Giải Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

[ad_1]

Ibaitap.com sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết cho các câu hỏi Toán lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống thuộc [Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc trong CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN thuộc sách Toán 6 tập 1 bộ Kết nối tri thức và cuộc sống]. Nội dung chi tiết bài giải mời bạn đọc tham khảo dưới đây:

PHẦN 1. GIẢI BÀI TẬP PHẦN LÝ THUYẾT

Hoạt động 1: Trang 67 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Xem thêm :  🇩🇪 GIA SƯ TIẾNG ĐỨC TẠI NHÀ © 【DẠY KÈM TIẾNG ĐỨC】

a) Ta có: 4 + (12 – 15) = 4 + (-3) = 1.

Ta có: 4 + 12 – 15 = 16 – 15 = 1.

⇒ 4 + (12 – 15) = 4 + 12 – 15.

b) Ta có: 4 – (12 – 15) = 4 – (-3) = 7.

Ta có: 4 – 12 + 15 = -8 + 15 = 7.

Hoạt động 2: Trang 67 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Nhận xét:

  • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” ở đằng trước, ta sẽ giữ nguyên dấu của các số hạng bên trong ngoặc.
  • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” ở đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng bên trong dấu ngoặc: dấu “+” đổi thành ” – ”  còn dấu “-” đổi thành “+”.

Luyện tập 1: Trang 68 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: (-385 + 210) + (385 – 217) 

= -385 + 210 + 385 – 217 

= -7.

b) Ta có: (72 – 1 956) – (-1 956 + 28) 

= 72 – 1 956 + 1956 – 28 

= 44

Luyện tập 2: Trang 68 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 12 + 13 + 14 – 15 – 16 – 17 

= (12 – 15) + (13 – 16) + (14 – 17) 

= (-3) + (-3) + (-3) 

= -9.

b) Ta có: (35 – 17) – (25 – 7 + 22) 

= 35 – 17 -25 + 7 – 22 

= (35 – 25) – (17 – 7) – 22 

= 10 – 10 – 22 

= -22.

PHẦN 2: BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 3.19: Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau: (Trang 68 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) -321+ (-29) – 142 – (-72)

Xem thêm :  Top 10 1 nghìn đô là bao nhiêu tiền việt chuẩn - Globalizethis

b) 214 – (-36) + (-305)

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: -321+ (-29) – 142  – (-72) 

= -321 – 29 – 142  + 72 

= -420.

b) Ta có: 214 – (-36) + (-305) 

= 214 + 36 – 305 

= -55.

Câu 3.20: Tính một cách hợp lí: (Trang 68 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) 21 – 22 + 23 – 24

b) 125 – (115 – 99)

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 21 – 22 + 23 – 24 

= (21 – 22) + (23 – 24) 

= (-1) + (-1)  

= -2.

b) Ta có: 125 – (115 – 99) 

= 125 – 115 + 99 

= (125 – 115) + 99 

= 10 + 99 

= 109.

Câu 3.21: Bỏ dấu ngoặc rồi tính: (Trang 68 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) (56 – 27) – (11 + 28 – 16)

b) 28 + (19 – 28) – (32 – 57)

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: (56 – 27) – (11 + 28 – 16) 

= 56 – 27 – 11 – 28 + 16 

= 6.

b) Ta có: 28 + (19 – 28) – (32 – 57) 

= 28 + 19 – 28 – 32 + 57

 = 44.

Câu 3.22: Tính một cách hợp lí: (Trang 68 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) 232 – (581 + 132 – 331)

b) [12 + (-57)] – [-57 – (-12)]

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 232 – (581 + 132 – 331) 

= 232 – 581 – 132 + 331 

= (232 – 132) – (581 – 331) 

Xem thêm :  [SOẠN BÀI] TỔNG KẾT PHẦN VĂN

= 100 – 250 

= -150.

b) Ta có: [12 + (-57)] – [-57 – (-12)] 

= 12 – 57 + 57 – 12 

= 0.

Câu 3.23: Tính giá trị của các biểu thức sau: (Trang 68 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) (23 + x) – (56 – x) với x = 7

b) 25 – x – (29 + y – 8) với x = 13, y = 11 

Lời giải tham khảo:

a) Với x = 7, ta có: (23 + x) – (56 – x) 

= (23 + 7) – (56 – 7) 

= 30 – 49 

= -19.

b) Với x = 13, y = 11, ta có: 25 – x – (29 + y – 8) 

= 25 – 13 – (29 + 11 – 8) 

= 12 – 32 

= -20.

[ad_2]

Trả lời

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.