open space trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Create by : https://globalizethis.org

The largest open space in the city, at around 260 hectares (642 acres), is Heaton Park.

Không gian mở lớn nhất thành phố với diện tích 260 ha, là Công viên Heaton.

Bạn đang đọc: open space trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

WikiMatrix

Now, open spaces in cities are opportunities.

Các không gian mở ở đô thị là cơ hội.

ted2019

The sale is usually held on weekends in church parking lots, playgrounds or any open space.

Việc bán hàng thường được tổ chức vào cuối tuần tại các bãi đậu xe của nhà thờ, sân chơi hoặc bất kỳ không gian mở nào.

WikiMatrix

Open space.

Không gian mở.

OpenSubtitles2018. v3

Maybe because the prison is in a quite open space.

Có lẽ bởi nhà tù nằm trong một không gian mở.

ted2019

An unusual feature in this school is its open space.

Một tính năng khác thường ở trường này là không gian mở của nó.

WikiMatrix

We’re going to the wide-open spaces of Antarctica.

Chúng tôi đang tìm đến một nơi rộng hơn ở Antarctica .

OpenSubtitles2018. v3

We don’t flirts in the open spaces in front of publics

Ta không tán tỉnh công khainơi công cộng dược.

OpenSubtitles2018. v3

Edina’s parkland and open space totals more than 1,550 acres (6.3 km2).

Đất công viên của Edinakhông gian mở tổng cộng hơn 1.550 mẫu Anh (6.3 km2).

WikiMatrix

That’s a lotta open space here, Sam.

Chỗ này là không gian mở đấy, Sam.

Xem thêm :  Tên Các Môn Giáo Dục Quốc Phòng Tiếng Anh Là Gì ? Cẩm Nang Sinh Tồn Khi Học Gdqp

OpenSubtitles2018. v3

The buildings around that open space are also public and they are courthouses and temples.

Các tòa nhà xung quanh khoảng trống mở đó cũng là công cộng là những TANDTC và đền thờ .

QED

I hear there’s wide-open spaces in Connecticut.

Tôi nghe Connecticut là nơi thoáng đãng.

OpenSubtitles2018. v3

Yeovil Country Park, which includes Ninesprings, is one of several open spaces with educational, cultural and sporting facilities.

Công viên Yeovil (gồm cả Ninesprings) là một trong những không gian ngoài trời cho các hoạt động giáo dục, văn hóa và thể thao.

WikiMatrix

Xem thêm: TÌM HIỂU VỀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA URI, URL VÀ URN | CO-WELL Asia

Kuala Lumpur has numerous parks, gardens and open spaces for recreational purposes.

Kuala Lumpur có nhiều công viên, vườn và không gian mở cho mục đích giải trí.

WikiMatrix

The city has 135 parks, gardens, and open spaces.

Thành phố có 135 công viên, khu vườn, và không gian mở.

WikiMatrix

In traditional villages, multiple shabonos, each conical or rectangular in shape, surround a central open space.

Trong các làng Yanomami truyền thống, Shabono có nhiều hình dạng, mỗi hình nón hoặc hình chữ nhật bao quanh một không gian trung tâm mở.

WikiMatrix

Has there ever been an open space where you weren’t overcome by anxiety?

Cô đã bao giờ ở một nơi thoáng đãng mà không cần lo lắng?

OpenSubtitles2018. v3

You walk across a wide open space.

Bạn đi bộ trên một không gian rộng mở.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm :  Game Nhìn hình đoán chữ: Trò chơi đoán chữ

Hearths and ovens were constructed in open spaces between the huts and were commonly used.

Lò sưởi và bếp được xây dựng trong các khoảng không gian trống nằm giữa các túp lều và được sử dụng thường xuyên.

WikiMatrix

They usually have open spaces specifically designated for their use inside cities.

Họ thường có không gian mở được chỉ định cụ thể để sử dụng trong các thành phố.

WikiMatrix

This is PPG Place, a half acre of open space encircled by commercial buildings made of mirrored glass.

Đây là quảng trường PPG Place, một không gian rộng nửa hec-ta bị bao quanh bởi các toà nhà thương mại, được bao phủ bởi kính.

ted2019

And you only have an equestrian team if you have a lot of open space.

Và bạn cũng chỉ có một đội tuyển đua ngựa khi bạn có rất nhiều khoảng trống mở .

QED

If you don’t have open spaces, you’ve got to go there and open spaces.

Nếu bạn không thấy khoảng trống, bạn phải tự tạo ra nó.

ted2019

There is a large open space for temporary exhibitions.

Một không gian công cộng đặc biệt dành cho các hoạt động triển lãm tạm thời.

WikiMatrix

You like our wide open spaces.

Ông thích không gian tươi mát của chúng tôi?

Xem thêm: Vai trò của gia đình trong xã hội hiện nay

OpenSubtitles2018. v3

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.