Mẫu giấy tờ

Tổng hợp 5 mẫu soạn thảo văn bản hành chính mới nhất

Đối với các mẫu soạn thảo văn bản hành chính thì có khá nhiều mẫu văn bản khác nhau mà chúng ta có thể lựa chọn sao cho phù hợp với mục đích sử dụng của mỗi người . Chính vì thế mọi người có thể lựa chọn riêng cho mình

Mẫu soạn thảo văn bản hành chính mới nhất

Dưới đây là tổng hợp những mẫu soạn thảo văn bản hành chính mà được Công lý và Pháp Luật tổng hợp lại cho mọi người có thể sử dụng cho công việc nhé .

5 Mẫu soạn thảo văn bản hành chính mới và đầy đủ

Mẫu 1 : Mẫu nghị quyết

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:    /NQ-…3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

4…, ngày… tháng… năm…

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

 

Căn cứ   ……………………………………………………………………………………………………

Căn cứ   ……………………………………………………………………………………………………;

……………………………………………………………………………………………………………….

 

QUYẾT NGHỊ:

 

………………………………………………..6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………../.

 

Nơi nhận:

– Như Điều…. ;

– ………….;

– Lưu: VT,…78.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung nghị quyết.

6 Nội dung nghị quyết.

7 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần).

8 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


Mẫu 2 : Mẫu công văn

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:     /…3…-…4

V/v……….6…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

5…, ngày… tháng… năm…

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………;

– …………………………………………………….

………………………………………………………………………7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– …………..;

– Lưu: VT,…89

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

 

…………………………………………………….10……………………………………………………………

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

4 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

5 Địa danh.

6 Trích yếu nội dung công văn.

7 Nội dung công văn.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

9 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (nếu cần).


Mẫu 3 : Công điện

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/CĐ-…3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

4…, ngày… tháng… năm…

CÔNG ĐIỆN

…………5…………..

          ……………………………………………………….6 điện:

– ………………………….7………………………….;

– ………………………………………………………..

 

……………………………………………………………….8……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………../.

 

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…910.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

 

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung điện.

6 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh của người đứng đầu.

7 Tên cơ quan, tổ chức nhận điện.

8 Nội dung điện.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu của người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


Mẫu 4 :  Giấy mời

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/GM-…3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 4…, ngày… tháng… năm…

 

GIẤY MỜI

…………5…………..

………..2…………. trân         trọng kính mời:……………………………..6………………………….

Tới dự   …………………………………………..7      ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì:……………………………………………………………………………………………………

Thời gian:………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….8          ……………………………………………………………/.

 

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…910.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

 

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung cuộc họp.

6 Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

7 Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

8 Các vấn đề cần lưu ý.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


Mẫu 5 : Mẫu giấy nghỉ phép

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/GNP-…3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

4…, ngày… tháng… năm…

 

GIẤY NGHỈ PHÉP

 

Xét Đơn đề nghị nghỉ phép ngày ……………………. của ông (bà)   ……………………………………………………………………………………. 2     ………………………………………. cấp cho:

Ông (bà):        ……………………………………………….5 ……………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………

Được nghỉ phép trong thời gian  ………………………… kể từ ngày ………………………. đến hết ngày…………………………….. tại……………….    6…………………………………………….

Số ngày nghỉ phép nêu trên được tính vào thời gian……………………7……………../.

 

Nơi nhận:

– …8….;

– Lưu: VT,…9

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Xác nhận của cơ quan (tổ chức) hoặc chính quyền địa phương nơi nghỉ phép (nếu cần)

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

 

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép.

4 Địa danh.

5 Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được cấp giấy phép.

6 Nơi nghỉ phép.

7 Thời gian nghỉ theo Luật Lao động (nghỉ hàng năm có lương hoặc nghỉ không hưởng lương hoặc nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương…).

8 Người được cấp giấy nghỉ phép.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

Tổng kết :

Đó chính là 5 mẫu soạn thảo văn bản được Công Lý và Pháp Luật cập nhập mới và thường xuyên nhất cho mọi người cùng sử dụng nhé . Chúc các bạn thành công

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button