Hỏi đáp

” Lưu Lượng Tiếng Anh Là Gì, Thiết Bị Đo Lưu Lượng Tiếng Anh Là Gì

Create by : https://globalizethis.org

Các Standpipes cũng được thiết kế một thành phần cố định thuận tiện cho việc đo lưu lượng dòng chảy.

Bạn đang xem: Lưu lượng tiếng anh là gì

Trong các đường ống nước, chúng ta có những đường ống cố định dung lượng mà đã cố định lưu lượng dòng chảy, ngoại trừ máy bơm và van đắt tiền.
In water pipes, we have fixed- capacity water pipes that have fixed flow rates, except for expensive pumps and valves.
Tại Bratislava, sông Danube đạt đỉnh với lưu lượng dòng chảy khối 10.530 m3/s (372.000 cu ft/s), đó là lưu lượng dòng chảy cao nhất từng được ghi nhận trong Bratislava.
In Bratislava, the Danube peaked with a volumetric flow rate of 10,530 m3/s (372,000 cu ft/s), which is the highest flow rate ever recorded in Bratislava.
Dòng sông có lưu lượng dòng chảy hàng năm là 10.000 tỉ m3 (cbm) và lượng nước được sử dụng lên đến 4.400 cbm (trong đó tưới tiêu chiếm 96%), dòng sông chung cấp 70% nước cho Delhi.
With an annual flow of about 10,000 cubic billion metres (cbm; 8.1 billion acre⋅ft) and usage of 4,400 cbm (of which irrigation constitutes 96 per cent), the river accounts for more than 70 per cent of Delhi”s water supply.
Khoảng 60% nước đến từ nửa phía tây của lưu vực, bao gồm các dãy núi Rocky, Selwyn và Mackenzie với các chi lưu chính Peace và Liard, đóng góp tương ứng là 23% và 27% tổng lưu lượng dòng chảy.
About 60 percent of the water comes from the western half of the basin, which includes the Rocky, Selwyn, and Mackenzie mountain ranges out of which spring major tributaries such as the Peace and Liard Rivers, which contribute 23 and 27 percent of the total flow, respectively.
Thực tế, không chỉ Trung Quốc, mà trên khắp Á Âu Phi, để đáp lại sự tăng lưu lượng dòng chảy hàng hóa những phong cảnh thiên nhiên đã được thay thế bằng trung tâm văn minh loài người.
So, if elephants and the wild mega fauna of China were in retreat all over, in fact, not just China, but all over Afro- Eurasia, in response to increasing commodity flows, the landscape was filling up with human hubs, human hubs.
Tại đầu nguồn, Madeira vẫn là một trong những dòng sông lớn nhất thế giới, với lưu lượng dòng chảy trung bình năm là 18.000 mét khối một giây (640.000 cu ft/s), tức là 536 kilômét khối (129 cu mi)/năm, xấp xỉ một nửa lưu lượng dòng chảy của sông Congo.
At its head, the Madeira on its own is one of the largest rivers of the world, with a mean inter-annual discharge of 18,000 cubic metres per second (640,000 cu ft/s), i.e., 536 cubic kilometres (129 cu mi) per year, approximately half the discharge of the Congo River.
Lưu lượng nhỏ nhất, xảy ra vào tháng 11, bằng khoảng một phần mười của tháng 4; sự khác biệt lưu lượng này lớn hơn so với những thác lớn khác, và khiến lưu lượng dòng chảy trung bình hàng năm của Thác Victoria thấp hơn lưu lượng ước đoán theo lưu lượng nhỏ nhất.
The minimum flow, which occurs in November, is around a tenth of the April figure; this variation in flow is greater than that of other major falls, and causes Victoria Falls” annual average flow rate to be lower than might be expected based on the maximum flow.
Lưu lượng dòng chảy của sông Arkansas (đo ở miền trung Kansas) đã suy giảm từ xấp xỉ 248 feet khối trên giây (7 m3/s) vào giai đoạn 1944-1963 xuống trung bình 53 feet khối trên giây (1,5 m3/s) trong giai đoạn 1984–2003, nguyên nhân chủ yếu là do việc bơm hút nước ngầm để tưới tiêu cho miền đông Colorado và miền tây Kansas.
Water flow in the Arkansas River (as measured in central Kansas) has dropped from approximately 248 cubic feet per second (7 m3/s) average from 1944-1963 to 53 cubic feet per second (1.5 m3/s) average from 1984–2003, largely because of the pumping of groundwater for irrigation in eastern Colorado and western Kansas.
Dữ liệu bổ sung được thu thập với các cải tiến công nghệ bao gồm giám sát video từ xa các bãi biển Dubai, lấy mẫu và phân tích trầm tích, sóng định hướng bờ, các bản ghi hiện tại và đo lường chuyên sâu tại các địa điểm được lựa chọn sử dụng thiết bị đo lưu tốc lưu lượng dòng chảy (ADCP).
Additional data were collected with technological improvements including remote video monitoring of Dubai beaches, sediment sampling and analysis, near shore directional wave and current recordings and intensive measurement exercises at selected locations using Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) equipment.
Bằng cách đo lượng mưa, dòng chảy mặt, và diện tích lưu vực, Perrault đã cho thấy lượng mưa có đủ khả năng để giải thích cho dòng chảy của sông Seine.
By measuring rainfall, runoff, and drainage area, Perrault showed that rainfall was sufficient to account for flow of the Seine.
Sự thay đổi thể tích là lượng dòng chảy qua ranh giới trong một khoảng thời gian, không đơn giản là lượng thể tích ban đầu ở ranh giới trừ lượng thể tích cuối cùng ở ranh giới, bởi vì sự thay đổi về lưu lượng chảy qua một diện tích sẽ bằng không cho dòng chảy ổn định.

Xem thêm: Vì Sao Không Nên Ăn Khoai Tây Mọc Mầm, Tại Sao Khoai Tây Mọc Mầm Gây Độc Cho Cơ Thể

Danh mục: Hỏi đáp
Nguồn: https://globalizethis.org

The change in volume is the amount that flows after crossing the boundary for some time duration, not simply the initial amount of volume at the boundary minus the final amount at the boundary, since the change in volume flowing through the area would be zero for steady flow.
Trường hợp tổng quát của sự bình lưu (advection), tuy nhiên, lại dựa vào sự bảo toàn khối lượng trong dòng chảy chất lưu; do đó tình huống trở nên hơi khác nếu sự bình lưu xảy ra trong môi trường không bảo toàn.
The general case of advection, however, relies on conservation of mass of the fluid stream; the situation becomes slightly different if advection happens in a non-conservative medium.
Đối với một số Thung lũng lớn, yếu tố không quan sát được này có thể có lưu lượng lớn hơn rất nhiều so với dòng chảy mặt.
For many rivers in large valleys, this unseen component of flow may greatly exceed the visible flow.
Nó phát biểu rằng, trong một dòng chảy ổn định, tổng mọi dạng năng lượng trong chất lưu dọc theo đường dòng là như nhau tại mọi điểm trên đường dòng đó.
This states that, in a steady flow, the sum of all forms of energy in a fluid along a streamline is the same at all points on that streamline.
Hãy tưởng tưởng rằng các đường ống nước có tểh mở rộng hay thu hẹp để thay đổi lưu lượng hay thay đổi tốc độ dòng chảy, hoặc thậm chí có thể uốn lượn như nhu động để tự chuyển động trong nước.
Imagine if water pipes could expand or contract to change capacity or change flow rate, or maybe even undulate like peristaltics to move the water themselves.
Các yếu tố này như khả năng chứa của các hồ, vùng đất ngập nước và các hồ chứa nhân tạo, độ thấm của đất bên dưới các thể chứa nước này, các đặc điểm của dòng chảy mặn trong lưu vực, thời lượng giáng thủy và tốc độ bốc hơi địa phương.
These factors include storage capacity in lakes, wetlands and artificial reservoirs, the permeability of the soil beneath these storage bodies, the runoff characteristics of the land in the watershed, the timing of the precipitation and local evaporation rates.
Trong những năm 1960 khi hồ Victoria nhiều nước hơn, dòng chảy tại Mongalla đã tăng gần gấp đôi, dòng Malakal ở cuối phía bắc của vùng đầm lầy đã tăng 1,5 lần so với lưu lượng trung bình trước đó.
During the 1960s increase in Lake Victoria discharge, where flows at Mongalla roughly doubled, the flows at Malakal at the northern end of the swamps increased by 1.5 times the previous average flow.
Một ví dụ của bình lưu là sự vận chuyển các chất gây ô nhiễm hoặc đất bùn bởi một lượng lớn nước chảy xuôi dòng trong một con sông.
An example of advection is the transport of pollutants or silt in a river by bulk water flow downstream.
Thác Iguazu rộng hơn, nhưng bởi vì nó được chia thành khoảng 275 thác nước nhỏ bởi các đảo nhỏ nên thác Victoria là “bức màn lớn nhất” của các thác nước trên thế giới, với chiều rộng trải dài hơn 1.600 m (5249 ft) và cao 100 m (328 ft) (khi lưu lượng thấp, thác Victoria được chia thành 5 thác nhỏ; khi dòng chảy lớn, nó có thể đổ xuống mà không bị gián đoạn).
Iguazu is wider, but because it is split into roughly 275 distinct falls and large islands, Victoria has the largest curtain of water in the world, at more than 1,600 m (5,249 ft) wide and over 100 m (328 ft) in height (in low flow, Victoria is split into five by islands; in high flow it may be uninterrupted).
Nếu chất lưu chảy ra khỏi một nguồn, tổng mọi dạng năng lượng sẽ là như nhau trên mọi đường dòng bởi vì trong nguồn năng lượng trên một đơn vị thể tích (tổng áp suất và thế năng hấp dẫn ρ g h) là như nhau ở khắp nơi.
If the fluid is flowing out of a reservoir, the sum of all forms of energy is the same on all streamlines because in a reservoir the energy per unit volume (the sum of pressure and gravitational potential ρ g h) is the same everywhere.
Nhưng nếu chúng ta di chuyển theo dòng chảy, nếu chúng ta lưu ý đến các quay luật tự nhiên thay vì cố gắng dùng sức mạnh, chúng ta có thể hấp thụ rất nhiều năng lượng từ sóng, và tiết kiệm được năng lượng đế di chuyển về phía trước.
But if we”re going with the flow, if we pay attention to natural patterns instead of trying to be strong, but if you”re going with the flow, we may absorb a lot of environmental noises, so the wave energy, to actually save some energy to move forward.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button