Hướng dẫn

Hướng Dẫn Tính Thành Tiền Trong Excel, Tổng Quan Về những, Tổng Quan Về những Công Thức Trong Excel

[globalizethis.org]

Bắt đầu tìm hiểu rõ về cách tạo công thức và sử dụng những hàm tích hợp sẵn để thực hiện tính toán và giải quyết vấn đề.

những bạn đang xem: Hướng dẫn tính thành tiền trong excel

*

rất cần thiết: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể tương đối khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu rõ thêm về sự ko giống nhau.

mua một ô hoặc nhập địa chỉ của ô đó vào ô được mua.

*

Nhập một toán tử. Ví dụ: – cho phép trừ.

mua ô tiếp theo hoặc nhập địa chỉ của ô đó vào ô được mua.

*

Nhấn Enter. Kết quả của phép tính sẽ xuất hiện trong ô chứa công thức.

Xem công thức

lúc nhập công thức vào một ô, công thức đó cũng sẽ xuất hiện trong Thanh công thức.

*

Để xem công thức, hãy mua một ô và công thức sẽ xuất hiện trong thanh công thức.

*

Nhập công thức với chứa một hàm tích hợp sẵn

Chọn một ô trống.

Nhập dấu bằng =, rồi nhập hàm. Ví dụ: =SUM để tính tổng doanh số.

Nhập dấu mở ngoặc (.

mua dải ô, rồi nhập dấu đóng ngoặc đơn).

*

Nhấn Enter để nhận kết quả.

Tải xuống Sổ làm việc hướng dẫn về công thức của Đà Nẵng Discovery

Đà Nẵng Discovery đã tổng hợp Sổ làm việc bắt đầu với những công thức để những bạn với thể tải xuống. Nếu những bạn mới làm quen với Excel hoặc ngay cả lúc những bạn đã với triết lý sử dụng Excel, những bạn với thể xem qua những công thức phổ biến nhất của Excel trong nội dung giới thiệu này. Với những ví dụ thực tiễn và hình ảnh trực quan hữu ích, những bạn sẽ với thể sử dụng những hàm Sum, Count, Average và Vlookup như một chuyên gia.

Công thức chuyên sâu

những bạn với thể duyệt qua những mục riêng lẻ dưới đây để tìm hiểu rõ thêm về thành phần cụ thể trong hàm.


những phần của một công thức Excel

Công thức còn với thể bao gồm bất kỳ hoặc tất cả những thành phần sau đây: hàm, tham chiếu, toán tửhằng số.

những phần của một công thức

*

một. Hàm: Hàm PI() trả về giá trị của số pi: 3,142…

2. Tham chiếu: A2 trả về giá trị trong ô A2.

Xem thêm: My Lăng Báo Tuổi Trẻ – Nhà Báo Nữ Và Triết Lý Sống

3. Hằng số: Giá trị số hoặc văn bản được nhập trực tiếp vào công thức, ví dụ như 2.

4. Toán tử: Toán tử ^ (mũ) nâng một số lên một bậc lũy thừa và toán tử * (dấu sao) nhân những số.

Một tham chiếu nhận dạng một ô hoặc một phạm vi ô trên trang tính và cho Excel biết chỗ tìm giá trị hoặc dữ liệu mà những bạn muốn sử dụng trong công thức. những bạn với thể sử dụng những tham chiếu để sử dụng những dữ liệu được bao gồm trong những phần khác của một trang tính trong một công thức hoặc sử dụng giá trị từ một ô trong một số công thức. những bạn cũng với thể tham chiếu tới ô trên những trang tính khác trong cùng một sổ làm việc và tới những sổ làm việc khác. những tham chiếu tới ô trong những sổ làm việc khác được gọi là những nối kết hoặc tham chiếu ngoài.

Kiểu tham chiếu A1

Theo mặc định, Excel sẽ sử dụng kiểu tham chiếu A1, tham chiếu tới cột có chữ loại (từ A tới XFD, tổng cùng 16.384 cột) và tham chiếu tới hàng có số (từ một tới một.048.576). những chữ loại và số này được gọi là những đầu đề hàng và cột. Để tham chiếu tới một ô, nhập chữ loại của cột rồi tới số của hàng. Ví dụ: B2 tham chiếu tới ô giao cắt giữa cột B và hàng 2.

Để tham chiếu tới

Sử dụng

Ô trong cột A và hàng 10

A10

Phạm vi ô giữa cột A và những hàng từ 10 tới 20

A10:A20

Phạm vi ô giữa hàng 15 và những cột từ B tới E

B15:E15

Tất cả những ô trong hàng 5

5:5

Tất cả những ô trong hàng 5 tới 10

5:10

Tất cả những ô trong cột H

H:H

Tất cả những ô trong cột từ H tới J

H:J

Phạm vi ô trong cột A tới E và những hàng từ 10 tới 20

A10:E20

Sự khác nhau giữa những tham chiếu tuyệt đối, tương đối và hỗn hợp

Tham chiếu tương đối Một tham chiếu ô tương đối trong công thức như A1, được dựa trên vị trí tương đối của ô chứa công thức và ô được tham chiếu đến. Nếu vị trí ô bao gồm những thay đổi công thức, tham chiếu được thay đổi. Nếu những bạn sao chép hoặc điền công thức qua hàng ngang hoặc cột dọc, tham chiếu tự động điều chỉnh. Theo mặc định, những công thức mới sử dụng tham chiếu tương đối. Ví dụ, nếu những bạn sao chép hoặc điền một tham chiếu tương đối trong ô B2 tới ô B3, nó sẽ tự động điều chỉnh từ =A1 sang =A2.

Công thức được sao chép với tham chiếu tương đối

*

Tham chiếu tuyệt đối Một tham chiếu ô tuyệt đối trong một công thức, như $A$một, luôn luôn tham chiếu tới một ô tại một vị trí cụ thể. Nếu vị trí ô bao gồm những thay đổi công thức, tham chiếu được thay đổi, tham chiếu tuyệt đối vẫn giữ nguyên. Nếu những bạn sao chép hoặc điền công thức qua hàng ngang hoặc cột dọc, tham chiếu tuyệt đối sẽ ko điều chỉnh. Theo mặc định, những công thức mới sử dụng những tham chiếu tương đối, vì vậy những bạn với thể cần chuyển chúng sang những tham chiếu tuyệt đối. Ví dụ, nếu những bạn sao chép hoặc điền một tham chiếu tuyệt đối trong ô B2 tới ô B3, nó sẽ giữ nguyên trong cả hai ô: =$A$một.

Công thức được sao chép với tham chiếu tuyệt đối

*

Tham chiếu hỗn hợp Tham chiếu hỗn hợp với một cột tuyệt đối và một hàng tương đối, hoặc một hàng tuyệt đối và một cột tương đối. Một tham chiếu cột tuyệt đối với dạng $A1, $B1, v.v. Một tham chiếu hàng tuyệt đối với dạng A$một, B$một, v.v. Nếu vị trí của ô chứa công thức thay đổi, tham chiếu tương đối sẽ thay đổi, còn tham chiếu tuyệt đối sẽ ko thay đổi. Nếu những bạn sao chép và điền công thức vào những hàng hoặc cột, tham chiếu tương đối sẽ tự động điều chỉnh và tham chiếu tuyệt đối ko điều chỉnh. Ví dụ: nếu những bạn sao chép hoặc điền tham chiếu hỗ hợp từ ô A2 tới B3, tham chiếu sẽ điều chỉnh từ =A$một thành =B$một.

Công thức được sao chép với tham chiếu hỗn hợp

*

Kiểu tham chiếu 3-D

Tham chiếu thuận tiện trên nhiều trang tính Nếu những bạn muốn phân tích dữ liệu trong cùng một ô hoặc phạm vi những ô trên nhiều trang tính trong một sổ làm việc, hãy dùng tham chiếu 3-D. Một tham chiếu 3-D bao gồm tham chiếu ô hoặc phạm vi, trước đó là một phạm vi tên trang tính. Excel sử dụng bất kỳ trang tính nào được lưu giữa tên mở đầu và kết thúc của một tham chiếu. Ví dụ, =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) thêm tất cả những giá trị được bao gồm trong ô B5 trên tất cả những trang tính ở giữa và bao gồm Trang 2 và Trang 13.

những bạn với thể sử dụng những tham chiếu 3-D để tham chiếu tới những ô trên trang tính khác, để xác định tên và để tạo công thức bằng cách sử dụng những hàm sau đây: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA và VARPA.

ko thể dùng tham chiếu 3-D trong công thức mảng.

ko thể dùng tham chiếu 3-D với toán tử phần giao (một khoảng trắng) hoặc trong những công thức sử dụng giao cắt ngầm.

Điều gì xảy ra lúc những bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính Ví dụ sau giải thích những gì xảy ra lúc những bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính tọa lạc trong một tham chiếu 3-D. những ví dụ sử dụng công thức =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) để thêm những ô từ A2 tới A5 trên những trang tính từ 2 tới 6.

Chèn hoặc sao chép Nếu những bạn chèn hoặc sao chép những trang tính từ Trang 2 tới Trang 6 (điểm kết thúc trong ví dụ này), Excel bao gồm tất cả giá trị trong ô A2 tới A5 từ những trang được thêm vào trong phần tính toán.

Xóa Nếu những bạn xóa những trang tính nằm giữa Trang 2 và Trang 6, Excel sẽ loại bỏ những giá trị khỏi phép tính.

Di chuyển Nếu những bạn di chuyển những trang từ giữa Trang 2 và Trang 6 tới một vị trí ngoài phạm vi trang tính được tham chiếu, Excel sẽ loại bỏ những giá trị của trang khỏi phép tính.

Di chuyển điểm cuối Nếu những bạn di chuyển Trang 2 hoặc Trang 6 tới vị trí khác trong cùng sổ làm việc, Excel điều chỉnh tính toán cho phù hợp với một phạm vi trang tính mới giữa chúng.

Xóa điểm cuối Nếu những bạn xóa Trang 2 hoặc Trang 6, Excel điều chỉnh tính toán để phù hợp với một phạm vi trang tính giữa chúng.

những bạn cần thêm trợ giúp?

những bạn luôn với thể hỏi một chuyên gia trong cùng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự tư vấn trongCộng đồng trả lời.

Chuyển đổi giữa những tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp cho những hàm

Nguồn : Sưu tầm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button