Ch3Coona H2So4 Phương Trình Ion Rút Gọn Phản Ứng Giữa Ch3Coona Và H2So4 Là: – Lingocard.vn

[ad_1]

Phương trình ion đầy đủ: 2CH3COO- + 2Na+ + 2H++ SO42- → 2CH3COOH + 2Na++ SO42-

Phương trình ion rút gọn: CH3COO- + H+→ CH3COOH

Đáp án cần chọn là: a

Đang xem: Ch3coona h2so4 phương trình ion

Cho các cặp ion sau trong dung dịch : (1); H+ và HCO3-, (2); AlO2- và OH-, (3) Mg2+ và OH-, (4): Ca2+ + HCO3-, (5). OH- và Zn2+, (6), K+ + NO3-, (7): Na+ và HS-; (8). H+ + AlO2-.Những cặp ion nào phản ứng được với nhau:

Cho các phản ứng hoá học sau:

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 (2) CuSO4+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4+ BaCl2 (4) H2SO4+ BaSO3

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2

Các phản ứng đều có cùng phương trình ion rút gọn là

Xem thêm: Các Hàm Trong Excel Cho Dân Văn Phòng, 15+ Hàm Cơ Bản Trong Excel Cho Dân Văn Phòng

Cho các phản ứng sau:

(a) NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

(b) NH4HCO3 + 2KOH → K2CO3 + NH3 + 2H2O

(c) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

(d) Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

(e) Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3↓ + 2KOH

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn HCO3‑ + OH‑ → CO32- + H2O là

Cho các phương trình hóa học sau:

(a) ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S↑

(b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S↑

(c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3↑+ 3H2S↑ + 6NaCl

(d) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S↑

Số phương trình hóa học có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S là

Xem thêm: Chia Sẻ Khóa Học Forex VỀ Khã“A HỌC CỦA ThẦY TrẦN QuỐC Minh

Trong dung dịch X chứa đồng thời các ion: Na+ (0,2 mol); Mg2+ (0,15 mol) và SO42-( x mol). Giá trị của x là

Một dung dịch có chứa các ion với nồng độ tương ứng như sau: Na+ 0,1M; Cu2+ 0,2M; (SO_4^{2 – }) 0,1M; Cl- xM. Giá trị của x là:

[ad_2]

Related Posts

Xem 10+ tính mức cường độ âm được đánh giá cao

Xem 10+ tính mức cường độ âm được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những tính mức cường độ âm dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Xem 9+ tính cường độ điện trường và vẽ vectơ được đánh giá cao

Xem 9+ tính cường độ điện trường và vẽ vectơ được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những tính cường độ điện trường và vẽ vectơ dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Xem 10+ tính cường độ dòng điện qua r3 được đánh giá cao

Xem 10+ tính cường độ dòng điện qua r3 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những tính cường độ dòng điện qua r3 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Xem 9+ thời gian đạt cường độ của bê tông được đánh giá cao

Xem 9+ thời gian đạt cường độ của bê tông được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những thời gian đạt cường độ của bê tông dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Xem 10+ sika tăng cường độ bê tông được đánh giá cao

Xem 10+ sika tăng cường độ bê tông được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những sika tăng cường độ bê tông dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Xem 9+ mẫu báo cáo thực hành đo cường độ dòng điện được đánh giá cao

Xem 9+ mẫu báo cáo thực hành đo cường độ dòng điện được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những mẫu báo cáo thực hành đo cường độ dòng điện dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm…

Leave a Reply