Pháp luật

với phải phải đăng ký mã số thuế TNCN?

Đối với người lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, với thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng thì những cá nhân này với phải phải đăng ký MST TNCN hay ko?

Đối với người lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, với thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng thì những cá nhân này với phải phải đăng ký MST TNCN hay ko?

Trả lời

Tại tiết i, Khoản một, Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác như sau:

Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế
i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
những tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú ko ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng với tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước lúc trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ với duy nhất thu nhập thuộc mục tiêu phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau lúc trừ gia cảnh chưa tới mức phải nộp thuế thì cá nhân với thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành tất nhiên văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập ko khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa tới mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành tất nhiên văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải với trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện với sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và với mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn vị những bạn ký hợp đồng lao động với cá nhân dưới 3 tháng, tổng thu nhập mỗi lần chi trả dưới 2 triệu đồng/lần thì ko phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước lúc trả cho cá nhân; Nếu tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước lúc trả cho cá nhân, đơn vị thực hiện cấp chứng từ khấu trừ thuế nếu cá nhân với yêu cầu. Đơn vị những bạn ko nhất thiết phải đăng ký MST TNCN của những cá nhân này.

Trường hợp tổng mức trả thu nhập cho cá nhân này từ 2 triệu đồng/lần trở lên nhưng cá nhân chỉ với duy nhất thu nhập thuộc mục tiêu phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau lúc trừ gia cảnh chưa tới mức phải nộp thuế thì cá nhân này làm cam kết (theo mẫu ban hành tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC) gửi đơn vị những bạn làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. lúc quyết toán thuế TNCN, đơn vị những bạn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân này vào Bảng kê mẫu số 05-một/BK-TNCN ban hành tất nhiên Tờ khai quyết toán thuế TNCN và nộp cho cơ quan thuế. những cá nhân này phải phải đăng ký thuế và với mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button