Pháp luật

Tội trốn thuế theo quy định mới nhất 2021

Tội trốn thuế được quy định tại đâu? Trường hợp nào được coi là trốn thuế? những mức định khung hình phạt với tội trốn thuế như thế nào?

Thuế là một khoản thu trọng yếu của ngân sách nhà nước và cũng là nghĩa vụ của công dân. Tuy nhiên nhiều trường hợp muốn sử dụng những biện pháp ko hợp pháp để ko phải đóng thuế (thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng…), những trường hợp này đều mang thể bị xử lý hành chính hoặc nặng hơn là xử lý về tội trốn thuế theo quy định tại điều 200 của bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Vậy trốn thuế bị phạt như thế nào?

Xử lý hành chính hành vi trốn thuế

Xử lý hành chính đối với hành vi trốn thuế theo quy định tại điều 13 thông tư 166/2013/TT-BTC theo đó thường với hành vi trốn thuế việc xử phạt sẽ căn cứ trên số thuế trốn dưới 100 triệu và bị xử phạt theo cấp số nhân với mức thuế đã trốn

Điều 13. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế
Người nộp thuế mang hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận như sau:
một. Phạt tiền một lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu (trừ những trường hợp bị xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn tới thiếu thuế tại Khoản một Điều 12 Thông tư này) hoặc vi phạm lần thứ hai mà mang từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên lúc mang một trong những hành vi vi phạm sau đây:
a) ko nộp hồ sơ đăng ký thuế; ko nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại những Khoản một, 2, 3 và 5 Điều 32 Luật quản lý thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 của Luật quản lý thuế, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 9 Thông tư này và Khoản 9 Điều này.
b) Sử dụng hóa đơn, chứng từ ko hợp pháp; sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, chứng từ; hóa đơn ko mang giá trị sử dụng để thống kê thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.
c) Lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, hàng hóa hoặc giảm số lượng, giá trị vật tư, hàng hóa ko đúng thực tiễn làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được miễn, giảm.
d) Lập hóa đơn sai về số lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra làm căn cứ thống kê nộp thuế thấp hơn thực tiễn.
đ) ko ghi chép trong sổ kế toán những khoản thu liên quan tới việc xác định số tiền thuế phải nộp; ko thống kê, thống kê sai, ko trung thực làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm.
e) ko xuất hóa đơn lúc bán hàng hoá, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tiễn của hàng hoá, dịch vụ đã bán và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế.
g) Sử dụng hàng hóa được miễn thuế, xét miễn thuế (bao gồm cả ko chịu thuế) ko đúng với mục đích quy định mà ko khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng, khai thuế với cơ quan thuế.
h) Sửa chữa, tẩy xoá chứng từ kế toán, sổ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.
i) Hủy bỏ chứng từ kế toán, sổ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.
k) Sử dụng hóa đơn, chứng từ, tài liệu ko hợp pháp trong những trường hợp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn; khai sai căn cứ tính thuế phát sinh số thuế trốn, số thuế gian lận.
l) Người nộp thuế đang trong thời gian xin tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tiễn vẫn kinh doanh.
m) Hàng hóa vận chuyển trên đường ko mang hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
2. Phạt tiền một,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế lúc mang một trong những hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản một Điều này trong những trường hợp: vi phạm lần đầu, mang tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ hai, mang một tình tiết giảm nhẹ.
3. Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế lúc mang một trong những hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản một Điều này trong những trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà ko mang tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ ba và mang một tình tiết giảm nhẹ.
4. Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế lúc mang một trong những hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản một Điều này trong những trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà mang một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ ba mà ko mang tình tiết giảm nhẹ.
5. Phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế lúc mang một trong những hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản một Điều này trong những trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà mang từ hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ ba mang tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở đi.
6. những hành vi trốn thuế, gian lận thuế bị xử phạt quy định tại những Khoản một, 2, 3, 4, 5 Điều này còn bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp đủ số tiền thuế trốn, gian lận vào ngân sách nhà nước.
Số tiền thuế trốn, gian lận theo quy định tại Điều này là số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật mà người nộp thuế bị cơ quan mang thẩm quyền phát hiện và xác định trong biên bản, kết luận kiểm tra, thanh tra.
7. những hành vi vi phạm quy định tại những điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, Khoản một Điều này bị phát hiện trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế hoặc bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nhưng ko làm giảm số thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn, ko làm tăng số thuế miễn, giảm và ko thuộc trường hợp bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế thì bị xử phạt về hành vi vi phạm về thủ tục thuế theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 hoặc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
8. Trường hợp người nộp thuế đang thuộc diện được miễn thuế, được hoàn thuế theo quy định của pháp luật, thống kê ko đúng căn cứ xác định số thuế được miễn, số thuế được hoàn nhưng ko làm thiệt hại tới số thuế của ngân sách nhà nước thì ko bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế mà xử phạt về hành vi vi phạm về thủ tục thuế quy định ở Điều 8 Thông tư này với mức phạt cao nhất.
9. Trường hợp, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế thì bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế quy định Khoản 6, Điều 9 Thông tư này. Trường hợp, người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai thuế nhưng khai sai, gian lận thuế dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp, gian lận, trốn thuế thì ngoài việc bị xử phạt về thủ tục thuế còn bị xử phạt về khai thiếu thuế hoặc trốn thuế theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư này.
10. Trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp thống kê đang trong thời hạn hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bị phát hiện mang hành vi vi phạm như khai sai làm tăng khống kinh phí để tăng số lỗ, để giảm lãi; giảm kinh phí để tăng lãi và xác định ko đúng những điều kiện để được hưởng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì:
a) Nếu vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong thời gian đang được ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì ko xử phạt về hành vi trốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm về thủ tục thuế hoặc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;
b) Nếu vi phạm chưa được kiểm tra phát hiện mà cá nhân, tổ chức ko tự điều chỉnh hậu quả làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tiếp sau lúc hết thời hạn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì bị xử phạt về hành vi trốn thuế.

Xử lý hình sự về tội trốn thuế

Điều 200. Tội trốn thuế
một. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng tới dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong những tội quy định tại những điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng tới 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng tới 01 năm:
a) ko nộp hồ sơ đăng ký thuế; ko nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật;
b) ko ghi chép trong sổ kế toán những khoản thu liên quan tới việc xác định số tiền thuế phải nộp;
c) ko xuất hóa đơn lúc bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tiễn của hàng hóa, dịch vụ đã bán;
d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ ko hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn;
đ) Sử dụng chứng từ, tài liệu ko hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn;
e) Khai sai với thực tiễn hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà ko khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau lúc hàng hóa đã được thông quan, nếu ko thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;
g) Cố ý ko thống kê hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nếu ko thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;
h) Câu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa, nếu ko thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;
i) Sử dụng hàng hóa thuộc mục tiêu ko chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế ko đúng mục đích quy định mà ko khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.
2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng tới một.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm tới 03 năm:
a) mang tổ chức;
b) Số tiền trốn thuế từ 300.000.000 đồng tới dưới một.000.000.000 đồng;
c) Lợi dụng dịch vụ, quyền hạn;
d) Phạm tội 02 lần trở lên;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội trốn thuế với số tiền một.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ một.500.000.000 đồng tới 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm tới 07 năm:
4. Người phạm tội còn mang thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm dịch vụ, cấm hành nghề hoặc làm làm việc nhất định từ 01 năm tới 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:
a) Thực hiện một trong những hành vi quy định tại khoản một Điều này trốn thuế với số tiền từ 200.000.000 đồng tới dưới 300.000.000 đồng hoặc từ 100.000.000 đồng tới dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong những tội quy định tại những điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 và 196 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng tới một.000.000.000 đồng;
b) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp quy định tại những điểm a, b, d và đ khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ một.000.000.000 đồng tới 3.000.000.000 đồng;
c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng tới 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động mang thời hạn từ 06 tháng tới 03 năm;
d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
đ) Pháp nhân thương mại còn mang thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm tới 03 năm.

Tội trốn thuế áp dụng với cả cá nhân và pháp nhân thương mại lúc mang hành vi gian dối để gian lận thuế của cơ quan nhà nước. Hiện nay trên thế giới đã mang nhiều trường hợp lên báo vì trốn thuế như Cristiano Ronaldo hoặc Phạm Băng Băng tuy nhiên ở VN hiện tại chưa mang trường hợp nào trốn thuế lớn. Tuy nhiên ko vì vậy mà ko lưu ý tới vấn đề này. Thuế là nghĩa vụ, chúng ta nên thực hiện nghĩa vụ này để xây dựng đất nước ngày một tốt xinh hơn.

Xem thêm: Xử phạt hàng hoá đi đường ko mang hoá đơn

Hỏi đáp về hành vi trốn thuế?

một. thống kê thấp giá bán nhà đất để giảm thuế mang bị xử lý tội trốn thuế ko? Việc thống kê thấp giá bán nhà để giảm thuế mang thể coi là hành vi sử dụng chứng từ ko hợp pháp để làm giảm số thuế phải nộp. Do vậy, trên thực tiễn tuỳ vào mức thuế mà mang thể bị xử lý hành chính hoặc xử phạt hình sự

2. Trốn thuế bao nhiêu thì bị xử lý hình sự? Theo quy định trên thì việc trốn thuế từ 100 triệu trở lên sẽ bị xử lý hình sự hoặc mức thấp hơn nhưng đã bị xử lý hành chính về hành vi trốn thuế

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button