Pháp luật

Thủ tục hủy hóa đơn

Huỷ hoá đơn là gì? Thủ tục huỷ hoá đơn như thế nào? Huỷ hoá đơn với phải báo với thuế ko?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh vì một số thay đổi mà siêu thị ko với nhu cầu sử dụng những hóa đơn giá trị gi tăng in trước đó nữa vậy những hóa đơn này sẽ được xử lý ra sao? Bài viết này của Globalthis sẽ hưỡng dẫn thủ tục hủy hóa đơn cho quý siêu thị

Huỷ hoá đơn là gì?

Huỷ hoá đơn hiểu biết đơn thuần là việc tiêu huỷ những hoá đơn viết sai, in thừa. Căn cứ theo quy định tại khoản 2, 3 điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC với quy định như sau:

2. những trường hợp hủy hóa đơn
a) Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước lúc thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
b) Tổ chức, hộ, cá nhân với hóa đơn ko tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
c) những loại hóa đơn đã lập của những đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
d) những loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của những vụ án thì ko hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh
a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
b) Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải với đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
Hộ, cá nhân kinh doanh ko phải thành lập Hội đồng lúc hủy hóa đơn.
c) những thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và nhận trách nhiệm trước pháp luật nếu với sai sót.
d) Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:
– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi khía cạnh: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… tới số… hoặc kê khía cạnh từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy ko liên tục);
– Biên bản hủy hóa đơn;
– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải với nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… tới số, nguyên nhân hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành tất nhiên Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ko quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

những trường hợp hủy hóa đơn:

Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa
– Doanh nghiệp tiến hành thay đổi tên, địa chỉ,…ko với nhu cầu sử dụng hóa đơn cũ nữa thì doanh nghiệp được phép hủy những hóa đơn chưa sử dụng. Nếu doanh nghiệp tự quyết định hủy hóa đơn thì thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp thông báo tới cơ quan thuế. Nếu hóa đơn bị hủy do cơ quan thuế thông báo hóa đơn đã hết giá trị sử dụng thì thời hạn hủy chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế.

Thủ tục hủy hóa đơn

một. Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy. Bảng kiểm kê với những nội dung: tên, ký hiệu số hóa đơn, số lượng hóa đơn cần hủy…
2. Gửi thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn
3. Thành lập hội đồng hủy hóa đơn. Thành viên trong hội đồng hủy hóa đơn phải với đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Đối với hộ, cá nhân kinh doanh ko phải thành lập Hội đồng lúc hủy hóa đơn.
Sau lúc tiến hành hủy hóa đơn thì lập biên bản hủy hóa đơn phải với chữ ký của tất cả những thành viên Hội đồng hủy hóa đơn. những thành viên chịu toàn bộ trách nhiệm về việc hủy hóa đơn.
4. Thông báo kết quả hủy hóa đơn tới cơ quan thuế theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành tất nhiên Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Hồ sơ hủy hóa đơn

một. Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
2. Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy 
3. Biên bản hủy hóa đơn;
4. Thông báo kết quả hủy hóa đơn


Mẫu bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

siêu thị TNHH ABCcùng HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/20../KKHĐHà Nội, ngày … tháng … năm 20…

BẢNG KIỂM KÊ HÓA ĐƠN
(Tại ngày … tháng … năm 20..) 

Loại hóa đơn chưa sử dụng hết cần huỷ 

STTLoại hóa đơnMẫu hóa đơnKý hiệuTừ quyển …… tới quyển…….Từ số ……….. tới số……….
01Giá trị gia tăng01GTKT3/001AA/11Pmột-5000091- 000250
 cùng  một160
NGƯỜI LẬPHỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button