Pháp luật

Tem phụ, nhãn phụ trên hàng hóa nhập khẩu

Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài với tiếng nói của một dân tộc trên bao bì ko phổ biến lúc nhập về VN thì phải làm gì? Quy định về tem nhãn phụ trên hàng hóa như thế nào?

Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài với tiếng nói của một dân tộc trên bao bì ko phổ biến lúc nhập về VN thì phải làm gì? Quy định về tem phụ, nhãn phụ trên hàng hóa như thế nào?

Trả lời

Cơ sở pháp lý về tem phụ, nhãn phụ được quy định tại nghị định 43/2017/NĐ-CP. Theo đó tại điều 3 nghị định 43/2017/NĐ-CP như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
một. thương hiệu hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên những chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa;
2. Ghi thương hiệu hóa là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hóa lên thương hiệu hóa để người tiêu sử dụng nhận biết, làm căn cứ lựa mua, tiêu thụ và sử dụng; để nhà sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng bá cho hàng hóa của mình và để những cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát;
3. Nhãn gốc của hàng hóa là nhãn thể hiện lần đầu do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa;
4. Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung đề nghị được dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung đề nghị bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật VN mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu;

Nội dung trên nhãn phụ của hàng hóa

Điều 10. Nội dung đề nghị phải thể hiện trên thương hiệu hóa
một. thương hiệu hóa đề nghị phải thể hiện những nội dung sau:
a) Tên hàng hóa;
b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân mang trách nhiệm về hàng hóa;
c) Xuất xứ hàng hóa;
d) những nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
2. Trường hợp hàng hóa mang tính chất thuộc nhiều nhóm tại Phụ lục I hoặc chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa, tổ chức, cá nhân mang trách nhiệm về hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóa để ghi những nội dung quy định tại điểm d khoản một Điều này.
3. Trường hợp do kích thước của hàng hóa ko đủ để thể hiện tất cả những nội dung đề nghị trên nhãn thì phải ghi những nội dung quy định tại những điểm a, b và c khoản một Điều này trên thương hiệu hóa, những nội dung quy định tại điểm d khoản một Điều này được ghi trong tài liệu tất nhiên hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi những nội dung đó.
Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế thì việc thể hiện những nội dung quy định tại điểm d khoản một Điều này được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I của Nghị định này.

Yêu cầu đối với nhãn phụ của hàng hóa

Điều 4. Vị trí thương hiệu hóa
một. thương hiệu hóa phải được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí lúc quan sát mang thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ những nội dung quy định của nhãn mà ko phải tháo rời những khía cạnh, những phần của hàng hóa.
2. Trường hợp ko được hoặc ko thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải mang nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ nội dung đề nghị.
Điều 5. Kích thước nhân hàng hóa, kích thước của chữ và số trên nhãn
Tổ chức, cá nhân mang trách nhiệm ghi thương hiệu hóa tự xác định kích thước của thương hiệu hóa, kích thước chữ và số thể hiện trên thương hiệu hóa nhưng phải bảo đảm những yêu cầu sau đây:
một. Ghi được đầy đủ nội dung đề nghị theo quy định tại khoản một Điều 10 Nghị định này;
2. Kích thước của chữ và số phải bảo đảm đủ để đọc bằng mắt thường và đạt được ý muốn những yêu cầu sau đây:
a) Kích thước của chữ và số thể tiên tiến lượng đo lường thì phải tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường;
b) Trường hợp hàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất tư vấn chế biến thực phẩm bao gói sẵn thì chiều cao chữ của những nội dung đề nghị trên nhãn ko được thấp hơn một,2 mm. Đối với trường hợp một mặt của bao gói sử dụng để ghi nhãn (ko tính phần biên giáp mí) nhỏ hơn 80 cm2thì chiều cao chữ ko được thấp hơn 0,9 mm.
Điều 6. Màu sắc của chữ, ký hiệu và hình ảnh trên thương hiệu hóa
Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu ghi trên thương hiệu hóa phải rõ ràng. Đối với những nội dung đề nghị theo quy định thì chữ, chữ số phải mang màu tương phản với màu nền của thương hiệu hóa.
Điều 7. tiếng nói của một dân tộc trình bày thương hiệu hóa
một. Những nội dung đề nghị thể hiện trên thương hiệu hóa phải được ghi bằng tiếng Việt, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.
2. Hàng hóa được sản xuất và lưu thông trong nước, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản một Điều này, nội dung thể hiện trên nhãn mang thể được ghi bằng tiếng nói của một dân tộc khác. Nội dung ghi bằng tiếng nói của một dân tộc khác phải tương ứng nội dung tiếng Việt. Kích thước chữ được ghi bằng tiếng nói của một dân tộc khác ko được lớn hơn kích thước chữ của nội dung ghi bằng tiếng Việt.
3. Hàng hóa nhập khẩu vào VN mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung đề nghị bằng tiếng Việt thì phải mang nhãn phụ thể hiện những nội dung đề nghị bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.
4. những nội dung sau được phép ghi bằng những tiếng nói của một dân tộc khác mang gốc chữ chiếc La tinh:
a) Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thuốc sử dụng cho người trong trường hợp ko mang tên tiếng Việt;
b) Tên quốc tế hoặc tên khoa học kèm công thức hóa học, công thức cấu tạo của hóa chất, dược chất, tá dược, thành phần của thuốc;
c) Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thành phần, thành phần định lượng của hàng hóa trong trường hợp ko dịch được ra tiếng Việt hoặc dịch được ra tiếng Việt nhưng ko mang nghĩa;
d) Tên và địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài mang liên quan tới sản xuất hàng hóa.

Dán tem phụ, nhãn phụ trên hàng hoá mang cần đăng ký ko?

Hiện tại, việc dán tem phụ, nhãn phụ trên hàng hoá là ko đề nghị phải đăng ký. Do vậy, những doanh nghiệp thực hiện dán tem phụ, nhãn phụ trên hàng hoá căn cứ theo quy định pháp luật về dán tem, nhãn phụ để thực hiện dán tem nhãn phụ trên hàng hoá của mình

Mức phạt tự dưng mang nhãn phụ sản phẩm nhập khẩu

Việc xử phạt hàng ko mang tem, nhãn phụ sản phẩm theo quy định tại khoản một, 2 điều 31 nghị định 119/2017/NĐ-CP như sau:

Điều 31. Vi phạm quy định về nội dung đề nghị trên thương hiệu hóa hoặc nội dung đề nghị phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa
một. Phạt tiền từ 500.000 đồng tới một.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây trong trường hợp hàng hóa vi phạm mang giá trị tới 3.000.000 đồng:
a) Hàng hóa mang nhãn (kể cả tem hoặc nhãn phụ) hoặc tài liệu tất nhiên ko ghi đủ hoặc ghi ko đúng những nội dung đề nghị trên thương hiệu hóa hoặc nội dung đề nghị phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về thương hiệu hóa;
b) Hàng hóa nhập khẩu mang nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng ko mang nhãn phụ bằng tiếng VN.
2. Mức phạt tiền đối với những hành vi vi phạm quy định tại khoản một Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm mang giá trị từ trên 3.000.000 đồng được quy định như sau:
a) Phạt tiền từ một.000.000 đồng tới 4.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm mang giá trị từ trên 3.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng tới 7.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm mang giá trị từ trên 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm mang giá trị từ trên 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 15.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm mang giá trị từ trên 30.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng;
đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm mang giá trị từ trên 50.000.000 đồng tới 70.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 25.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm mang giá trị từ trên 70.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng;
g) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm mang giá trị trên 100.000.000 đồng.

Hướng dẫn tại khoản một Điều 18 Thông tư 18/2018/TT-BKHCN như sau:

Điều 18. Hành vi vi phạm về nội dung đề nghị trên thương hiệu hóa hoặc nội dung đề nghị phải thể hiện trên thương hiệu hóa theo tính chất hàng hóa quy định tại Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP
một. Hành vi vi phạm quy định tại khoản một Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP là hành vi của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, marketing hàng hóa mà thương hiệu hóa ko ghi đủ hoặc ghi ko đúng một trong những nội dung đề nghị trên thương hiệu hóa hoặc nội dung đề nghị phải thể hiện trên nhãn tùy theo tính chất hàng hóa quy định tại Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về thương hiệu hóa. Trừ trường hợp, hàng hóa nhập khẩu vào VN đã mang nhãn gốc nhưng chưa mang nhãn phụ lúc làm thủ tục thông quan. Tổ chức, cá nhân phải hoàn thiện ghi nhãn trước lúc đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường.

Như vậy, nếu hàng khoá lúc thông quan thì chưa đề nghị phải mang nhãn phụ, việc áp dụng nhãn phụ chỉ thực hiện đối với hàng hoá đang lưu thông trên thị trường

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button