Pháp luật

Điều kiện với đất đai tham gia giao dịch

Đất đai tham gia giao dịch phải đạt được ý muốn những điều kiện gì? Tư vấn pháp luật về những điều kiện cần xem xét lúc tiến hành mua đất.

Quyền sử dụng đất trong thừa kế đóng vai trò một quyền tài sản. Bởi Bộ luật dân sự 2005 quy định tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ mang giá và những quyền tài sản. Tuy nhiên ko phải trong bất cứ trường hợp nào quyền sử dụng đất cũng được thực hiện quyền thừa kế. Việc thừa kế quyền sử dụng đất phải đảm bảo một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo quy định của Luật đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện quyền thừa kế đối với quyền sử dụng đất lúc đảm bảo những điều kiện sau:

Điều 188. Điều kiện thực hiện những quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất
một. Người sử dụng đất được thực hiện những quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất lúc mang những điều kiện sau đây:
a) mang Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản một Điều 168 của Luật này;
b) Đất ko mang tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất ko bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.
2. Ngoài những điều kiện quy định tại khoản một Điều này, người sử dụng đất lúc thực hiện những quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải mang đủ điều kiện theo quy định tại những điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.
3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và mang hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Điều kiện cần:

Thứ nhất, người sử dụng đất phải mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác  nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người người sử dụng đất. Do vậy chỉ mang người đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới được thực hiện quyền thừa kế đối với mảnh đất đó. Tuy nhiên mang 2 trường hợp ngoại lệ đối với điều kiện này. Đó là trong trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn ngay lập tức với đất đều là người nước ngoài hoặc người VN định cư ở nước ngoài ko thuộc mục tiêu được mua nhà ở gắn ngay lập tức với quyền sử dụng đất ở tại VN ko được cấp Giấy chứng nhận nên ko thể mang giấy chứng nhận lúc thực hiện quyền thừa kế hoặc trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền lúc mang quyết định giao đất, cho thuê đất. Cả 2 trường hợp trên người sử dụng đều mang thể thực hiện quyền thừa kế nói riêng và những quyền khác nói chung mà ko mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, đất ko mang tranh chấp. Đây là điều kiện cần được đảm bảo lần đầu. Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Bởi mang quyền nhưng lại đang tranh chấp thì quyền đó cũng ko thể thực hiện được.

Thứ ba, quyền sử dụng đất ko bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Điều kiện này nhằm đảm bảo mục tiêu là quyền sử dụng đất vẫn còn. Do vậy mới mang thể thực hiện quyền thừa kế đối với quyền sử dụng đất đó.

Thứ tư, còn trong thời hạn sử dụng đất. Nhà nước giao đất, cho thuê chất cho người sử dụng đất trong một khoảng thời gian nhất định. Trong thời hạn này, người sử dụng đất hợp pháp mới mang quyền được thực hiện quyền đối với đất đó. Nếu ko còn trong thời hạn này, người sử dụng đất đương nhiên ko được thực hiện quyền thừa kế.

Điều kiện đủ:

Việc thừa kế đối với quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và mang hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

lúc đảm bảo cả điều kiện cần và điều kiện đủ thì việc thực hiện quyền thừa kế đối với quyền sử dụng đất mới được coi là hợp pháp. Vì vậy, lúc muốn thực hiện quyền này, người sử dụng đất phải nhắm những điều kiện nêu trên, để tránh những rắc rối ko cần thiết.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button