Hỏi đáp

Ccb Là Gì – Hội Cựu Chiến Binh VN

Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam

*

Kiểu tổ chứcTổ chức chính trị-xã hộiThành lập6 tháng 12 năm 1989; 31 năm trước  (1989-12-06 ) Trụ sởsố 34 phố Lý Nam Đế, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà NộiKhu vực hoạt độngthienmaonline.vnệt NamThành thienmaonline.vnên2,6 triệu[1]Khẩu hiệuBộ đội Cụ HồTrang webcuuchienbinh.com.vn

Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam là tổ chức xã hội – chính trị của những cựu chiến binh của những lực lượng vũ trang và bán vũ trang trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia qua những thời kỳ, của Nhà nước cùng hòa Xã hội Chủ nghĩa thienmaonline.vnệt Nam hiện nay. Hội Cựu chiến binh là thành thienmaonline.vnên của Mặt trận Tổ quốc thienmaonline.vnệt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng cùng sản thienmaonline.vnệt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội.

Ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa thienmaonline.vn đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động thienmaonline.vnên những thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, tiện dụng chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo tư vấn nhau trong thị trường, gắn bó tình du khách chiến đấu.

Điều lệ Hội hiện hành được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2012 [2].

du khách đang xem: Ccb là gì

một Lịch sử 2 Chức năng, nhiệm vụ 3 những kỳ đại hội 3.một Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I 3.2 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II 3.3 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III 3.4 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV 3.5 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V 3.6 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ thienmaonline.vn 4 Chú thích 5 Liên kết ngoài

Lịch sử

• Năm 1989, thienmaonline.vnệt Nam rút toàn bộ quân tình nguyện ở Campuchia về nước. Ở biên giới phía Bắc, Trung Quốc thực hiện thienmaonline.vnệc rút quân khỏi những vị trí đã chiếm đóng, hoà bình thực sự đã trở lại trên toàn cõi Đông Dương. Điều kiện để thành lập một tổ chức thống nhất theo nguyện vọng thiết tha, chính đáng của cựu chiến binh toàn quốc đã chín muồi.

• Ngày 06/12/1989, căn cứ Tờ trình của Ban Bí thư, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá thienmaonline.vn) đã quyết định cho thành lập Hội CCB thienmaonline.vnệt Nam.

• Ngày 3/2/1990, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 100-QĐ/TW cho thành lập Hội CCB thienmaonline.vnệt Nam, chỉ định Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Hội CCB thienmaonline.vnệt Nam gồm 31 đồng chí, do đồng chí Thượng tướng Song Hào làm giám đốc [3], với nhiệm vụ giúp những tỉnh, TP hình thành tổ chức lâm thời, tiến hành kết nạp hội thienmaonline.vnên và chuẩn bị những văn kiện, nhân sự, dự thảo Điều lệ Hội CCB… để trình Đại hội lần thứ nhất, đồng thời bầu Ban chấp hành Trung ương Hội CCB chuẩn xác.

• Ngày 24/02/1990 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép thành lập Hội CCB thienmaonline.vnệt Nam (Giấy phép số 528/NC).

• Ngày 14/4/1990, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thienmaonline.vnệt Nam (MTTQVN) ra Quyết định số 51-QĐ/MTTQ. Công nhận Hội CCB là thành thienmaonline.vnên của MTTQVN.

• Ngày 7-10-2005, Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Cựu chiến binh.

• Ngày 6/12 là Ngày truyền thống của CCB và Hội CCB thienmaonline.vnệt Nam.

Quyết định thành lập Hội CCB thienmaonline.vnệt Nam là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, đạt được ý muốn đòi hỏi khách quan của tình hình cách mạng nước ta trong giai đoạn cách mạng mới. Sự ra đời của Hội CCB thienmaonline.vnệt Nam là dấu mốc lịch sử rất cần thiết trong đời sống chính trị, tinh thần, đạt được ý muốn với sự mong mỏi, nguyện vọng thiết tha, chính đáng của CCB thienmaonline.vnệt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ

Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam với chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện những nhiệm vụ chính trị – xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ thienmaonline.vnên chức Nhà nước.

Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam với nhiệm vụ:

Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá hoại của những thế lực thù địch; chống những quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện những quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu hao, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Tham gia phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật với liên quan tới Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh. Tập hợp, đoàn kết, động thienmaonline.vnên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, tăng bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học – kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ côngdân. Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, những phong trào cách mạng ở cơ sở.

Xem thêm: Bật Sửa Lỗi Chính Tả Trong Word 2010, Kiểm Tra Lỗi Chính Tả Trong Word 2010

Xem thêm: Quản Trị Nguồn Nhân Lực Là Gì, Quản Lý Nguồn Nhân Lực với Nghĩa Là Gì

Tổ chức chăm lo, tư vấn Cựu chiến binh tăng đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ tư vấn lẫn nhau trong thị trường. Bảo vệ quyền và tiện dụng hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh. Phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng sản Hồ Chí Minh, những tổ chức thành thienmaonline.vnên của Mặt trận Tổ quốc thienmaonline.vnệt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Tiến hành những hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

những kỳ đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội từ ngày 19 tới ngày 20 tháng 11 năm 1992 với sự tham gia của 318 đại biểu.

Nội dung:

Tình hình tổ chức và hoạt động của hội cựu chiến binh trong hơn hai năm qua (1989 – 1992) Phương hướng nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể của Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam trong những năm tới (1992 – 1997) Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam khóa I: một. Thượng tướng Trần Văn Quang, giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam. 2. Thượng tướng Trần Văn Trà, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam. 3. Trung tướng Nguyễn Đôn, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam. 4. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam. 5. Thiếu tướng Lê Thanh – Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam lần thứ hai diễn ra tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội từ ngày 17 tới ngày 18 tháng 12 năm 1997 với sự tham gia của 432 đại biểu.

Nội dung:

mô tả kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội I Phương hướng, nhiệm vụ tới năm 2002 Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam khóa II: một.Thượng tướng Trần Văn Quang, giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam. 2.Thượng tướng Đào Đình Luyện, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam. 3.Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam. 4.Trung tướng Đặng Quân Thụy, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam. 5.Trung tướng Đỗ Quang Hưng, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam lần thứ III diễn ra tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội từ ngày 26 tới ngày 28 tháng 12 năm 2002 với sự tham gia của 471 đại biểu.

Nội dung:

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Hội Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2003-2007 Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam khóa III: một.Trung tướng Đặng Quân Thụy, giám đốc Ban Chấp hành Trung ương Hội 2.Trung tướng Trần Hanh, Phó giám đốc Ban Chấp hành Trung ương Hội kiêm Tổng thư ký 3.Trung tướng Đỗ Quang Hưng, Phó giám đốc Ban Chấp hành Trung ương Hội 4.Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Phó giám đốc Ban Chấp hành Trung ương Hội 5.Trung tướng Đàm Văn Ngụy, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam lần thứ IV diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội từ ngày 12 tới ngày 14 tháng 12 năm 2007 với sự tham gia của 497 đại biểu.

Nội dung:

Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ III (2002-2007) Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2007 – 2012 Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam khóa IV: một.Trung tướng Trần Hanh, giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam kiêm Tổng thư ký 2.Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam 3.Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam 4.Thiếu tướng Đỗ Công Mùi, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam 5.Trung tướng Lê thật tâm, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam đã diễn ra từ ngày 18 tới ngày 20 tháng 12 năm 2012, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 510 đại biểu thay mặt cho hơn 2,6 triệu hội thienmaonline.vnên trên toàn quốc.

Nội dung:

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2007 – 2012) Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2012-2017) Thảo luận và thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi) Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam khóa V: một.Thượng tướng Nguyễn Văn Được, giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam 2.Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam 3.Trung tướng Lê thật tâm, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam 4.Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam 5.Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ thienmaonline.vn

Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam khóa V:

một.Thượng tướng Nguyễn Văn Được, giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam 2.Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam 3.Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam 4.Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó giám đốc Hội Cựu chiến binh thienmaonline.vnệt Nam, giám đốc Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh

Chú thích

Chuyên mục: Hỏi Đáp


Nguồn : Sưu tầm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button