Pháp luật

Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra

Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra? doanh nghiệp hay người lao động phải bồi thường lúc gây thiệt hại

Pháp nhân là tổ chức được thành lập một cách hợp pháp, theo cơ cấu tổ chức chặt chẽ, với tài sản độc lập và tự nhận trách nhiệm bằng tài sản của mình. Pháp nhân nhân danh chính mình lúc tham gia vào những quan hệ độc lập, tuy nhiên lúc tham gia vào những quan hệ này pháp nhân thường thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp. Vậy trong trường hợp lúc với thiệt hại xảy thì việc bồi thường sẽ được thực hiện ra sao? Điều 597 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 597. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra
Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong lúc thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì với quyền yêu cầu người với lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

Việc bồi thường thiệt hại do pháp nhân thực hiện được xác định như sau:

một. Chủ thể thực hiện bồi thường phải với tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật:
– Được thành lập hợp pháp
– với cơ cấu tổ chức chặt chẽ
– với tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự nhận trách nhiệm bằng tài sản của mình
– Nhân danh chính mình lúc tham gia những quan hệ pháp luật độc lập.

Xem thêm: Tư cách pháp nhân là gì?

Do đó, nếu tổ chức ko với tư cách pháp nhân mà thành viên của tổ chức đó nếu với gây ra thiệt hại thì pháp nhân ko phải thực hiện bồi thường. Việc đặt ra trách nhiệm bồi thường cho pháp nhân trong trường hợp này do xuất phát từ nguyên tắc thiệt hại được khắc phục nhanh chóng và kịp thời mà thông thường pháp nhân với năng lực tài sản cao hơn năng lực của cá nhân. Chính vì thế, nếu người của pháp nhân gây ra thiệt hại lúc thực hiện nhiệm vụ mà pháp nhân giao thì pháp nhân phải bồi thường cho người bị thiệt hại để tổn thất của người bị thiệt hại được khắc phục nhanh chóng kịp thời

2. Thiệt hại do thành viên của pháp nhân gây ra
Thành viên của pháp nhân ở đây bao gồm cả thành viên góp vốn và nhân viên được pháp nhân tuyển dụng thông qua những quan hệ về hợp đồng lao động hay hợp đồng thử việc…

3. Thiệt hại xảy ra trong lúc thực hiện nhiệm vụ do pháp nhân giao
lúc tham gia vào những quan hệ dân sự độc lập pháp nhân nhân danh chính mình để tham gia những quan hệ đó, cho nên thành viên của pháp nhân thực hiện nhiệm vụ do pháp nhân giao cho sẽ được hiểu ngầm là thành viên đó nhân danh pháp nhân để thực hiện hành vi. Vậy nên lúc với thiệt hại xảy ra, trách nhiệm bồi thường trước hết sẽ thuộc về pháp nhân. Thực hiện nhiệm vụ do pháp nhân giao cho được hiểu ngầm là: thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền mà pháp nhân đã giao cho họ và thiệt hại xảy ra trong khoảng thời gian mà người đó đang thực hiện việc làm tại Vị trí việc làm đó được tiến hành. Còn trong trường hợp thành viên của pháp nhân gây ra thiệt hại mà ko phải thực hiện nhiệm vụ do pháp nhân giao cho lúc đó thành viên sẽ phải tự nhận trách nhiệm đối với những thiệt hại do hành vi của mình gây ra.

Lưu ý: Nhằm đảm bảo quyền và tiện lợi hợp pháp cho những bên, sau lúc bồi thường cho người bị thiệt hại pháp nhân với thể yêu cầu thành viên của mình với lỗi trong việc gây ra thiệt hại hoàn trả lại số tiền mà pháp nhân đã bồi thường cho người bị thiệt hại. Thành viên ko với lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì thành viên đó ko phải hoàn trả số tiền mà pháp nhân đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

Nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do trường hợp bất khả kháng ( bão, lũ, thiên tai…) thì pháp nhân ko phải nhận trách nhiệm bồi thường thiệt hại ( nếu những bên ko với thỏa thuận khác)

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button