Pháp luật

Ý nghĩa ký hiệu trên hóa đơn

những ký hiệu trên hóa đơn với ý nghĩa gì? Tư vấn, giải đáp về ý nghĩa những ký hiệu trên hóa đơn của đơn vị.

Doanh nghiệp những khách tham quan thuộc mục tiêu được đặt in hóa đơn. Trên hóa đơn sẽ với ký hiệu mẫu hóa đơn. Trong bài viết này, Globalthis sẽ cho những khách tham quan một tầm nhìn rõ ràng hơn về ý nghĩa ký hiệu mẫu hóa đơn

Ký hiệu mẫu số hóa đơn (mẫu hóa đơn):
– 2 ký tự đầu thể hiện loại hóa đơn
– Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hóa đơn
– 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn
– 01 ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.
– 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

Bảng ký hiệu 6 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:
– Hóa đơn giá trị gia tăng: 01GTKT
– Hóa đơn bán hàng: 02GTTT
– Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan): 07KPTQ
– những chứng từ được quản lý như hóa đơn gồm:
– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ: 03XKNB
– Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý: 04HGDL

Ví dụ: Ký hiệu 01GTKT2/001 được hiểu biết là: Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn giá trị gia tăng 2 liên.

Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi lúc với một trong những tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong những nội dung buộc phải; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn tới từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý…

– Đối với tem, vé, thẻ: buộc phải ghi 3 ký tự đầu để phân biệt tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn bán hàng. những thông tin còn lại do tổ chức, cá nhân tự quy định nhưng ko vượt quá 11 ký tự.

Cụ thể:
– Ký hiệu 01/: đối với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn GTGT
– Ký hiệu 02/: đối với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn bán hàng

Nhiều kế toán ko để ý, và ko biết được rằng, số thứ tự mẫu của hóa đơn phải thay đổi. Tại điểm 2 công văn số 4489/TCT-CS ngày 14/10/2014 hướng dẫn:

2. Về ký hiệu mẫu số hóa đơn trong việc đặt in hóa đơn
Tại điểm một.2 Phụ lục một (Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin buộc phải trên hóa đơn) ban hành tất nhiên Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn:
Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi lúc với một trong những tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong những nội dung buộc phải; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn tới từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý…
Tại khoản một Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn nội dung buộc phải gồm: tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, tên, địa chỉ mã số thuế của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký; tên tổ chức nhận in hóa đơn.
Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp những tiêu thức trên tờ hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như tên, địa chỉ của người bán; tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn thì doanh nghiệp phải thay đổi số thứ tự mẫu hóa đơn.

Theo đó, lúc đặt in hóa đơn lần tiếp theo, trường hợp doanh nghiệp với sự thay đổi tên, địa chỉ của doanh nghiệp hoặc thay đổi tổ chức nhận in hóa đơn thì trên hóa đơn phải thay đổi số thứ tự mẫu hóa đơn.

Ví dụ: Globalthis đã thông báo phát hành 01 mẫu hóa đơn giá trị gia tăng 3 liên với ký hiệu mẫu số hóa đơn 01GTKT3/001, hóa đơn được in tại nhà hàng TNHH In X. Trường hợp lúc đặt in hóa đơn tiếp theo để sử dụng, Globalthis với sự thay đổi tên, địa chỉ hoặc chuyển sang đặt in tại tổ chức nhận in khác (nhà hàng TNHH In Y) thì ký hiệu mẫu số hóa đơn phải thay đổi thành 01GTKT3/002.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button