Viết Các Phương Trình Ion Rút Gọn Fe2(So4)3 Koh, Hóa Học Điện Li Lớp 11 – Lingocard.vn

[ad_1]

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đang xem: Phương trình ion rút gọn fe2(so4)3 koh

*

Trộn lẫn dung dịch các cặp chất sau, cặp chất nào có xảy ra phản ứng? Viết phương trình phân tử và ion rút gọna, Cacl2 và Agno3b, Kno3 và Ba(OH)2c, Fe2(so4)3 và kohd, Na2So3 và hcl

*

a) CaCl2 + 2AgNO3 => Ca(NO3)2 + 2AgCl

Ag++ Cl-=> AgCl

b) Không phản ứng

c) Fe2(SO4)3 + 6KOH => 2Fe(OH)3 + 3K2SO4

Fe3++ 3OH-=> Fe(OH)3

d) Na2SO3 + 2HCl => 2NaCl + SO2 + H2O

SO32-+ 2H+=> SO2+ H2O

*

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

a) Fe2(SO4)3+ NaOH

b) NH4Cl + AgNO3

c) NaF + HCl

d) MgCl2+ KNO3

e) FeS (r) + HCl

g) HClO + KOH

Phương trình phân tứ và ion xảy ra trong dung dịch :

a) Fe2(SO4)3+ 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO42Fe3++ 3SO42-+ 6Na++ 6OH-→ 2Fe(OH)3↓+6Na++ 3SO42-Fe3++ 3OH-→ Fe(OH)3↓

b) NH4Cl + AgNO3→ NH4NO3+ AgCl↓NH4+ Cl-+ Ag++ NO3-→ NH4++ NO3-+ AgCl↓Cl-+ Ag+→ AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑Na++ F-+ H++ Cl-→ Na++ Cl-+ HF↑F-+ H+→ HF↑

d) Không có phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2+ H2S ↑FeS(r) + 2H++ 2Cl- → Fe2++ 2Cl- + H2S↑FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2OHClO + K++ OH-→ K++ CIO-+ H2OHClO + OH-→ CIO-+ H2O.

Đúng 0
Bình luận (0)

viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau : a) Fe2(SO4)3+ NaOH ; b) NH4Cl + AgNO3 ; c) NaF + HCl ; d) MgCl2+ KNO3 ; e) FeS(rắn)+ HCl ; f) HClO + KOH

Lớp 11 Hóa học Chương 1. Sự điện li
0
0
Gửi Hủy

viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau : a) Fe2(SO4)3+ NaOH ; b) NH4Cl + AgNO3 ; c) NaF + HCl ; d) MgCl2+ KNO3 ; e) FeS(rắn)+ HCl ; f) HClO + KOH

Lớp 11 Hóa học Chương 1. Sự điện li
1
0
Gửi Hủy

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

a) Fe2(SO4)3+ 6NaOH -> 3Na2SO4+ 2Fe(OH)3

b) NH4Cl + AgNO3->AgCl + NH4NO3

c) NaF + HCl ->NaCl + HF

d) MgCl2+ 2KNO3-> 2KCl + Mg(NO3)2

e) FeS(rắn)+ 2HCl -> FeCl2+ H2S

f) HClO + KOH ->ko có PTHH

Đúng 0
Bình luận (0)

viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau : a) Fe2(SO4)3+ NaOH ; b) NH4Cl + AgNO3 ; c) NaF + HCl ; d) MgCl2+ KNO3 ; e) FeS(rắn)+ HCl ; f) HClO + KOH

Lớp 11 Hóa học Chương 1. Sự điện li
1
0
Gửi Hủy

a/ Fe2(SO4)3 + 6NaOH—-> 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Fe3+ + 3OH- —–> Fe(OH)3

b/ NH4Cl + AgNO3 ——> AgCl + NH4NO3

Cl- + Ag+ —–> AgCl

c/ NaF + HCl —–> HF + NaCl

F- + H+——> HF

d/ khong xay ra

e/ FeS + 2HCl —–> FeCl2 + H2S

FeS + 2H+——> Fe2++ H2S

f/ HClO + KOH —–> KClO + H20

HClO + OH——> ClO-+ H2O

Đúng 0
Bình luận (0)

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau: Fe2(SO4)3+ NaOH

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Xem thêm: cách tính mệnh khuyết

Fe2(SO4)3+ 6NaOH → 3 Na2SO4+ 2Fe(OH)3↓

Fe3++ 3OH-→ Fe(OH)3↓

Đúng 0
Bình luận (0)

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:NaF + HCl

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

NaF + HCl → NaCl + HF

H++ F+→ HF

Đúng 0
Bình luận (0)

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:HClO + KOH

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

HClO +KOH → KClO + H2O

HClO + OH-→ H2O + ClO-

Đúng 0
Bình luận (0)

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:MgCl2+ KNO3

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

MgCl2+ KNO3→ Không có phản ứng

Đúng 0
Bình luận (0)

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:NH4Cl + AgNO3

Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

NH4Cl + AgNO3→ NH4NO3+ AgCl ↓

Ag++ Cl-→ AgCl ↓

Đúng 0

Xem thêm: Tiểu Luận Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Tm

Bình luận (0)
lingocard.vn

[ad_2]

Related Posts

Xem 10+ tính mức cường độ âm được đánh giá cao

Xem 10+ tính mức cường độ âm được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những tính mức cường độ âm dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Xem 9+ tính cường độ điện trường và vẽ vectơ được đánh giá cao

Xem 9+ tính cường độ điện trường và vẽ vectơ được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những tính cường độ điện trường và vẽ vectơ dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Xem 10+ tính cường độ dòng điện qua r3 được đánh giá cao

Xem 10+ tính cường độ dòng điện qua r3 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những tính cường độ dòng điện qua r3 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Xem 9+ thời gian đạt cường độ của bê tông được đánh giá cao

Xem 9+ thời gian đạt cường độ của bê tông được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những thời gian đạt cường độ của bê tông dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Xem 10+ sika tăng cường độ bê tông được đánh giá cao

Xem 10+ sika tăng cường độ bê tông được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những sika tăng cường độ bê tông dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Xem 9+ mẫu báo cáo thực hành đo cường độ dòng điện được đánh giá cao

Xem 9+ mẫu báo cáo thực hành đo cường độ dòng điện được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những mẫu báo cáo thực hành đo cường độ dòng điện dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm…

Leave a Reply