Hỏi đáp

Vì Sao Phải Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Nhà Trường, (Pdf) Phát Triển Chương Trình Giáo Dục

Create by : https://globalizethis.org

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (856.51 KB, 78 trang )

Bạn đang xem: Vì sao phải phát triển chương trình giáo dục

1CHỦ ĐỀPHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNGBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC2•Cụ thể hóa chương trình chung quốc gia phù hợp với thực tiễn của địa phương; •Lựa chọn xây dựng nội dung và xác định cách thức thực hiện phù hợp với thực tiễn nhà trường.•Đáp ứng yêu cầu phát triển của người học, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục.MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ3CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNHPhát triển chương trình nhà trường (CTNT).Hoạt động 1Hoạt động 2Hoạt động 3Lập kế hoạch giáo dục phát triển CTNT Huy động xã hội hoá trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông 4Hoạt động 1: Phát triển chương trình nhà trường Mục tiêu: •
Nội dung, mục tiêu của việc phát triển CTNT;•Giải thích vì sao cần phải phát triển CTNT;•Nguyên tắc phát triển CTNT;•Một số hoạt động cụ thể để phát triển CTNT.5Hoạt động 1: Phát triển chương trình nhà trường Thảo luận các câu hỏi sau:1. Thầy/cô hiểu thế nào về phát triển CTNT? Tại sao cần phát triển CTNT? Nêu một số nguyên tắc phát triển CTNT?2. Hãy nêu một số hoạt động cụ thể đã tiến hành nhằm phát triển CTNT?6Hoạt động 1: Phát triển chương trình nhà trường Thảo luận các câu hỏi sau:3. Những khó khăn khi phát triển CTNT?4. Thầy/cô hãy chia sẻ kinh nghiệm bản thân khi thực hiện phát triển CTNT?7Hoạt động 1: Phát triển chương trình nhà trường Mục tiêu của phát triển chương trình nhà trường:•Khắc phục hạn chế của CT, SGK hiện hành, nâng cao chất lượng DH, hoạt động GD ở các trường PT. •Củng cố cơ chế phối hợp và tăng cường vai trò của các trường SP, trường PT trong các hoạt động phát
triển CTNT phổ thông.•Bồi dưỡng năng lực NCKH, phát triển CTNT cho giảng viên các trường SP, GV các trường PT.8Hoạt động 1: Phát triển chương trình nhà trường Các nguyên tắc của phát triển CTNT:•Nâng cao kết quả thực hiện mục tiêu GD của chương trình GDPT do Bộ GD và ĐT ban hành.•Đảm bảo tính logic của mạch KT và tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động GD.•Đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động GD trong mỗi năm học.•Đảm bảo tính khả thi.•Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lí GD, các trường/khoa SP với các trường PT.9Hoạt động 1: Phát triển chương trình nhà trường Các hoạt động:•Điều chỉnh cấu trúc nội dung DH trong chương trình hiện hành và xây dựng kế hoạch GD mới ở từng môn học, hoạt động GD và của nhà trường•Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo
dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh•Đổi mới quản lí hoạt động dạy học, giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả phát triển chương trình giáo dục nhà trường10Hoạt động 2: Lập kế hoạch giáo dục phát triển CTNT Mục tiêu: •Hiểu được sự cần thiết phải lập kế hoạch để phát triển CTNT;•Có một số kĩ năng lập kế hoạch để phát triển CTNT: xác định mục tiêu, nội dung giáo dục lập kế hoạch để phát triển CTNT.•Có một số kinh nghiệm về lập kế hoạch để phát triển CTNT.11Hoạt động 2: Lập kế hoạch giáo dục phát triển CTNT Thảo luận các câu hỏi sau:1. Tại sao cần lập kế hoạch giáo dục phát triển chương trình giáo dục nhà trường?2. Những khó khăn khi lập kế hoạch giáo dục phát triển chương trình giáo dục nhà trường?12Hoạt động 2: Lập kế hoạch giáo dục phát triển CTNT
Thực hành: Hãy làm việc theo nhóm từ 6 – 8 học viên để lập kế hoạch phát triển CTNT cho trường/địa phương bạn? Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân khi lập kế hoạch giáo dục phát triển CTNT.13Hoạt động 2: Lập kế hoạch giáo dục phát triển CTNT Tại sao phải lập kế hoạch GD:•Giúp GV thực hiện chương trình giáo dục một cách có mục đích và có hệ thống.•Giúp GV chủ động tích hợp các chủ đề liên môn, linh hoạt xây dựng kế hoạch phù hợp với năng lực HS, phù hợp với mục tiêu GD của địa phương và thực tế của từng vùng miền.•Đáp ứng nhu cầu, hứng thú và sự phát triển cá nhân HS, giúp HS phát triển toàn diện, phát huy được hứng thú, sở trường của HS.14Hoạt động 2: Lập kế hoạch giáo dục phát triển CTNT Các bước lập kế hoạch GD:-Xác định mục tiêu giáo dục.-Xác định nội dung giáo dục.-
Dự kiến chủ đề và thời gian thực hiện chủ đề.15Hoạt động 3: Huy động xã hội hoá trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông Mục tiêu:•Thấy được sự cần thiết phải huy động xã hội hoá trong phát triển chương trình giáo dục nhà trường.•Cách thức huy động xã hội hoá trong quá trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường.16Hoạt động 3: Huy động xã hội hoá trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông Thảo luận các câu hỏi sau:1. Sự cần thiết phải huy động xã hội hoá trong phát triển chương trình giáo dục nhà trường?2. Cách thức huy động xã hội hoá trong quá trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường? Nêu những ví dụ cụ thể.17Hoạt động 3: Huy động xã hội hoá trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông Huy động xã hội hóa nhằm:•Huy động các nguồn lực trong XH tham gia cùng nhà trường tổ chức các hoạt động GD.•Làm cho các hoạt động GD phong phú, đa dạng,
phù hợp và đáp ứng nhu cầu/mong muốn của XH, kích thích khả năng, hứng thú của HS.•Tăng cường tham quan, tìm hiểu thực tế, tăng cường kiến thức, KN thực hành, thực tế cho HS.Xã hội hoá là huy động mọi mặt, mọi tiềm lực từ ĐP. 18CHỦ ĐỀCÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰCBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO19MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ•Nâng cao NL quản lý, NL hoạt động chuyên môn cho CBQL, GV trong trường PT về áp dụng các PP và kĩ thuật DHTC.•Đổi mới trong tư duy và sinh hoạt chuyên môn theo hướng áp dụng PP và kĩ thuật DHTC.•Góp phần thay đổi về PP thiết kế giờ dạy; tổ chức HĐ trong giờ dạy; nội dung và hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong trường PT.•Phát huy tính tích cực của người học•Tăng cường quản lí, tổ chức KT, thanh tra chuyên môn, đánh giá tình hình DH của tổ chuyên môn;20
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNHXác lập mục tiêu về áp dụng PP, KT DHTC.Hoạt động 1Hoạt động 2Nghiên cứu các đặc trưng và điều kiện vận dụng PP và KT DHTC21Hoạt động 1: Xác lập mục tiêu về áp dụng PP, KT dạy học tích cực trong dạy họcMục tiêu: •Giải thích được tại sao cần phải áp dụng các PP&KTDH tích cực trong dạy học.•Lấy được các ví dụ cụ thể để minh hoạ cho các mục tiêu việc áp dụng PP&KTDH tích cực.22Hoạt động 1: Xác lập mục tiêu về áp dụng PP, KT dạy học tích cực trong dạy họcLàm việc cá nhân, sau đó làm việc nhóm để trả lời câu hỏi trên giấy A0: Thế nào là các PP&KTDH tích cực? : Mục tiêu của PP&KT DHTC nhắm đến là gì? Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về việc áp dụng PP&KT DHTC mà các thầy/cô đã từng áp dụng liên quan đến mỗi dạng mục tiêu đó:
23Hoạt động 1: Xác lập mục tiêu về áp dụng PP, KT dạy học tích cực trong dạy họcCác nhóm trình bày kết quảCác nhóm khác nhận xét và bổ sung24Hoạt động 2: Các đặc trưng và điều kiện vận dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cựcMục tiêu: •Liệt kê được một số PP&KTDH tích cực có thể vận dụng trong điều kiện thực tiễn Việt Nam.•Mô tả được một số nội dung về đặc trưng, điều kiện vận dụng và những lưu ý khi vận dụng các PP&KT DHTC trong dạy học.•Phân tích được các hoạt động học qua ví dụ về áp dụng PP&KTDH tích cực.25Hoạt động 2: Các đặc trưng và điều kiện vận dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực1. Khởi động:Làm việc cá nhân và viết trên giấy A4: Hãy liệt kê các PP&KTDH tích cực mà thầy/cô đã biết.

Tài liệu liên quan

Xem thêm: Thường Xuyên Đau Trên Đỉnh Đầu Là Bệnh Gì ? Đau Đỉnh Đầu Là Dấu Hiệu Của Bệnh Gì

*

Chuyên đề phát triển chương trình giáo dục nhà trường 78 18 651

*

KĨ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG 13 3 10

*

Phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ) 130 472 3

*

Quản lý phát triển chương trình giáo dục tại trường mầm non vinschool 122 6 36

*

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (tt) 27 796 3

*

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực 260 401 1

*

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Luận án tiến sĩ) 260 604 5

*

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ) 260 661 2

*

GDTrH V v xay dung Ke hoach 201cDoi moi dong bo phuong phap day hoc va kiem tra danh gia ket qua giao duc 201d 201cPhat trien chuong trinh giao duc nha truong pho thong201d 1 251 0

Danh mục: Hỏi đáp
Nguồn: https://globalizethis.org
*

Phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông phần hóa học kim loại lớp 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS (tt) 18 319 1

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button