Pháp luật

Trường hợp nào chia thừa kế theo quy định pháp luật?

Trường hợp nào chia thừa kế theo pháp luật? với di chúc nhưng vẫn chưa thừa kế theo pháp luật?

Thừa kế là trường hợp người sống được nhận tài sản do người đã mất để lại. Thừa kế được chia ra hai loại là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo quy định pháp luật. Trường hợp nào thì xác định thừa kế theo quy định pháp luật? Tại điều 650 Bộ Luật dân sự 2015 với quy định về những trường hợp thừa kế theo pháp luật:

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật
một. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:
a) ko với di chúc;
b) Di chúc ko hợp pháp;
c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc ko còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà ko với quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với những phần di sản sau đây:
a) Phần di sản ko được định đoạt trong di chúc;
b) Phần di sản với liên quan tới phần của di chúc ko với hiệu lực pháp luật;
c) Phần di sản với liên quan tới người được thừa kế theo di chúc nhưng họ ko với quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan tới cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng ko còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

ko với di chúc

Lập di chúc là quyền của người để lại di sản, do đó họ với thể ko thực hiện việc lập di chúc hoặc đã lập di chúc nhưng đã hủy bỏ di chúc (điều 640 Bộ luật dân sự 2015), lúc đó di sản của họ sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, nếu người chết với để lại di chúc nhưng di chúc đó đã bị thất lạc hoặc hư hại tới mức ko thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc, cũng ko với bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện của người lập di chúc trường hợp này được coi như ko với di chúc ( điều 642 Bộ luật dân sự 2015), tài sản cũng được chia theo quy định pháp luật

Di chúc ko hợp pháp

Trường hợp người để lại di sản với lập di chúc nhưng di chúc đó ko hợp pháp (ko hoàn thành đủ điều kiện tại điều 630 Bộ luật dân sự 2015) lúc đó di chúc này sẽ ko với hiệu lực pháp luật nên ko làm phát sinh quan hệ thừa kế theo di chúc. Nếu di chúc này vô hiệu toàn bộ thì toàn bộ di sản để lại sẽ được chia theo quy định của pháp luật, di chúc vô hiệu một phần thì phần di sản liên quan tới phần di chúc bị vô hiệu sẽ được chia theo quy định của pháp luật cho những hàng thừa kế.

Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc ko còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Điều 613 Bộ luật dân sự 2015 với quy định về người thừa kế như sau:

Điều 613. Người thừa kế
Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước lúc người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc ko là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Do nếu người thừa kế chết trước hoặc cùng với người lập di chúc đồng nghĩa với việc vào thời điểm mở thừa kế cá nhân đó ko còn sống hoặc tồn tại do vậy lúc đó di chúc sẽ bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ. Phần di sản liên quan tới phần di chúc này sẽ được chia theo quy định của pháp luật.

Nếu người thừa kế chết mà là con của người để lại di sản thì lúc đó cháu của người để lại di sản sẽ được hưởng phần di sản đáng lẽ ra cha hoặc mẹ cháu được hưởng nếu còn sống, còn trong trường hợp người thừa kế ko phải là con của người để lại di sản lúc đó di sản đáng lẽ ra người này được hưởng sẽ được chia theo hàng thừa kế.

Tổ chức, cơ quan vào thời điểm mở thừa kế đã chấm dứt hoạt động do sáp nhập, hợp nhất hoặc chia tách thì cơ quan, tổ chức mới được sáp nhập, hợp nhất vào hoặc chia tách ra được hưởng phần di sản thừa kế của cơ quan, tổ chức cũ.

Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà ko với quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản

Nếu toàn bộ người người thừa kế theo di chúc ko với quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản thì di sản sẽ được chia theo quy định của pháp luật

Nếu chỉ một số người thừa kế theo di chúc mà ko với quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản thì phần di sản liên quan tới những người đó sẽ được chia theo quy định của pháp luật

Phần di sản ko được định đoạt trong di chúc, phần di sản với liên quan tới phần của di chúc ko với hiệu lực pháp luật

Trường hợp di chúc chỉ định đoạt một phần di sản thì phần di sản còn lại sẽ được chia theo quy định của pháp luật, đồng nghĩa với phần di sản đó sẽ được chia đều cho những người trong cùng hàng thừa kế.

Nếu di chúc với một phần ko với hiệu lực thì chỉ phần di sản liên quan tới phần di chúc bị vô hiệu được chia theo pháp luật cho diện và hàng thừa kế của họ. Chẳng hạn như: trường hợp trong di chúc với một phần nội dung ko giải thích được nhưng ko ảnh hưởng tới những phần còn lại của di chúc thì chỉ phần ko giải thích được ko với hiệu lực ( điều 648 Bộ luật dân sự 2015). Và phần di sản này sẽ được chia đều cho những hàng thừa kế.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button