Pháp luật

Trình tự, thủ tục và thời hiệu

Khiếu nại là gì? Khiếu nại trong trường hợp nào? những hình thức và trình tự thủ tục khiếu nại theo quy định pháp luật

Khiếu nại là gì? Khiếu nại trong trường hợp nào? những hình thức và trình tự thủ tục khiếu nại theo quy định pháp luật

Khiếu nại là gì?

Theo quy định tại khoản một điều 2 luật khiếu nại 2011 giải thích về khái niệm khiếu nại, quyết định hành chính, hành vi hành chính như sau:

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này những từ ngữ dưới đây được hiểu rõ như sau:
một. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người sở hữu thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức lúc sở hữu căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, thuận tiện hợp pháp của mình.
8. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người sở hữu thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số mục tiêu cụ thể.
9. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người sở hữu thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc ko thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
10. Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong những hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Như vậy, kể cả những hành vi hành chính như “ko làm” một việc gì đó theo đúng quy định của cơ quan nhà nước cũng sở hữu thể thực hiện khiếu nại được. Ví dụ: Khiếu nại thông báo của phòng ĐKKD

Trình tự khiếu nại theo luật định

Khiếu nại lần đầu

lúc sở hữu cơ sơ khiếu nại người khiếu nại sở hữu thể khiếu nại lần đầu tới người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan sở hữu người sở hữu hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Nếu ko đồng ý với khiếu nại lần đầu thì gửi tiếp khiếu nại lần 2 tới thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc hởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính
Điều 7 luật khiếu nại 2011

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại cơ quan giải quyết phải tiến hành thông báo giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu ko quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết sở hữu thể kéo dài hơn nhưng ko quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Khiếu nại lần hai

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 28 của Luật này mà khiếu nại lần đầu ko được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại ko đồng ý thì sở hữu quyền khiếu nại tới người sở hữu thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại phức tạp thì thời hạn sở hữu thể kéo dài hơn nhưng ko quá 45 ngày.

Trường hợp khiếu nại lần hai thì người khiếu nại phải gửi đơn tất nhiên quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, những tài liệu sở hữu liên quan cho người sở hữu thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 28 của Luật này mà khiếu nại lần đầu ko được giải quyết hoặc người khiếu nại ko đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì sở hữu quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Thời hạn gửi quyết định giải quyết khiếu nại:
3 ngày làm việc kể từ ngày sở hữu quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu
7 ngày làm việc kể từ ngày sở hữu quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

Thời hiệu khiếu nại

Theo điều 9 luật khiếu nại thời hiệu để khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
Trường hợp người khiếu nại ko thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian sở hữu trở ngại đó ko tính vào thời hiệu khiếu nại.

Hình thức tiến hành khiếu nại

Hiện tại việc khiếu nại chỉ sở hữu thể thực hiện trực tiếp hoặc bằng việt viết đơn. Tuy nhiên, trên thực tiễn một số cơ quan từ chối nhận đơn khiếu nại để gây khó dễ

Điều 8. Hình thức khiếu nại
một. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.
2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, nguyên nhân khiếu nại, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.
3. Trường hợp người khiếu nại tới khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Hỏi đáp về khiếu nại từ A – Z tất cả mọi vấn đề

Vì sao người khiếu nại phải khiếu nại tới đúng cơ quan sở hữu thẩm quyền giải quyết? 

Điều 12 Luật khiếu nại quy định người khiếu nại sở hữu nghĩa vụ khiếu nại tới đúng cơ quan sở hữu thẩm quyền giải quyết. Đây là một điều kiện trọng yếu mà người khiếu nại phải thực hiện để khiếu nại của mình được tiếp nhận và giải quyết, bởi lẽ trong hoạt động quản lý nhà nước sở hữu sự phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể rõ ràng giữa những cơ quan, mỗi cơ quan sở hữu phạm vi trách nhiệm khác nhau. Do đó, một vụ việc khiếu nại chỉ sở hữu thể thuộc thẩm quyền giải quyết của một cơ quan nhất định. Nếu người khiếu nại gửi đơn tới nhiều cơ quan ko sở hữu thẩm quyền giải quyết dẫn tới tiêu hao nhiều thời gian, tiền của cho cả người khiếu nại và những cơ quan phải xử lý đơn khiếu nại đó mà vụ việc vẫn ko được giải quyết. Luật khiếu nại đã quy định rõ thẩm quyền giải quyết khiếu nại của những cơ quan hành chính nhà nước. Chính vì vậy, trước lúc gửi đơn khiếu nại, người khiếu nại phải tìm hiểu rõ xem cơ quan nào sở hữu thẩm quyền giải quyết vụ việc của mình để thực hiện cho đúng, chỉ sở hữu như vậy thì khiếu nại mới được giải quyết nhanh chóng, quyền và thuận tiện hợp pháp của người đi khiếu nại mới được khôi phục và bảo vệ một cách kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật.

ngẫu nhiên đồng ý với quyết định hành chính, hành vi hành chính, người khiếu nại phải làm những gì?

Trong trường hợp ko đồng ý quyết định hành chính, hành vi hành chính người khiếu nại sở hữu thể khiếu nại tối đa 2 lần hoặc khởi kiện vụ án hành chính

Người khiếu nại sở hữu thể khiếu nại thông qua hình thức nào?

Hiện tại chỉ sở hữu thể khiếu nại trực tiếp hoặc gửi đơn khiếu nại (qua bưu điện hoăc gửi chuyển phát nhanh). kỳ vọng sẽ sở hữu cách thức gửi khiếu nại trực tuyến sớm

Ai là người đại diện cho cơ quan, tổ chức để thực hiện quyền khiếu nại?

Theo quy định tại Điều 2 Luật khiếu nại thì ngoài mục tiêu là công dân sở hữu quyền khiếu nại thì những cơ quan, tổ chức lúc chịu tác động của những quyết định hành chính, hành vi hành chính mà sở hữu căn cứ cho rằng những quyết định, hành vi đó trái pháp luật xâm hại tới quyền và thuận tiện hợp pháp của mình thì cũng sở hữu thể sở hữu quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền. Cơ quan, tổ chức sở hữu quyền khiếu nại là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân.

Thời hiệu khiếu nại là bao nhiêu ngày?

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trong quá trình thực hiện việc khiếu nại, người khiếu nại sở hữu phải chấp hành quyết định hành chính mà mình khiếu nại hay ko?

Công dân vẫn phải chấp hành quyết định hành chính mà họ khiếu nại. Bởi vì, cơ quan nhà nước lúc ban hành quyết định hành chính phải dựa trên những yếu tố thực tiễn và căn cứ vào những quy định của pháp luật. Một quyết định hành chính bị khiếu nại chưa thể coi là một quyết định bất hợp pháp mà cần phải được xem xét, mô tả thông tin một cách khách quan, sở hữu căn cứ. Việc mô tả thông tin quyết định đó là đúng hay ko đúng thuộc quyền hạn của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền và cần phải sở hữu thời gian nhất định. Luật khiếu nại cũng quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, nếu thấy trái pháp luật thì kịp thời sửa chữa, khắc phục để tránh phát sinh khiếu nại.

Người khiếu nại sở hữu thể khởi kiện vụ án hành chính tại tòa hành chính trong những trường hợp nào?

Người khiếu nại sở hữu thể khởi kiện ra tòa hành chính trong bất cứ thời điểm nào, trước lúc khiếu nại, sau lúc khiếu nại lần đầu, sau lúc khiếu nại lần thứ hai

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button