Hỏi đáp

Tra Từ Đảng Cộng Sản Việt Nam Tiếng Anh Là Gì, Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Tiếng Tiếng Anh

Create by : https://globalizethis.org

Ông được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 1 năm 1987, chính thức ngày 27 tháng 1 năm 1988.

Bạn đang xem: Đảng cộng sản việt nam tiếng anh là gì

Đang xem: đảng cộng sản tiếng anh là gì

He was admitted to the Communist Party of Vietnam on 27 January 1987, officially on 27 January 1988.* Quy định “Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng” là “đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” (Điều 4);* Designating “the principle of protecting cyber security” to be “under the leadership of Vietnam’s Communist Party” (Article 4);Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục độc chiếm quyền lực và trừng phạt những người dám thách thức vị trí của mình.The Communist Party of Vietnam continues to monopolize power and punish anyone who challenges its authority.“Khi Đảng Cộng sản Việt Nam cần sự ủng hộ của nông dân, đảng kêu gọi ‘người cày có ruộng,’” ông Adams nói.“When the Communist Party of Vietnam needed farmers’ support, it advocated that ‘farmers must have land’ (‘nguoi cay co ruong’),” said Adams.Đảng này có nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương do Hồ Chí Minh sáng lập năm 1930 (xem Đảng Cộng sản Việt Nam).The party has its origins in the Communist Party of Indochina founded by Ho Chi Minh in 1930 (see Communist Party of Vietnam).Vì các bài trên mạng phê phán chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà bị đuổi khỏi Đảng và mất việc vào năm 2006,.Because of these reports and the criticism on the web about the policies of the Communist Party of Vietnam, she was expelled from the Party and lost her job in 2006.Ông xuất thân trong một gia đình ưu tú với nhiều đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam và lão thành cách mạng.He comes from an elite family that includes senior members of the Vietnamese Communist Party and former revolutionaries.Ông được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 10 năm 1967, và trở thành đảng viên chính thức từ ngày 19 tháng 10 năm 1968 tại Tiệp Khắc.He was admitted to the Communist Party of Vietnam on 19 October 1967, and became an official member on 19 October 1968 in Czechoslovakia.Theo luật hình sự Việt Nam, phê phán chính phủ hoặc Đảng Cộng sản Việt Nam có thể bị coi là đe dọa an ninh quốc gia.Under Vietnam’s criminal law, criticizing the government or Vietnamese Communist Party can be treated as a national security threat.Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo mọi thiết chế công và sử dụng các thiết chế này để duy trì quyền lực của mình.The Communist Party of Vietnam monopolizes the leadership of all public institutions and uses them to maintain its hold on power.Các lãnh đạo và hầu hết thành viên của chủ nghĩa Trotsky tại Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam tiêu diệt từ tháng 10 năm 1945.Vietnamese Trotskyist leaders and most of its members were exterminated by the Communist Party of Vietnam from the beginning of September 1945.

Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) độc quyền lãnh đạo mọi thiết chế công và sử dụng các thiết chế này để duy trì quyền lực của mình.The Communist Party of Vietnam (CPV) monopolizes the leadership of all public institutions and uses them to maintain its hold on power.Chính quyền nghiêm cấm mọi đảng phái chính trị, công đoàn và tổ chức nhân quyền hoạt động độc lập với nhà nước hay Đảng Cộng sản Việt Nam.The government bans all political parties, unions, and human rights organizations that are independent of the government or the Vietnamese Communist Party.

Xem thêm: ​ On The Job Training Là Gì ? Xu Hướng Đào Tạo Việc Làm Hiện Nay

Đảng Cộng sản Việt Nam điều khiển mọi tổ chức chính trị – xã hội và sử dụng những tổ chức này để duy trì vị thế cầm quyền của mình.The Vietnamese Communist Party controls all public institutions and uses them to maintain its hold on power.Đảng Cộng sản Việt nam điều khiển mọi tổ chức chính trị – xã hội và sử dụng những tổ chức này để duy trì vị thế cầm quyền của mình.The Vietnamese Communist Party controls all public institutions and uses them to maintain its hold on power.Chúng tôi hoan nghênh Nghị quyết của Đảng Cộng Sản Việt Nam về cải cách giáo dục toàn diện và mong muốn đóng góp hỗ trợ vào công tác triển khai.We welcome the CPV’s Resolution on comprehensive Education reform and look forward to supporting implementation.Báo chí nhà nước cũng tố cáo họ “kêu gọi, kích động nhân dân đứng lên biểu tình chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.”The state media accused the two of “calling and agitating people to protest against the Communist Party of Vietnam and the Socialist Republic of Vietnam.”Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì một nhà nước độc đảng, hạn chế nặng nề các quyền tự do cơ bản và trừng phạt những người bất đồng chính kiến.The Communist Party of Vietnam presides over a one-party state that severely limits basic freedoms and punishes dissent.Nghị định 88 (2003) đặt các hội, trên thực tế phải phụ thuộc vào các bộ ngành chính phủ hoặc Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự quản lý chặt chẽ của chính phủ.Decree 88 provides for strict government control of associations, which effectively serve as agencies of government ministries or the Vietnamese Communist Party.Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tăng cường tuyên truyền thúc đẩy việc học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh ở tất cả các tầng lớp trong xã hội.Các tòa án do Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo đã trừng phạt nhiều người vì tham gia các nhóm chính trị hay nhân quyền bằng các mức án tù nặng nề.Vietnam’s Communist Partycontrolled courts have punished many people for joining human rights or political groups with harsh prison sentences.Đảng Cộng sản Việt Nam xác định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

The Communist Party of Vietnam identified Marxism–Leninism and Ho Chi Minh”s thought as the guideline for all actions and victories of the Vietnamese revolution.

Danh mục: Hỏi đáp
Nguồn: https://globalizethis.org
Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button