Pháp luật

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào? Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Tôi sở hữu một mảnh đất nông nghiệp để canh tác, tôi muốn xây dựng một căn nhà cấp 4 để ở.  Điều này sở hữu phải là tôi đang sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích ko? Tôi ko nắm rõ về thủ tục pháp lý để giải quyết vấn đề này về xây dựng trang trại. Vì vậy, tôi nhờ luật sư tư vấn giúp những quy định của pháp luật về vấn đề này. Tôi xin cảm ơn luật sư.

Trả lời

Chào du khách! Cảm ơn du khách đã gửi câu hỏi cho bộ phận tư vấn pháp luật của Danang Discovery. Căn cứ khoản một điều 170 Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất phải sở hữu nghĩa vụ “sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên ko, bảo vệ những công trình công cùng trong lòng đất và tuân theo những quy định khác của pháp luật sở hữu liên quan”. Căn cứ vào Khoản 2 Điều 10 và Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định về loại đất và trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Điều 10. Phân loại đất
2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm những loại đất sau đây:
a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;
Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất
một. những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền bao gồm:
a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất ko thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất sở hữu thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
e) Chuyển đất phi nông nghiệp ko phải là đất ở sang đất ở;
g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cùng sở hữu mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp ko phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
2. lúc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản một Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau lúc được chuyển mục đích sử dụng.”

Như vậy, trường hợp du khách xây nhà cấp 4 để ở trên đất nông nghiệp thì du khách phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan sở hữu thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: những loại đất

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ Điều 69, Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định khía cạnh thi hành một số điều của luật đất đai, theo đó trình tự thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:
Bước một. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất tất nhiên Giấy chứng nhận tới cơ quan tài nguyên và môi trường
Bước 2. Cơ quan tài nguyên và môi trường sở hữu trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp sở hữu thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Bước 3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điều 6 thông tư 30/2014/TT-BTNMT như sau

Điều 6. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất
một. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền; hồ sơ gồm:
a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành tất nhiên Thông tư này;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất.
2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp sở hữu thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:
a) những giấy tờ quy định tại Khoản một Điều này;
b) Biên bản xác minh thực địa;
c) Bản sao bản thuyết minh dự án thêm tiền để phát triển đối với dự án ko phải trình cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền xét duyệt, dự án ko phải cấp giấy chứng nhận thêm tiền để phát triển; bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp ko phải lập dự án thêm tiền để phát triển xây dựng công trình; văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã lập lúc cấp giấy chứng nhận thêm tiền để phát triển hoặc thẩm định dự án thêm tiền để phát triển hoặc xét duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận thêm tiền để phát triển;
d) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với dự án ko phải trình cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền xét duyệt, ko phải cấp giấy chứng nhận thêm tiền để phát triển và trường hợp ko phải lập dự án thêm tiền để phát triển xây dựng công trình.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với khoảng trống từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ sung văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai;
đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;
e) Tờ trình tất nhiên dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 ban hành tất nhiên Thông tư này.

Nghĩa vụ tài chính lúc chuyển mục đích sử dụng đất

Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại khoản 2, điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về việc thu tiền đối với chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

Điều 5. Thu tiền sử dụng đất lúc chuyển mục đích sử dụng đất
2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:
a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất sở hữu nhà ở thuộc khu dân cư ko được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất sở hữu nguồn gốc là đất vườn, ao gắn ngay tắp lự nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc lúc đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành những thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm sở hữu quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền.
b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao ko thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm sở hữu quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền..

Đối với những trường hợp sở hữu nan giải trong lúc thanh toán những khoản thu đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất thì pháp luật cũng sở hữu quy định về việc cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất. Đối với hộ ga đình, cá nhân sở hữu nan giải về tài chính, sở hữu nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau lúc sở hữu đơn đề nghị tất nhiên hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc sở hữu đơn xin ghi nợ lúc nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được tư vấn giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức tư vấn là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn. Vấn đề này được quy định rõ tại điều 12, Thông tư 76/2014/TT-BTC.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button