Pháp luật

thống kê giá TPCN dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thống kê giá cho thực phẩm chức năng sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi

thống kê giá là gì?

Theo quy định tại khoản 9 điều 4 luật giá quy định như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu biết như sau:
9. thống kê giá là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gửi thông báo mức giá hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan nhà nước mang thẩm quyền lúc định giá, điều chỉnh giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải thống kê giá.

thống kê giá TPCN cho trẻ em

Theo quy định tại thông tư 22/2018/TT-BYT danh mục TPCN dành cho trẻ em thuộc diện thống kê giá như sau:

Điều 2. Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện thống kê giá
một. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
2. Thực phẩm dinh dưỡng y học.
3. Thực phẩm bổ sung, bao gồm sản phẩm dinh dưỡng sử dụng cho trẻ tới 36 tháng tuổi.

Theo quy định tại thông tư 08/2017/TT-BCT quy định những trường hợp sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện thống kê giá.

Điều 9. mục tiêu thống kê giá
một. Thương nhân kinh doanh sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng thực hiện thống kê giá với cơ quan nhà nước mang thẩm quyền theo quy định ngoài thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá.
2. Bộ Công Thương tuyên bố danh sách những thương nhân thực hiện thống kê giá đối với những thương nhân mang năng lực tác động vào sự hình thành và vận động của giá trên phạm vi toàn quốc.
Định kỳ vào ngày 01 tháng 07 hàng năm hoặc trường hợp đột xuất, Bộ Công Thương rà soát danh sách thương nhân thực hiện thống kê giá và thông báo điều chỉnh danh sách này.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyên bố danh sách thương nhân thực hiện thống kê giá trên địa bàn trừ những thương nhân thuộc danh sách do Bộ Công Thương tuyên bố.
Định kỳ vào ngày 01 tháng 07 hằng năm hoặc trong trường hợp đột xuất,  Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, thông báo điều chỉnh danh sách những thương nhân thực hiện thống kê giá trên địa bàn tỉnh.
Điều 10. Giá thống kê
một. Thương nhân sản xuất, nhập khẩu thống kê giá bán lẻ khuyến nghị đối với hệ thống những thương nhân phân phối sản phẩm của mình.
2. Mức giá bán lẻ của những thương nhân phải được niêm yết công khai. Trường hợp giá bán lẻ của những thương nhân phân phối vượt quá mức giá bán lẻ khuyến nghị đã thống kê của thương nhân sản xuất, nhập khẩu, những thương nhân này phải thống kê giá bán lẻ của mình cho cơ quan nhà nước mang thẩm quyền.
3. Mức giá bán lẻ khuyến nghị là cơ sở để cơ quan tiếp nhận thống kê giá và những cơ quan nhà nước mang thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về giá, tuyên bố công khai cho người tiêu sử dụng.
4. Thương nhân sản xuất, nhập khẩu mang thể thực hiện thống kê những mức giá bán lẻ khuyến nghị phù hợp với từng khu vực địa lý nhất định.
Điều 11. Thực hiện thống kê giá
một. Thương nhân lập Biểu mẫu thống kê giá và gửi cơ quan nhà nước mang thẩm quyền tiếp nhận theo một trong những hình thức sau:
a) Gửi trực tiếp: hai (02) bản tại Văn phòng cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu (kèm 01 phong bì mang dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của thương nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp mang trách nhiệm của đơn vị).
b) Gửi qua đường công văn: hai (02) bản cho cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu (kèm 01 phong bì mang dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của thương nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp mang trách nhiệm của đơn vị).
c) Gửi qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Biểu mẫu mang chữ ký và dấu theo địa chỉ đã được cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu thông báo hoặc gửi qua fax và đồng thời gửi bổ sung 01 bản chuẩn xác qua đường công văn để cơ quan tiếp nhận lưu hồ sơ.
2. Biểu mẫu thống kê giá thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2 ban hành tất nhiên Thông tư này.
Điều 12. Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu thống kê giá
một. Quy trình tiếp nhận Biểu mẫu
a) Trường hợp Biểu mẫu mang đủ thành phần, nội dung theo quy định, cơ quan tiếp nhận đóng dấu công văn tới mang ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và gửi ngay theo đường công văn 01 bản cho thương nhân;
b) Trường hợp Biểu mẫu ko đủ thành phần, nội dung theo quy định, tối đa ko quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản, fax, thư điện tử cho thương nhân để bổ sung thành phần, nội dung Biểu mẫu.
3. Tổ chức cá nhân thực hiện thống kê giá mang trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ thành phần nội dung Biểu mẫu theo quy định và nộp lại cho cơ quan tiếp nhận trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tiếp nhận thông báo qua đường công văn, fax, thư điện tử yêu cầu bổ sung hồ sơ.
4. Trường hợp thống kê giảm giá, tổ chức, cá nhân kinh doanh sữa và thực phẩm chức năng thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi tới cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu theo quy trình quy định tại Khoản một và Khoản 2 Điều này.
Điều 13. Thẩm quyền tiếp nhận Văn bản thống kê giá
một. Bộ Công Thương tiếp nhận Biểu mẫu thống kê giá của những thương nhân thuộc danh sách những đơn vị thực hiện thống kê giá tại Bộ Công Thương.
2. Sở Công Thương tiếp nhận Biểu mẫu thống kê giá của những thương nhân quy định tại Khoản 3 Điều 9 và những thương nhân thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Thông tư này mang đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu thống kê giá của thương nhân trên địa bàn


Phụ lục số 2: MẪU VĂN BẢN thống kê GIÁ

Tên đơn vị thực hiện
thống kê giá
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số ………/…..
V/v thống kê giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nước
….., ngày … tháng … năm …..

Kính gửi: ….(tên cơ quan tiếp nhận Văn bản thống kê giá….)

Thực hiện Thông tư số ……………… ngày ……………… của Bộ Công Thương.
… (tên đơn vị thống kê giá) gửi Bảng thống kê mức giá hàng hoá, dịch vụ bán trong nước (đính kèm).
Mức giá thống kê này thực hiện từ ngày …./…. / ……
… (tên đơn vị thống kê giá) xin nhận trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá mà Đà Nẵng Discovery đã thống kê./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

– Họ tên người nộp Biểu mẫu:
– Địa chỉ đơn vị thực hiện thống kê:
– Số điện thoại liên lạc:
– Email:
– Số fax:

Ghi nhận ngày nộp Văn bản thống kê giá
c
ủa cơ quan tiếp nhận

(Cơ quan tiếp nhận Văn bản thống kê giá ghi ngày, tháng, năm nhận được Văn bản thống kê giá và đóng dấu công văn đến)

Tên đơn vị thực hiện
thống kê giá
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
  ………., ngày…. tháng… năm …..

BẢNG thống kê MỨC GIÁ

(tất nhiên công văn số………ngày…….tháng…….năm……..của………)

một. Mức giá thống kê (bán buôn, bán lẻ): những mức giá tại tại những địa bàn, khu vực khác nhau (nếu mang).

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách, chất lượng Đơn vị tính Mức giá thống kê hiện hành Mức giá thống kê mới Mức tăng/ giảm Tỷ lệ tăng/ giảm Ghi chú
                 
                 
                 

2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của những yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện thống kê giá.
3. Ghi rõ những chính sách và mức khuyến mại, giảm giá hoặc chiết khấu đối với những mục tiêu khách hàng, những điều kiện vận chuyển, giao hàng, bán hàng tất nhiên mức giá thống kê (nếu mang).
Mức giá thống kê này thực hiện từ ngày …./…. / ……

Ghi chú:
Mức giá thống kê là mức giá bán dự kiến đã trừ chiết khấu, giảm giá (nếu mang) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho 01 đơn vị sản phẩm. Trường hợp lần đầu thực hiện thống kê giá với cơ quan quản lý nhà nước về giá đối với sản phẩm mới thì gửi tất nhiên Bảng xây dựng hình thành mức giá bán hàng hóa, dịch vụ.
Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thống kê giá bán lẻ khuyến nghị cùng với giá bán buôn thực tiễn của doanh nghiệp.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button