Pháp luật

Thoả thuận một người đúng tên sổ đỏ

Thoả thuận một người đứng tên sổ đỏ như thế nào? mang thể đứng tên đại diện trên sổ đỏ mà ko cần đồng sở hữu được ko?

Theo quy định tại điều 98 luật đất đai 2013 quy định như sau:

Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất
2. Thửa đất mang nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất phải ghi đầy đủ tên của những người mang chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp những chủ sử dụng, chủ sở hữu mang yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất, trừ trường hợp vợ và chồng mang thỏa thuận ghi tên một người.
Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu mang yêu cầu.

Theo quy định trên, đối với những trường hợp đồng sở hữu theo quy định tại luật đất đai đề nghị ghi tên tất cả những đồng sở hữu, trừ trường hợp duy nhất do những đồng sở hữu là vợ chồng và mang thỏa thuận. Ngoài ra, theo quy định khoản 3 điều 5 thông tư 23/2014/TT-BTNMT cũng quy định rõ về việc ủy quyền đại diện đứng tên thì trên GCN cũng đề nghị phải mang tên đồng sở hữu và sử dụng đất

Điều 5. Thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn ngay tắp lự với đất tại trang một của Giấy chứng nhận
3. Trường hợp thửa đất mang nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn ngay tắp lự với đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau lúc đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn ngay tắp lự với đất của từng người.
Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản một Điều này; tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn ngay tắp lự với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt tên của những người còn lại mang chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn ngay tắp lự với đất)”.
Trường hợp thửa đất mang nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn ngay tắp lự với đất mà mang thỏa thuận bằng văn bản cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện (mang công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật) thì Giấy chứng nhận được cấp cho người đại diện đó. Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện theo quy định tại Khoản một Điều này, dòng tiếp theo ghi “Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn ngay tắp lự với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn ngay tắp lự với đất) gồm:… (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn ngay tắp lự với đất)”.
Trường hợp mang nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn ngay tắp lự với đất ghi trên trang một ko hết thì dòng cuối trang một ghi “và những người khác mang tên tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận này”; đồng thời tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận được ghi: “Những người khác cùng sử dụng đất (hoặc cùng sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn ngay tắp lự với đất hoặc cùng sở hữu tài sản gắn ngay tắp lự với đất) gồm:… (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn ngay tắp lự với đất còn lại)”.

Theo quy định tại điều 34 luật hôn nhân gia đình 2014

Điều 34. Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung
một. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng mang thỏa thuận khác.
2. Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan tới tài sản này được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật này; nếu mang tranh chấp về tài sản đó thì được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này.

Theo quy định tại nghị quyết 02/2000/NĐ-HĐTP

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của những bên, trong trường hợp tài sản do vợ, chồng mang được trong thời kỳ hôn nhân mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng trong giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ ghi tên của vợ hoặc chồng, nếu ko mang tranh chấp thì đó là tài sản chung của vợ chồng; nếu mang tranh chấp là tài sản riêng thì người mang tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải chứng minh được tài sản này do được thừa kế riêng, được tặng riêng trong thời kỳ hôn nhân hoặc tài sản này mang được từ nguồn tài sản riêng


Trường hợp mang nhu cầu thỏa thuận một người đứng tên trên sổ đỏ, khách hàng mang thể tham khảo mẫu văn bản thỏa thuận một (01) người đứng tên trên sổ đỏ như sau:

cùng HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN THỎA THUẬN

Hôm nay, ngày … tháng…năm 20….., tại ………, liên doanh Đà Nẵng Discovery gồm mang:

BÊN A:

Ông …………………., sinh năm: …………., CMND số: …………. do Công an …………… cấp ngày …………….. và vợ là bà ……………………., sinh năm: …………, CMND số: …… do Công an ……………. cấp ngày …………….. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số …………………………

BÊN B:

Ông/Bà …………………………, sinh năm: ……….., CMND số: …………. do Công an ……………… cấp ngày …………., hộ khẩu thường trú tại: ……………………………….

liên doanh Đà Nẵng Discovery lập văn bản thoản thuận này với nội dung như sau:

một. Hiện tại Bên A và Bên B cùng thỏa thuận nhận chuyển nhượng chung quyền sử dụng đất/quyền sử dụng đất và tài sản gắn ngay tắp lự với đất tại địa chỉ:……………… (những người tham gia thỏa thuận nhận chuyển nhượng chung quyền sử dụng đất/quyền sử dụng đất và tài sản gắn ngay tắp lự với đất này gồm mang: ông/bà…………………..).

2. Căn cứ khoản 3, Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định: “Trường hợp thửa đất mang nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn ngay tắp lự với đất mà mang thỏa thuận bằng văn bản cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện (mang công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật) thì Giấy chứng nhận được cấp cho người đại diện đó. Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện theo quy định tại Khoản một Điều này, dòng tiếp theo ghi “Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn ngay tắp lự với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn ngay tắp lự với đất) gồm:… (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn ngay tắp lự với đất)”.

Nay trong trạng thái tinh thần minh mẫn, tỉnh táo ko bị bất kỳ một sự ép buộc nào, liên doanh Đà Nẵng Discovery nhất chí thoả thuận như sau:

– Bên A đồng ý nhất trí để Bên B là người đại diện được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) liên quan tới tài sản mà những bên cùng nhận chuyển nhượng nêu tại mục một văn bản này và đề nghị cơ quan Nhà nước mang thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đứng tên Bên B với tư cách là người đại diện cho những đồng chủ sử dụng đất/đồng chủ sở hữu và sử dụng đất và tài sản gắn ngay tắp lự với đất theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT được viện dẫn nêu trên;

liên doanh Đà Nẵng Discovery cam đoan:
+ Việc thoả thuận trên đây là hoàn toàn tự nguyện, ko trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ tài sản nào và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả do việc thoả thuận này gây ra.
+ những nội dung trình bày trong thỏa thuận này là đúng sự thật và hoàn toàn nhận trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trình bày này;
+ Việc giao kết Văn bản này là hoàn toàn tự nguyện, ko bị lừa dối, ko bị ép buộc;

liên doanh Đà Nẵng Discovery công nhận đã hiểu ngầm rõ quyền, nghĩa vụ và tiện dụng hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này; liên doanh Đà Nẵng Discovery đã cùng đọc lại nguyên văn Văn bản này, hiểu ngầm rõ nội dung và cùng ký tên, điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

Hỏi đáp trường hợp một mình đứng tên trên sổ đỏ

Thủ tục đứng tên sổ đỏ một mình

Trường hợp đứng tên trên sổ đỏ một mình chỉ áp dụng với trường hợp đồng sở hữu là vợ chồng và mang thỏa thuận một bên đứng tên trên sổ đỏ. những trường hợp khác vấn sẽ ghi tên đồng sở hữu

mang thể thỏa thuận người đứng tên trên sổ đỏ được ko?

Hiện tại, pháp luật cho phép người đại diện đứng tên trên sổ đỏ (vẫn ghi tên những đồng sở hữu) mà chưa cho phép đứng tên hộ trên sổ đỏ

Phân chia tài sản riêng trong quá trình hôn nhân để đứng tên trên sổ đỏ được ko?

Trên thực tiễn mang thể làm được, tuy nhiên một số trường hợp tòa án đã tuyên văn bản công chứng xác nhận tài sản riêng là vô hiệu. Tham khảo bản án phúc thẩm số 1054/2018/DS-PT của tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button