Hướng dẫn

Tết Âm Lịch Âm Tiếng Anh Là Gì ? Nguồn Gốc Lịch Âm Việt Nam Vietgle Tra Từ

Create by : https://globalizethis.org

A lunar year is a period of 12 lunar months. A lunar month can also be defined as the time the moon takes to pass through each of its phases (new moon, half moon and full moon) and return back to its original position. A solar year is the time period required for Earth to complete one revolution around the sun.

Bạn đang xem: Lịch âm tiếng anh là gì

*

Một năm Âm lịch tuân theo chu kỳ 12 tháng Âm lịch. Một tháng Âm lịch được xác định bằng thời gian Mặt Trăng đi hết một tuần trăng, bao gồm các tuần trăng non, trăng lưỡi liềm và trăng tròn, sau đó thì quay lại vị trí ban đầu. Một năm Dương lịch lại là quãng thời gian cần thiết để Trái Đất đi hết một vòng hoàn chỉnh quanh Mặt Trời.
A lunar year has approximately 354 days. A solar year has 365 days. There is an 11-day difference between one solar year and one lunar year. Over the course of 33 years, there will be a lag of one year between solar and lunar calendars.
Một năm Âm lịch có khoảng 354 ngày, còn một năm Dương lịch thì có 365 ngày. Như vậy sẽ có sự cách biệt 11 ngày giữa một năm Âm lịch và Dương lịch. Cứ 33 năm thì lịch Âm và lịch Dương sẽ bị lệch đi một năm.
Because there is an 11-day difference between a solar year and a lunar year, an extra (13th) month is inserted into the lunar calendar every three years. In the solar calendar, there is a leap day added to the month of February every four years.
Do có sự chênh lệch 11 ngày giữa lịch Âm và lịch Dương nên cứ 3 năm, người ta lại cho thêm một tháng vào lịch Âm (thường gọi là tháng 13). Còn với lịch Dương thì cứ cách bốn năm, người ta lại thêm một ngày “nhuận” vào tháng Hai.

*

*

Một năm âm lịch là một khoảng thời gian 12 tháng âm lịch. Một tháng âm lịch cũng có thể được định nghĩa là thời gian mặt trăng mất đi qua từng giai đoạn của nó (mặt trăng, nửa mặt trăng và mặt trăng đầy đủ) và trở về vị trí ban đầu của nó. Một năm mặt trời là khoảng thời gian cần thiết cho trái đất để hoàn thành một vòng quanh mặt trời.

Xem thêm: Ý Nghĩa Thành Ngữ: ” Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã Là Gì ? Cách Chọn Bạn Mà Chơi

Một năm âm lịch là một khoảng thời gian 12 tháng âm lịch. Một tháng âm lịch cũng có thể được định nghĩa là thời gian mặt trăng mất đi qua từng giai đoạn của nó (mặt trăng, nửa mặt trăng và mặt trăng đầy đủ) và trở về vị trí ban đầu của nó. Một năm mặt trời là khoảng thời gian cần thiết cho trái đất để hoàn thành một vòng quanh mặt trời.
Một năm âm lịch là một khoảng thời gian 12 tháng âm lịch. Một tháng âm lịch cũng có thể được định nghĩa là thời gian mặt trăng mất đi qua từng giai đoạn của nó (mặt trăng, nửa mặt trăng và mặt trăng đầy đủ) và trở về vị trí ban đầu của nó. Một năm mặt trời là khoảng thời gian cần thiết cho trái đất để hoàn thành một vòng quanh mặt trời.
Một năm âm lịch là một khoảng thời gian 12 tháng âm lịch. Một tháng âm lịch cũng có thể được định nghĩa là thời gian mặt trăng mất đi qua từng giai đoạn của nó (mặt trăng, nửa mặt trăng và mặt trăng đầy đủ) và trở về vị trí ban đầu của nó. Một năm mặt trời là khoảng thời gian cần thiết cho trái đất để hoàn thành một vòng quanh mặt trời.
Một năm âm lịch là một khoảng thời gian 12 tháng âm lịch. Một tháng âm lịch cũng có thể được định nghĩa là thời gian mặt trăng mất đi qua từng giai đoạn của nó (mặt trăng, nửa mặt trăng và mặt trăng đầy đủ) và trở về vị trí ban đầu của nó. Một năm mặt trời là khoảng thời gian cần thiết cho trái đất để hoàn thành một vòng quanh mặt trời.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button