Pháp luật

Phân biệt thuế, phí, lệ phí

Khái niệm thuế, phí, lệ phí? những điểm giống và khác nhau của thuế, phí, lệ phí. So sánh, phân biệt thuế, phí, lệ phí

Thuế, phí, lệ phí đều là những khoản đóng cho ngân sách nhà nước, tại sao ko gọi chung bằng một tên mà lại chia ra nhiều cách gọi như vậy? Bản chất thuế, phí, lệ phí mang gì khác nhau? Để nhằm tăng hiểu ngầm biết cho người dân về vấn đề này, Globalthis sẽ mang bài so sánh, phân biệt những điểm giống và khác nhau của thuế, phí, lệ phí!

Về khái niệm thuế, phí, lệ phí

Thuế là gì?

Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước buộc phải của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của những luật thuế.
(Khoản một điều 3 Luật quản lý thuế 2019)

Phí là gì?

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp kinh phí và mang tính phục vụ lúc được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước mang thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được (Khoản một điều 3 Luật phí và lệ phí 2015)

Lệ phí là gì?

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp lúc được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ làm việc quản lý nhà nước (Khoản 2 điều 3 Luật phí và lệ phí 2015)

Xem thêm: Lệ phí môn bài

Vai trò thuế, phí, lệ phí

Thuế mang vai trò là nguồn thu hoàn toàn, trọng yếu để vận hành bộ máy nhà nước. Việc đóng thuế vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân. Thuế tác động lớn tới vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia. mang câu “Dân giàu thì nước mới mạnh

Phí, lệ phí là khoản thu nhỏ trong ngân sách nhà nước ko mang tính chất vận hành bộ máy nhà nước mà hoàn toàn phục vụ bù đắp cho những dịch vụ mà do cơ quan nhà nước cung cấp để phục vụ cho xã hội: lệ phí đăng ký kinh doanh, lệ phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu…

Điểm giống nhau của thuế, phí, lệ phí

– Cả thuế, phí và lệ phí đều là một trong những khoản thu buộc phải của Nhà nước, đóng góp vào Ngân sách Nhà nước của quốc gia;
– Là những khoản mà cá nhân, tổ chức buộc phải phải đóng;
– Cá nhân, tổ chức chỉ phải đóng thuế, phí, lệ phí trong một số trường hợp và điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật;
– Cá nhân, tổ chức sẽ nộp những khoản tiền căn cứ vào những văn bản pháp luật do cơ quan Nhà nước mang thẩm quyền ban hành đã được phê duyệt.

mang thể thấy chúng đều là những khoản nộp cho ngân sách nhà nước theo một cách nào đó. Ví dụ: Thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí đăng ký kinh doanh….

Điểm khác nhau của thuế, phí, lệ phí

Luật điều chỉnh: Thuế được điều chỉnh bởi những văn bản quy phạm pháp luật mang giá trị cao như Hiến pháp, Bộ luật, Luật. Mỗi một loại thuế khác nhau thì sẽ được điều chỉnh bởi những luật khác nhau tương ứng. Riêng đối với phí và lệ phí được điều chỉnh bằng Luật phí và lệ phí 2015 và những văn bản pháp luật khác mang liên quan.

Vị trí, vai trò: Đối với thuế mục đích để Nhà nước thu là bổ sung vào nguồn vốn của ngân sách Nhà nước, từ đây là cơ sở cho việc cơ quan Nhà nước mang thẩm quyền sử dụng nhằm phục vụ những hoạt động chung của cả cùng đồng hay những hoạt động khác theo quy định của pháp luật. Đối với phí và lệ phí chỉ là những khoản thu phụ của ngân sách Nhà nước và cũng ko phải là nguồn thu đạt được ý muốn nhu cầu chi tiêu mọi mặt của Nhà nước, mà trước hết tiêu dùng để bù đắp những kinh phí trong quá trình hoạt động của những cơ quan Nhà nước hoặc những cơ quan được Nhà nước giao thẩm quyền cung cấp cho xã hội một số dịch vụ công.

Tính buộc phải: Thuế mang tính chất buộc phải áp dụng đối với tất cả những mục tiêu chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Đối với phí và lệ phí thì cũng mang tính chất buộc phải nhưng chỉ buộc phải lúc cá nhân, tổ chức được cơ quan Nhà nước hoặc cơ quan mang thẩm quyền được Nhà nước giao quyền đạt được ý muốn những dịch vụ công. Như vậy, đối với trường hợp lúc nộp phí, lệ phí thì chỉ áp dụng buộc phải trong một số trường hợp nhất định.

Phạm vi áp dụng: Đối với thuế được áp dụng trên phạm vi cả nước, đối với tất cả mọi người, ko phân biệt đơn vị hành chính lãnh thổ hay phân biệt những công dân khác nhau. Mức đóng thuế sẽ do Quốc hội hoặc những cơ quan Nhà nước mang thẩm quyền ở Trung ương quyết định trong những luật hoặc văn bản quy phạm pháp luật dưới luật. Đối với phí, lệ phí thì được áp dụng chỉ trong những trường hợp, lĩnh vực nhất định hoặc trong phạm vi lãnh thổ theo sự phân chia địa giới hành chính. Mức đóng phí, lệ phí thường sẽ do cơ quan quản lý về lĩnh vực trong dịch vụ công ban hành hoặc do chính quyền địa phương ban hành. Ví dụ như lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyến sở hữu nhà ở và tài sản gắn ngay tắp lự với đất sẽ do Hội đồng nhân dân những tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ban hành.

Tính hoàn trả: Đối với thuế thì ko hoàn trả trực tiếp cho người dân mà sẽ hoàn trả gián tiếp thông qua những hoạt động phục vụ người dân như những dự án thêm vốn xây dựng cơ sở hạ tầng như đường đi, trạm y tếm trường học hay những hoạt động khác nhằm phục vụ cho những hoạt động công ích, phúc lợi xã hội… Đối với phí và lệ phí thì mang tính hoàn trả trực tiếp cho những cá nhân, tổ chức thông qua kết quả của việc thực hiện những dịch vụ công. Ví dụ lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn ngay tắp lự với đất được hoàn trả trực tiếp cho người đóng lệ phí bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn ngay tắp lự với đất mang tên họ.

Cơ quan thu: Đối với thuế cơ quan mang thẩm quyền thu đó là cơ quan thuế được thành lập theo quy định của pháp luật. Đối với lệ phí, phí thì cơ quan thực hiện, cung cấp thủ tục, dịch vụ công chính là cơ quan mang thẩm quyền thu lệ phí và phí trực tiếp mà ko thông qua cơ quan thuế hay những cơ quan khác.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button