Công lý

Nghĩa Của Từ Flown Là Gì ? Flown Là Gì, Nghĩa Của Từ Flown

[Globalizethis]

tăng vốn từ vựng của du khách với English Vocabulary in Use từ vserpuhove.com.Học những từ du khách cần giao tiếp một cách tự tin.

du khách đang xem: Flown là gì

The hut – measuring only 6 x 4 m – and all the stores had been flown in, together with the party that built it.
He believed that his limbs had been removed, flown by jet around the world and then clumsily reattached to his torso.
137 such drones could be used to conduct safety checks inside nuclear reactors or could be flown inside gas pipelines.
Their bodies were recovered next day during a routine visit by the leader of the expedition and flown home for necessary rituals.
Another suggestion is that, after our withdrawal, we should keep a special task force ready to be flown in at short notice, if trouble arose.
We even have examples of buttercups being flown out for use in biology examinations because they are not available in the country concerned.
những quan điểm của những ví dụ ko thể hiện quan điểm của những biên tập viên vserpuhove.com vserpuhove.com hoặc của vserpuhove.com University Press hay của những nhà cấp phép.

*

a person employed by a newspaper, a television station, etc. to report on a particular subject or send reports from a foreign country

Về việc này

Xem thêm: Thông Tin, Tiểu Sử Về Ca Sĩ Vân Khánh, Vân Khánh Thấy May Mắn lúc Được Chồng Yêu Thương

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột những tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu năng lực truy cập vserpuhove.com English vserpuhove.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus những điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Baza.vn là gì
Yle là gì
March là gì
Spare là gì
Diosmectite là gì
Cast là gì
Đàm là gì
Wellspring là gì
Nai là gì
Jdpaint là gì

Nguồn : Sưu tầm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button