Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan – Mẫu 04/HTK/GSQL

Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan – Mẫu 04/HTK/GSQL

Khi có yêu cầu hủy tờ khai thì người khai hải quan phải có Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  • Giấy đề nghị vay vốn đi làm việc nước ngoài
  • Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp
  • Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT

1. Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan

Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan

Mu số 04/HTK/GSQL

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ….., ngày … tháng … năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY TỜ KHAI

Kính gửi: Chi cục Hải quan ……………………………

Tên doanh nghiệp: ………………….; địa chỉ: ……………………….; mã số doanh nghiệp:……………… đã đăng ký tờ khai hải quan số …… ngày …… tháng…..năm tại Chi cục Hải quan………………

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính, Công ty đề nghị được hủy tờ khai, cụ thể như sau:

– Số tờ khai:………………..Loại hình:………………… Ngày khai chính thức:………………..

– Phân luồng: ……………………………………………………………………

– Cửa khẩu xuất/nhập: …………………………………………………………..

– Mặt hàng khai báo*:…………………………………………………………….

– Trị giá khai báo:…………………………………………………………………..

Lý do hủy tờ khai:…………………………………………………………………….

Doanh nghiệp …… cam kết tờ khai hải quan nêu trên chưa được sử dụng để hoàn thuế, không thu thuế.

Xem thêm :  Thông báo tiếng Anh là gì? Mẫu thông báo bằng tiếng Anh

* Hồ sơ kèm theo, gồm:

_________________

_________________

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Quy trình thực hiện hủy tờ khai hải quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.