Pháp luật

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn lúc sở hữu sai sót

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn lúc sở hữu sai sót. thống kê điều chỉnh bổ sung hóa đơn bị sai sót. Điều chỉnh thay đổi doanh thu hóa đơn bị sai sót

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn được sử dụng trong trường hợp hóa đơn đã viết, đã xé khỏi cuống, đã giao cho người mua, nhưng người mua và người bán chưa thống kê thuế và phát hiện ra sai sót thì sẽ tiến hành thu hồi hóa đơn cũ về và xuất hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn bị sai sót. Vậy mẫu biên bản thu hồi hóa đơn như thế nào??? Globalthis sẽ tới gửi những những bạn mẫu biên bản thu hồi hóa đơn.

Xem thêm: Xử lý đối với hoá đơn đã lập


cùng HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN
Số:…./20…/BBTH-….

Căn cứ thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Hôm nay, ngày….tháng….năm…., tại liên doanh…………………………………….., liên doanh Đà Nẵng Discovery gồm:

Bên A: …………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………..
Đại diện theo pháp luật:…………………………………

Bên B: ………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………..
Đại diện theo pháp luật:…………………………………

Hai bên thống nhất thu hồi hóa đơn giá trị gia tăng (Liên 2) sở hữu Mẫu số:………………Ký hiệu…………….Số……………………………Ngày……tháng…..năm………. và thống nhất xuất hóa đơn điều chỉnh Mẫu số:…………………….. Ký hiệu………… Số……………thay cho hóa đơn đã sai sót.
nguyên do thu hồi:……………………………………………………………………
liên doanh Đà Nẵng Discovery cam kết và hoàn toàn sở hữu trách nhiệm với việc thu hồi hóa đơn sai sót, đồng thời xuất lại hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn sai sót. Biên bản này được lập thành 2 hai bản, mỗi bên sẽ lưu giữ một bản. Đại diện 2 bên ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button