lươn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Create by : https://globalizethis.org

Điều thú vị là loài kì nhông giữ một mạch điện rất nguyên thủy giống với cái chúng tôi đã tìm thấy ở cá chình, ở loài cá nguyên thủy giống lươn này, và nó giống trong suốt sự tiến hóa, Các nơ ron giao động được gắn vào để điều khiển các chi, thực hiện sự vận động chân.

And what’s interesting is that the salamander has kept a very primitive circuit, which is very similar to the one we find in the lamprey, this primitive eel-like fish, and it looks like during evolution, new neural oscillators have been added to control the limbs, to do the leg locomotion.

Bạn đang đọc: lươn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

ted2019

Cái đồ lươn lẹo.

You were very convincing.

OpenSubtitles2018. v3

Chẳng lời nào lươn lẹo hay gian xảo.

None of them are twisted or crooked.

jw2019

“Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ lươn lẹo, nhưng kết tình bạn thiết với những người ngay thẳng”.—Châm ngôn 3:32

“Jehovah detests a devious person, but His close friendship is with the upright.” —Proverbs 3:32

jw2019

Còn được nhiều xèng hơn nữa nếu anh để mấy lão khọm tuốt lươn.

Even more Benjamins to be had if I let the old dudes give me hand jobs .

OpenSubtitles2018. v3

Trong mười lăm năm sau đó, khoảng 1000 trường hợp đã được báo cáo ở người, chim và mèo, thường là vào mùa hè và mùa thu, và có liên kết giữa bệnh với việc ăn cá (burbot, lươn và pike).

Xem thêm :  Vải cotton xước,cotton gai,cotton blend là gì?

Over the subsequent fifteen years, about 1000 cases were reported in people, birds and cats, usually in the summer and fall, and a link was made with the consumption of fish (burbot, eel and pike).

WikiMatrix

Cậu có cảnh giác rằng unagi là 1 con lươn?

Are you aware that unagi is an eel?

OpenSubtitles2018. v3

Một số người không thích lươn vì trông bọn nó giống rắn.

Some people dislike eels because they look like snakes.

Tatoeba-2020. 08

Nhưng những con lươn này lại ra ngoài để giao phối dưới những đêm trăng tròn, và đêm trăng tròn đó đã biến thế giới dưới nước thành màu xanh.

But these eels do come out to mate under fullmoon nights, and that full-moon night translates underwater to blue.

ted2019

Cá ngát đuôi lươn là vật chủ cho một số ký sinh trùng đường ruột bao gồm cestodes và tuyến trùng.

The eel-tailed catfish is host for a number of intestinal parasites including cestodes and nematodes.

WikiMatrix

Cuối cùng, Mussa- Ivaldi tại Northwestern dùng một bộ não nguyên vẹn của con cá lươn.

Finally, Mussa- Ivaldi of Northwestern took a completely intact, independent lamprey eel brain.

QED

Nàng có từng bị cắn bởi 1 con lươn biển chưa?

Have you ever been bitten by a moray eel?

OpenSubtitles2018. v3

Nếu như con cá mú đuổi theo một con cá vào một kẽ hở trong rạn san hô, nó sẽ đôi khi đi vào nơi nó biết một con lươn biển Moray đang ngủ và nó sẽ ra hiệu cho con Moray rằng, “Đi theo tôi,” và con Moray sẽ hiểu tín hiệu đó.

Xem thêm :  https://blogchiase247.net/oxidative-stress-la-gi-1639862352/

If a grouper chases a fish into a crevice in the coral, it will sometimes go to where it knows a moray eel is sleeping and it will signal to the moray, “Follow me,” and the moray will understand that signal.

ted2019

Xem thêm: Điều kiện sử dụng – Trang Tĩnh | https://globalizethis.org/

Cuối cùng, Mussa-Ivaldi tại Northwestern dùng một bộ não nguyên vẹn của con cá lươn.

Finally, Mussa-Ivaldi of Northwestern took a completely intact, independent lamprey eel brain.

ted2019

Cơm lươn nướng?

Grilled eel?

QED

Cao của Mimosa pudica có thể làm bất động ấu trùng dạng chỉ của giun lươn (Strongyloides stercoralis) trong khoảng một giờ đồng hồ.

The extracts of Mimosa pudica immobilize the filariform larvae of Strongyloides stercoralis in less than one hour .

WikiMatrix

Tuy nhiên, họ dễ bị những người lươn lẹo lợi dụng vì đặc biệt trong phòng chat, người ta có khuynh hướng nhanh chóng thổ lộ nhiều về mình”.

“But they also leave themselves very open to manipulation because there is a tendency, in chat rooms particularly, to give away a lot about yourself very quickly.”

jw2019

Họ đã tạo ra một trang trại cá rộng 27 nghìn acre ( 11 nghìn hecta ) — cá vược, cá đối, tôm tép, lươn — và trong quá trình, Miguel, và công ty này, đã hoàn toàn đảo ngược lại sự tàn phá sinh thái.

They created a 27, 000- acre fish farm — bass, mullet, shrimp, eel — and in the process, Miguel and this company completely reversed the ecological destruction.

QED

Bỗng dưng có kẻ tiểu nhân lươn lẹo xuất hiện và cướp trắng tay ta.

Xem thêm :  Ps/2 Compatible Mouse Là Gì ? Tắt Chuột Trên Máy Laptop Hp6530S

And then some greasy pudge-bunny comes and takes it all away.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng vậy, luật pháp đạo đức của Đức Chúa Trời không thể thay đổi; không ai có thể lươn lẹo tránh né hoặc vi phạm mà không bị trừng phạt.

Similarly, the moral laws of God are irrevocable and cannot be circumvented or violated with impunity.

jw2019

Nhưng tôi nghĩ rằng tôi cũng đã uống con lươn rồi.

But I think I also drank the eel.

OpenSubtitles2018. v3

To lớn, tóc quăn, mắt lươn gian xảo, đeo kính râm.

Fat, greasy, curly hair, small cruel eyes piercing through dark glasses.

OpenSubtitles2018. v3

Con lươn điện có thể giết cả một con ngựa!

Electric eels can even kill a horse!

jw2019

Cái gã điều khiển rối đó là một kẻ bệnh hoạn và lươn lẹo, Claire.

That puppet man is a sick and twisted individual, Claire.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là não của con cá lươn.

This is a brain from a lamprey eel.

Xem thêm: Điều kiện sử dụng – Trang Tĩnh | https://globalizethis.org/

ted2019

Source: https://globalizethis.org/
Category: Hỏi Đáp

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.