Pháp luật

ko phát sinh mang phải nộp tờ khai thuế TNCN?

ko phát sinh thuế thu nhập cá nhân mang phải nộp tờ khai hay ko? Tôi nghe nói ko phát sinh thì ko phải nộp tờ khai hàng tháng, quý nhưng vẫn phải nộp quyết toán năm thì mang đúng ko?

Xin hỏi nhà hàng tôi trong năm ko phát sinh thuế thu nhập cá nhân mang phải nộp tờ khai hay ko? Tôi nghe nói ko phát sinh thì ko phải nộp tờ khai hàng tháng, quý nhưng vẫn phải nộp quyết toán năm thì mang đúng ko?

Trả lời

Trước đây: Theo quy định tại điểm a.một khoản một Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập ko phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì ko phải khai thuế.

Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân
một. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
a) Nguyên tắc khai thuế
a.một) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập mang phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập ko phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì ko phải khai thuế.

Từ ngày 05/12/2020 hiệu lực nghị định 126/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định tổ chức, cá nhân trả thu nhập ko phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế (điểm b Khoản 3 Điều 7).

Điều 7. Hồ sơ khai thuế
3. Người nộp thuế ko phải nộp hồ sơ khai thuế trong những trường hợp sau đây:
b) Cá nhân mang thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

Tại điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC

Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân mang thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 hướng dẫn quy định yếu tố thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:
một. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
a) Nguyên tắc khai thuế
a.một) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập mang phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập ko phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì ko phải khai thuế.
a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng lần thứ nhất mang phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:
– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập ko thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.
Ví dụ 30: Năm 2014 nhà hàng A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2014 nhà hàng A thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, ko phân biệt trong năm 2014 nhà hàng A thực tiễn mang phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng.
Ví dụ 31: Năm 2014 nhà hàng A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 01, tháng 02 ko phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN là 50 triệu đồng (hoặc lớn hơn 50 triệu đồng); những tháng 4 tới tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại những Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng thì nhà hàng A ko phải nộp tờ khai của những tháng 01 và tháng 02. Từ tháng 3 nhà hàng A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng.
Ví dụ 32: Năm 2014 nhà hàng A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 01, tháng 02 ko phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng; những tháng 4 tới tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại những Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN đều từ 50 triệu đồng trở lên thì nhà hàng A ko phải nộp tờ khai của những tháng 01 và tháng 02. Từ tháng 3 nhà hàng A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo quý và thực hiện khai thuế theo quý từ quý I/2014.

Như vậy:
– Khai thuế TNCN theo hình thức khai thuế GTGT (Nếu thuế GTGT khai theo thàng thì TNCN khai theo tháng và tương tự)
– Nếu DN hành khách thống kê thuế GTGT theo tháng thì:
Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN (đã khấu trừ hoặc phải nộp) = hoặc > 50.000.000 thì thống kê theo tháng.
Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN < 50.000.000 thì thống kê theo quý.
DN chỉ cần xác định một lần kể từ tháng lần thứ nhất mang phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm.

Về vấn đề mang phải nộp quyết toán năm với thuế TNCN theo Khoản một Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 (Sửa đổi, bổ sung thông tư 156/2013/TT-BTC)

a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công mang trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho những cá nhân mang uỷ quyền ko phân biệt mang phát sinh khấu trừ thuế hay ko phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân ko phát sinh trả thu nhập thì ko phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy: Thuế TNCN dù mang hay ko phát sinh đều phải nộp quyết toán năm (chỉ trường hợp doanh nghiệp ko trả lương thì mới ko phải nộp quyết toán


Nội dung hướng dẫn tại công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 của tổng cục thuế như sau:

Về khai thuế TNCN tháng, quý

– Tại Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định yếu tố một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

Điều 8. những loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế
một. những loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lỷ thuế quản lý thu thuộc loại khai theo thảng, bao gôm:
a) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cả nhân. Trường hợp người nộp thuế đạt được ý muốn những tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa tìm khai theo quý
……
2. những loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo quý, bao gồm:

c) Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, mà tổ chức cá nhân trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa tìm khai thuế thu nhập cá nhân theo quý; cá nhân mang thu nhập từ tiền lương tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa tìm khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

 Tại khoản một Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

Điều 9. Tiêu chỉ khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
một. Tiêu chí khai thuế theo quý
a) Khai thuế giá trị gia tăng theo qúy áp dụng đối với:
a.một) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản một điều 8 nghị định này nếu mang tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ của năm ngay lập tức kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng Doanh thu trên những tờ khai thuế giá trị gia tăng của những kỳ tính thuế trong năm dương lịch.
b) Khai thuế thu nhập cá nhân theo quý như sau
b.một) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng được quy định tại điểm a khoản một điều 8 nghị định này nếu đủ điều kiện khai thuế giá rị gia tăng theo quý thì được tìm khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Căn cứ những quy định nêu trên, trường hợp những cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, những cơ quan đảng, đoàn thê, tổ chức chính trị – xã hội,… mang phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng ko phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì thuộc mục tiêu khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Về khai thuế TNCN của tổ chửc, cá nhân ko phát sinh trả thu nhập

– Tại khoản 6 Điều một Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012 quy định:

6. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:
Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhâp và trách nhiệm của mục tiêu nộp thuế là cá nhân cư trú
một. Trách nhiệm thống kê, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau:
a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập mang trách nhiệm thống kê, khấu trừ nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với những loại thu nhập chịu thuế trả cho mục tiêu nộp thuế;
….

-Tại điểm 9.9 khoản 9 Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành tất nhiên Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chinh phủ QUV định:     

9.9 Hồ sơ khai thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công
một. Hồ sơ khai thuế tháng, quý
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN

Căn cứ những quy định nêu trên, chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh, trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập, cá nhân. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân ko phát sinh trả thu nhập chịu, thuế thu nhập cá nhân thì ko thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập, cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân ko phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì ko phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button