Pháp luật

Khai thuế, tính thuế TNCN từ thêm tiền để phát triển vốn

Mức thuế, thời hạn, hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân từ thêm tiền để phát triển vốn trong doanh nghiệp.

lúc hoạt động thêm tiền để phát triển vốn vào những doanh nghiệp, phần lợi nhuận cuối năm được chia cho những cổ đông, thành viên góp vốn gọi là cổ tức. lúc đó, phần lợi nhuận này phải nộp thuế như thế nào? Quy trình, thủ tục khai thuế và nộp thuế từ cổ tức sẽ được Globalthis hướng dẫn trong bài viết sau:

Thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn là gì?

Theo quy định tại điểm b, g khoản 3 điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn gồm thu nhập từ cổ tức nhận từ việc góp vốn hoặc thu nhập từ việc trả cổ tức để tăng vốn trực tiếp vào doanh nghiệp

Điều 2. những khoản thu nhập chịu thuế
3. Thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn
Thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới những hình thức:
b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.
g) Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.

Như vậy, thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn trong doanh nghiệp TNHH hoặc mua cổ phần, cổ phiếu trong doanh nghiệp cổ phần đều được gọi là thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn. Sau lúc trả cổ tức bằng cổ phần doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục tăng vốn tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Căn cứ tính thuế TNCN từ thêm tiền để phát triển vốn

Theo quy định tại điểm điều 10 thông tư 111/2013/TT-BTC việc tính thuế TNCN từ cổ tức thực hiện như sau:

Điều 10. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.
một. Thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế từ thêm tiền để phát triển vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này.
2. Thuế suất đối với thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.
3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.
Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:
a) Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập lúc giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc lúc rút vốn.
b) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.
c) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.
d) Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc thêm tiền để phát triển vốn ra nước ngoài dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập.
4. Cách tính thuế
Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%

Thủ tục khai thuế TNCN từ thêm tiền để phát triển vốn

Căn cứ tính thuế TNCN từ thêm tiền để phát triển vốn được quy định tại khoản 2 điều 11 thông tư 111/2013/TT-BTC sửa đổi bởi thông tư 92/2015/TT-BTC

Điều 11. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
2. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và những hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật những tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ thêm tiền để phát triển chứng khoán và quỹ thêm tiền để phát triển khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
ko tính vào thu nhập chịu thuế từ thêm tiền để phát triển vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.
d) Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân lúc nhận cổ phiếu. lúc chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:
d.một) Căn cứ để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn là giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (×) với mệnh giá của cổ phiếu đó và thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn.
Trường hợp giá chuyển nhượng cổ phiếu nhận thay cổ tức thấp hơn mệnh giá thì tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động thêm tiền để phát triển vốn theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.
Sau lúc nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nếu cá nhân sở hữu chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu cho tới lúc hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức.
d.2) Căn cứ để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này.
Ví dụ 12: Ông K là cổ đông của doanh nghiệp cổ phần X (đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán). Năm 2011, ông K được nhận 5.000 cổ phiếu (CP) trả thay cổ tức của doanh nghiệp X (mệnh giá của cổ phiếu là 10.000 đồng). Tháng 2/2014, Ông K chuyển nhượng 2.000 cổ phiếu của doanh nghiệp X với giá là 30.000 đồng/cổ phiếu. Tháng 8/2014, ông K chuyển nhượng 7.000 cổ phiếu với giá là 20.000 đồng/cổ phiếu.
lúc chuyển nhượng ông K phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:
* Đối với lần chuyển nhượng tháng 2/2014
– Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn:
(2.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = một.000.000 đồng
– Thuế thu nhập cá nhân (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:
(2.000 CP × 30.000 đồng) × 0,một% = 60.000 đồng
* Đối với lần chuyển nhượng tháng 8/2014
– Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn:
(3.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = một.500.000 đồng
– Thuế thu nhập cá nhân (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:
(7.000 CP × 20.000 đồng) × 0,một% = 140.000 đồng

Khai thuế TNCN từ thêm tiền để phát triển vốn theo quy định tại điều thông tư này như sau:

Điều 26. Khai thuế, quyết toán thuế
9. Khai thuế đối với thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn trong trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn.
Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và nộp thuế từ thêm tiền để phát triển vốn lúc nhận. lúc chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn.

Việc khai thuế thực hiện theo điểm b1 mục một điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi thông tư 92/2015/TT-BTC)

Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân
một. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
b) Hồ sơ khai thuế
b.một) Hồ sơ khai thuế tháng, quý
– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế theo Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN ban hành tất nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ thêm tiền để phát triển vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân ko cư trú; từ kinh doanh của cá nhân ko cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân ko cư trú khai thuế theo Tờ khai mẫu số 06/TNCN ban hành tất nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button