Pháp luật

Khai thuế theo năm dương lịch hay năm tài chính?

Nếu thay đổi năm tài chính ko giống với năm dương lịch thì thời hạn thống kê thuế như thế nào? Tư vấn thời hạn thống kê thuế theo năm tài chính

Thông thường kỳ năm tài chính của một liên doanh sẽ bắt thêm tiền để phát triển ngày 01/01/ tới 31/12 trùng với thời gian của năm dương lịch, do vậy việc thống kê thuế sẽ diễn ra bình thường. Tuy nhiên đối với một số liên doanh mang năm tài chính đặc thù thì việc thống kê thuế VAT, thuế TNCN và BCTC sẽ làm như thế nào? Về nội dung này theo công văn số 2616/CT-TTHT ngày 09/4/2018 của cục thuế SG  trả lời như sau:

Căn cứ Khoản a, Điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội khóa 13 quy định về kỳ kế toán:

Điều 12. Kỳ kế toán
một. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:
a) Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 tới hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán mang đặc thù về tổ chức, hoạt động được sắm kỳ kế toán nám là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này tới hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế;

Căn cứ Điểm d Khoản một và Điểm đ Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 03/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số Điều của Luật quàn lý thuế quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế
một. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế
d) Đối với loại thuế khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế lần đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh tới ngày cuối cùng của tháng hoặc quý, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đàu tiên của tháng hoặc quý tới ngày kết thúc hoạt động kinh doanh. Kỳ tính thuế năm của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên được tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính của người nộp thuế. Kỳ tính thuế năm cùa những loại thuế khác là năm dương lịch.
3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Căn cứ Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 về sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC-BTC:

Điều 16. Sửa đồi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:
Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp
một. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

3. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doành nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tới thời điểm mang quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.
b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
b.một) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành tất nhiên Thông tư này.
b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính tới thời điểm mang quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đồi loại hình doanh nghiệp, giải thề, chấm dứt hoạt động.
…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp liên doanh theo trình bày, liên doanh đã làm thủ tục chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính (từ ngày 01/4 tới ngày 31/3 năm sau), bất đầu áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2018 thì:

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): đối với kỳ tính thuế của năm chuyển đổi (từ ngày 01/01/2018 tới ngày 31/3/2018) thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm chuyển đổi trên chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc kỳ tính thuế năm chuyển đổi. lúc quyết toán thuế TNDN, liên doanh phải lập Báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế gửi tới cơ quan thuế quản lý theo quy định Điều 16 Thông tư 151 /2014/TT-BTC.

Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Kỳ tính thuế năm của thuế TNCN được tính theo năm dương lịch, thòi hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button