Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 128 theo TT 200 – Kiểm Toán CAF

Create by : https://globalizethis.org

Cách hạch toán tài khoản 128 theo TT 200 như thế nào ? tin tức đơn cử như sau :

Kết cấu và nội dung hạch toán tài khoản 128 theo TT 200

– Bên Nợ : Giá trị những khoản góp vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng .
– Bên Có : Giá trị những khoản góp vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm .

– Số dư bên Nợ: Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hiện có tại thời điểm báo cáo.

Bạn đang đọc: Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 128 theo TT 200 – Kiểm Toán CAF

Cách hạch toán tài khoản 128 theo TT 200

Tài khoản 128 góp vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có 4 tài khoản cấp 2

 • Tài khoản 1281 Tiền gửi có kỳ hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của tiền gửi có kỳ hạn.
 • Tài khoản 1282 Trái phiếu: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các loại trái phiếu mà doanh nghiệp có khả năng và có ý định nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 • Tài khoản 1283 Cho vay: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các khoản cho vay theo khế ước giữa các bên nhưng không được giao dịch mua, bán trên thị trường như chứng khoán. Tùy theo từng hợp đồng, các khoản cho vay theo khế ước có thể được thu hồi một lần tại thời điểm đáo hạn hoặc thu hồi dần từng kỳ.
 • Tài khoản 1288 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản tiền gửi ngân hàng, trái phiếu và cho vay), như cổ phiếu ưu đãi bắt buộc bên phát hành phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai, thương phiếu.
Xem thêm :  varied tiếng Anh là gì?

Một số nhiệm vụ kinh tế tài chính hầu hết tài khoản 128 góp vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo thông tư 200

1. Khi gửi tiền có kỳ hạn, cho vay, mua những khoản góp vốn đầu tư để nắm giữ đến ngày đáo hạn bằng tiền, ghi :

Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn .
Có những TK 111, 112 .

2. Định kỳ kế toán ghi nhận khoản phải thu về lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, lãi cho vay, ghi :

 • Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)
 • Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (lãi nhập gốc)
 • Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

3. Khi thu hồi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, ghi:

 • Nợ các TK 111, 112, 131, 152, 156, 211,….(theo giá trị hợp lý).
 • Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (nếu lỗ).
 • Có TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ).
 • Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi).

Cách hạch toán tài khoản 128 theo TT 200

4. Chuyển các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thành đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, ghi:

 • Nợ các TK 221, 222 (theo giá trị hợp lý).
 • Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (nếu lỗ).
 • Có TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ).
 • Có các TK liên quan (nếu phải đầu tư thêm).
 • Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi).

5. Kế toán những thanh toán giao dịch tương quan đến trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn :

a) Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi trước:

– Khi trả tiền mua trái phiếu nhận lãi trước, ghi :

 • Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)
 • Có các TK 111, 112,… (số tiền thực chi)
 • Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (phần lãi nhận trước).
Xem thêm :  RAU SẠCH – CẦN TÀU –

– Định kỳ, tính và kết chuyển lãi của kỳ kế toán theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi :

 • Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện.
 • Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

– Thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán giao dịch, ghi :

 • Nợ các TK 111, 112,…
 • Có TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282).

b) Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi định kỳ:

– Khi trả tiền mua trái phiếu, ghi :

 • Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)
 • Có các TK 111, 112,…

– Định kỳ ghi nhận tiền lãi trái phiếu :

 • Nợ các TK 111, 112, 138.
 • Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

Cách hạch toán tài khoản 128 theo TT 200

Xem thêm: Downtown Là Gì? Uptown Là Gì ? Uptown Là Gì? Phân Biệt Downtown Và Uptown

– Thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán giao dịch, ghi :

 • Nợ các TK 111, 112,…
 • Có TK 128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282).

c) Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi sau:

– Khi trả tiền mua trái phiếu, ghi :

 • Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282).
 • Có các TK 111, 112,…

– Định kỳ tính lãi trái phiếu và ghi nhận lệch giá theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi :

 • Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388).
 • Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

– Khi đến hạn giao dịch thanh toán trái phiếu, tịch thu gốc và lãi trái phiếu, ghi :

 • Nợ các TK 111, 112,…
 • Có TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282).
 • Có TK 138 – Phải thu khác (1388) (số lãi của các kỳ trước).
 • Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi kỳ đáo hạn).

6. Kế toán khoản tổn thất do không tịch thu được những khoản góp vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chưa được lập dự trữ phải thu khó đòi :

– Khi có những vật chứng cho thấy một phần hoặc hàng loạt khoản góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể không tịch thu được ( như bên phát hành công cụ mất năng lực thanh toán giao dịch, phá sản … ), kế toán phải nhìn nhận năng lực, xác lập giá trị khoản góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể tịch thu được. Nếu khoản tổn thất được xác lập một cách đáng đáng tin cậy, kế toán phải ghi nhận phần chênh lệch giữa giá trị hoàn toàn có thể tịch thu nhỏ hơn giá trị ghi sổ khoản góp vốn đầu tư vào ngân sách kinh tế tài chính, ghi :

 • Nợ TK 635 – Chi phí tài chính.
 • Có TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1281, 1282, 1288).
Xem thêm :  https://blogchiase247.net/wca-la-gi-1639503136/

– Trường hợp sau khi ghi nhận khoản tổn thất, nếu có dẫn chứng chắc như đinh cho thấy khoản tổn thất hoàn toàn có thể tịch thu lại được, kế toán ghi nhận phần chênh lệch giữa giá trị hoàn toàn có thể tịch thu cao hơn giá trị ghi sổ khoản góp vốn đầu tư, ghi :

 • Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1281, 1282, 1288).
 • Có TK 635 – Chi phí tài chính.

7. Đánh giá lại số dư những khoản góp vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được phân loại là những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ :

– Trường hợp lãi, ghi :

 • Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 • Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Trường hợp lỗ, ghi :

 • Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • Có TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Công nghệ đèn UVC là gì – Ánh sáng tia cực tím diệt vi khuẩn ? – DaiThuCompany – 0904723825

Hotline: 098 225 4812.

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 (24/7) –  0971 373 146.

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ!

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.