Pháp luật

Hợp đồng gia công hàng hóa

Hợp đồng gia công hàng hóa là gì? Quy định pháp luật về hợp đồng gia công hàng hóa theo quy định mới nhất hiện hành

Hợp đồng là một hình thức ghi nhận sự thỏa thuận của những bên về nội dung giao dịch dân sự như: việc làm thực hiện; hàng hóa mua bán; giá trị hàng hóa mua, bán; Quyền và nghĩa vụ của bên mua bên bán… Tuy nhiên đối với mỗi giao dịch dân sự khác nhau sẽ sở hữu những hợp đồng ghi nhận thỏa thuận đó khác nhau. Trong trường hợp thuê gia công hàng hóa thì du khách phải lập hợp đồng gia công hàng hóa. Bài viết dưới đây Globalthis sẽ đưa ra phân tích cũng như hướng dẫn quý khách hàng soạn thảo hợp đồng gia công hàng hóa.

Hợp đồng gia công hàng hóa là gì?

Hợp đồng gia công hàng hóa là sự thoả thuận giữa những bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện việc làm để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công. mục tiêu của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà những bên thoả thuận hoặc pháp luật sở hữu quy định. Đây cũng chính là điểm ko giống nhau lớn nhất giữa hợp đồng gia công hàng hóa với những loại hợp đồng khác. Theo quy định tại điều 542 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 542. Hợp đồng gia công
Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa những bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện việc làm để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Quy định về hợp đồng gia công hàng hóa

Điều 543. mục tiêu của hợp đồng gia công
mục tiêu của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà những bên thỏa thuận hoặc pháp luật sở hữu quy định.
Điều 544. Nghĩa vụ của bên đặt gia công
một. Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và Vị trí đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan tới việc gia công.
2. Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng.
3. Trả tiền công theo đúng thỏa thuận.
Điều 545. Quyền của bên đặt gia công
một. Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và Vị trí đã thỏa thuận.
2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại lúc bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.
3. Trường hợp sản phẩm ko bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công ko thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận thì bên đặt gia công sở hữu quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Điều 546. Nghĩa vụ của bên nhận gia công
một. Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp.
2. Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu ko bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu sở hữu thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội.
3. Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và Vị trí đã thỏa thuận.
4. Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra.
5. sở hữu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm ko bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn ko hợp lý của bên đặt gia công.
6. Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau lúc hoàn thành hợp đồng.
Điều 547. Quyền của bên nhận gia công
một. Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và Vị trí đã thỏa thuận.
2. Từ chối sự chỉ dẫn ko hợp lý của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy chỉ dẫn đó sở hữu thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công.
3. Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận.
Điều 548. Trách nhiệm chịu rủi ro
Cho tới lúc giao sản phẩm cho bên đặt gia công, bên nào là chủ sở hữu của nguyên vật liệu thì phải chịu rủi ro đối với nguyên vật liệu hoặc sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu đó, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận khác.
lúc bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì phải chịu rủi ro trong thời gian chậm nhận, kể cả trong trường hợp sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu của bên nhận gia công, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận khác.
lúc bên nhận gia công chậm giao sản phẩm mà sở hữu rủi ro đối với sản phẩm gia công thì phải bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên đặt gia công.
Điều 549. Giao, nhận sản phẩm gia công
Bên nhận gia công phải giao sản phẩm và bên đặt gia công phải nhận sản phẩm theo đúng thời hạn và tại Vị trí đã thỏa thuận.
Điều 550. Chậm giao, chậm nhận sản phẩm gia công
một. Trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì bên đặt gia công sở hữu thể gia hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên nhận gia công vẫn chưa hoàn thành việc làm thì bên đặt gia công sở hữu quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
2. Trường hợp bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì bên nhận gia công sở hữu thể gửi sản phẩm đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên đặt gia công. Nghĩa vụ giao sản phẩm hoàn thành lúc đạt được ý muốn được những điều kiện đã thỏa thuận và bên đặt gia công đã được thông báo. Bên đặt gia công phải chịu mọi kinh phí phát sinh từ việc gửi giữ.
Điều 551. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công
một. Mỗi bên đều sở hữu quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công, nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng ko mang lại tiện lợi cho mình, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận khác hoặc pháp luật sở hữu quy định khác, nhưng phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý.
2. Bên đặt gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải trả tiền công tương ứng với việc làm đã làm, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận khác. Bên nhận gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì ko được trả tiền công, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận khác.
3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường.
Điều 552. Trả tiền công
một. Bên đặt gia công phải trả đủ tiền công vào thời điểm nhận sản phẩm, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận khác.
2. Trường hợp ko sở hữu thỏa thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền công trung bình đối với việc tạo ra sản phẩm cùng loại tại Vị trí gia công và vào thời điểm trả tiền.
3. Bên đặt gia công ko sở hữu quyền giảm tiền công, nếu sản phẩm ko bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà mình đã cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn ko hợp lý của mình.
Điều 553. Thanh lý nguyên vật liệu
lúc hợp đồng gia công chấm dứt, bên nhận gia công phải hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận khác.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng gia công hàng hoá

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button