Pháp luật

Giao dịch dân sự với chính mình

Giao dịch dân sự với chính mình là gì? những vấn đề pháp lý xung quanh quan hệ dân sự với chính mình

Theo điều 116 bộ luật dân sự 2015 quy định “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự“. Đối với giao dịch dân sự là hợp đồng, phải mang 2 chủ thể tham gia ký kết. Đối với những giao dịch dân sự thông thường, 2 chủ thể là những cá nhân/pháp nhân khác nhau, đại diện cho những tiện dụng đối lập nhau. Tuy nhiên trong một số trường hợp 2 bên chủ thể thực hiện giao dịch là một cá nhân/pháp nhân sẽ là việc giao dịch dân sự với chính mình

Quy định lúc giao dịch dân sự với chính mình

Khoản 3 điều 141 Bộ luật dân sự quy định: “3. Một cá nhân, pháp nhân mang thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng ko được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật mang quy định khác”.

Từ đó mang thể thấy một cá nhân ko được thực hiện giao dịch với chính mình trừ trường hợp pháp luật mang quy định khác. Vậy, chúng ta phải xét tới việc “ trừ trường hợp pháp luật mang quy định khác”. Luật doanh nghiệp 2014 quy định trường hợp khác trong quy định này như sau:

Trường hợp một: Trong liên doanh TNHH 2 thành viên trở lên, người đại diện theo pháp luật nhân danh liên doanh ký với chính mình phải được Hội đồng thành viên chấp thuận (Điều 67 Luật doanh nghiệp 2014)

Điều 67. Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận
một. Hợp đồng, giao dịch giữa liên doanh với những mục tiêu sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:
a) Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của liên doanh;
b) Người mang liên quan của những người quy định tại điểm a khoản này;

Ví dụ: liên doanh TNHH ABC (mang người đại diện theo pháp luật là ông G) góp vốn để trở thành thành viên liên doanh TNHH CDE. liên doanh TNHH ABC muốn uỷ quyền cho ông G đại diện quản lý phần vốn góp của liên doanh ABC tại liên doanh CDE. lúc đó, liên doanh ABC phải được Hội đồng thành viên đồng ý liên doanh ABC (do ông G đại diện) ký văn bản uỷ quyền cho ông G làm đại diện phần vốn góp của liên doanh ABC tại liên doanh CDE.

Đó là trường hợp pháp luật mang quy định khác để ông G ký hợp đồng với chính mình nhưng với 2 tư cách: Người đại diện theo pháp luật của liên doanh – Chính bản thân ông G.

Trường hợp 2: Đối với liên doanh TNHH một thành viên quy định tại Điều 86 Luật doanh nghiệp

Điều 86. Hợp đồng, giao dịch của liên doanh với những người mang liên quan
một. Trường hợp Điều lệ liên doanh ko mang quy định khác, hợp đồng, giao dịch giữa liên doanh trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu với những người sau đây phải được Hội đồng thành viên hoặc giám đốc liên doanh, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên xem xét quyết định:
a) Chủ sở hữu liên doanh và người mang liên quan của chủ sở hữu liên doanh;
b) Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

Trường hợp 3: Trong liên doanh cổ phần theo quy định tại điều 162 luật doanh nghiệp:

Điều 162. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận
một. Hợp đồng, giao dịch giữa liên doanh với những mục tiêu sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:
a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của liên doanh và những người mang liên quan của họ;
b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người mang liên quan của họ;
c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật này.

Theo đó, pháp luật doanh nghiệp vẫn cho phép trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quyền nhân danh doanh nghiệp xác lập giao dịch với chính họ nếu thỏa mãn những điều kiện theo quy định, phải được Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tùy vào loại hình doanh nghiệp.

Hợp đồng giữa hai liên doanh do cùng một người làm đại diện ký

Khoản 3 điều 141 Bộ luật dân sự quy định: “3. Một cá nhân, pháp nhân mang thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng ko được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật mang quy định khác

Xem thêm: Giám đốc liên doanh mang được ký hợp đồng với chính mình

Một người mang thể là người đại diện theo pháp luật của nhiều liên doanh. Do vậy nhiều trường hợp lúc những liên doanh đó giao dịch với nhau, người đó sẽ đại diện cho cả 2 liên doanh để ký hợp đồng. Vậy hợp đồng đó ký mang hiệu lực pháp luật ko?

Theo quy định tại Khoản 3 điều 141 Bộ luật dân sự thì Hợp đồng này ko mang hiệu lực pháp luật. Trên thực tiễn, những liên doanh thường áp dụng cách sau: Một liên doanh uỷ quyền lại cho một người khác để ký hợp đồng. Cách làm này về hình thức đảm bảo theo quy định của pháp luật nhưng về bản chất cũng như việc một người làm đại diện cho hai liên doanh ký hợp đồng. Bởi, người được uỷ quyền thực hiện làm việc theo uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật mang quyền ký hợp đồng với liên doanh khác mà mình làm đại diện mới mang thể uỷ quyền lại cho người khác.

Giải quyết hợp đồng vô hiệu: Điều 162 Luật doanh nghiệp quy định: “Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật lúc được ký kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, gây thiệt hại cho liên doanh; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc mang liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho liên doanh những khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button