Giải Luyện tập chung trang 69

Create by : https://globalizethis.org

Ibaitap.com sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết cho các câu hỏi Toán lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống thuộc [Luyện tập chung trang 69 trong CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN thuộc sách Toán 6 tập 1 bộ Kết nối tri thức và cuộc sống]. Nội dung chi tiết bài giải mời bạn đọc tham khảo dưới đây:

Câu 3.24: Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn tả các thông tin sau: (Trang 69 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải mang kính cận 1 dioptre

b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kính lão 2 dioptre để đọc sách

Lời giải tham khảo:

a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt, bạn ấy đã phải mang kính -1 dioptre

b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng loại kính 2 dioptre để đọc sách.

Câu 3.25: Điểm A nằm trên trục số và cách gốc O một khoảng 12 đơn vị (trục số nằm ngang và có chiều dương từ trái sang phải). Hỏi điểm A biểu diễn số nào nếu: (Trang 69 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) A nằm ở bên phải gốc O

b) A nằm ở bên trái gốc O

Lời giải tham khảo:

a) A nằm ở bên phải gốc O: Điểm A biểu diễn số 12.

b) A nằm ở bên trái gốc O: Điểm A biểu diễn số -12.

Câu 3.26: Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng: (Trang 69 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) S = {x ∈ Z| -3 < x ≤ 3}

b) T = {x ∈ Z| -7 < x ≤ -2}

Lời giải tham khảo:

a) S = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}, tổng các phần tử trong S = 3.

b) T = {-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2}, tổng các phần tử trong T = -18.

Câu 3.27: Tính tổng giá trị của biểu thức: (Trang 69 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) (27 + 86) – (29 – 5 + 84)

b) 39 – (298 – 89) + 299

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: (27 + 86) – (29 – 5 + 84) 

= 27 + 86 – 29 + 5 – 84 

= 5.

b) Ta có: 39 – (298 – 89) + 299 

= 39 – 298 + 89 + 299 

= 129.

Câu 3.28: Tính giá trị của biểu thức (-314) – (75 + x) nếu: (Trang 69 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) x = 25

b) x = -313

Lời giải tham khảo:

a) Với x = 25 thì (-314) – (75 + x) 

= (-314) – (75 + 25) 

= -414.

b) Với x = -313 thì (-314) – (75 + x) 

= (-314) – (75 -313) 

= -76.

Câu 3.29: Tính một cách hợp lí: (Trang 69 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) 2 834 + 275 – 2 833 – 265

b) (11 + 12 + 13) – (1 + 2 + 3)

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 2 834 + 275 – 2 833 – 265 

= (2 834 – 2 833) + (275 – 265) 

= 1 + 10 

= 11.

b) Ta có: (11 + 12 + 13) – (1 + 2 + 3) 

= (11 – 1) + (12 – 2) + (13 – 3) 

= 10 + 10 + 10 

= 30.

Câu 3.30: Có ba chiếc hộp đựng những miếng bìa. Trên mỗi miếng bìa có ghi một số như đã cho trong hình dưới đây. Hãy chuyển một miếng bìa từ hộp này sang hộp khác sao cho tổng các số ghi trên các miếng bìa trong mỗi hộp đều bằng nhau. (Trang 69 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Tổng các chữ số ở các miếng bìa trong cả 3 hộp là 12, ta sẽ chuyển sao cho tổng các miếng bìa trong mỗi hộp bằng 4.

⇒ Ta chỉ cần chuyển miếng bìa có chữ số 2 từ hộp thứ 3 sang hộp thứ 1.

Câu 3.31: Trong một trò chơi, bạn Minh nhận được yêu cầu: “Hãy tính tổng của tất cả các số trong tập hợp {x ∈ Z| -25 ≤ x ≤ 25} Minh trả lời ngay: “Bằng 0”. Em có thể giải thích tại sao Minh tính nhanh thế không? (Trang 69 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Bạn Minh có thể trả lời nhanh như thế là vì trong tập hợp đó gồm nhiều cặp số đối nhau, mà tổng của 2 số đối nhau bằng 0 nên tổng các phần tử của tập bằng 0.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.