Giải Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Create by : https://globalizethis.org

Ibaitap.com sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết cho các câu hỏi Toán lớp 6 của bộ sách Chân trời sáng tạo thuộc [Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 trong CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN thuộc PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ của sách Toán 6 tập 1 bộ Chân trời sáng tạo]. Nội dung chi tiết bài giải mời bạn đọc tham khảo dưới đây:

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Dấu hiệu chia hết cho 9

Hoạt động 1: Trang 26 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Khẳng định của bạn An là đúng vì mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9.

Xem thêm :  Bài luyện tập trang 32 | Đại số chương I | Sgk toán 8 tập 1 | Soạn Giải Toán 8

Thực hành 1: Trang 26 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: số 245 có 2 + 4 + 5 = 11 ⋮̸ 9 ⇒ 245 ⋮̸ 9. 

Ta có: số 9 087 có 9 + 0 + 8 + 7 = 24 ⋮̸ 9 ⇒ 9 087 ⋮̸ 9.

Ta có: số 398 có 3 + 9 + 6 = 18 ⋮ 9 ⇒ 398 ⋮ 9.

Ta có: số 531 có 5 + 3 + 1 = 9 ⋮ 9 ⇒ 531 ⋮ 9.

Vậy nên các số 398, 531 chia hết cho 9.

b) Hai số chia hết cho 9 gồm có: 936, 18.

Hai số không chia hết cho 9 gồm có: 987, 192.

2. Dấu hiệu chia hết cho 3

Hoạt động 2: Trang 27 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Ta có: 315 

= 3 . 100 + 1 . 10 + 5

= 3 . (99 + 1) + 1 . (9 + 1) + 5

= 3 . 99 + 3 + 9 + 1 + 5 

= (3 + 1 + 5) + (3 . 3 . 11 + 3) . 3

Ta có: 418 

= 4 . 100 + 1 . 10 + 8

= 4 . (99 + 1) + 1 . (9 + 1) + 8

= 4 . 99 + 4 + 9 + 1 + 8

= (4 + 1 + 8) + (4 . 3 . 11 + 3) . 3

Thực hành 2: Trang 27 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Trong hai số 315 và 418 thì số chia hết cho 3 là số 315 vì số 315 có 3 + 1 +5 = 9 chia hết cho 3.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cho các số 117; 3 447; 5 085; 534; 9 348; 123. (Trang 27 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

a) Em hãy viết tập hợp A gồm các số chia hết cho 9 trong các số trên.

b) Có số nào trong các số trên chỉ chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 không? Nếu có, hãy viết các số đó thành tập hợp B.

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 1 + 1 + 7 = 9 ⋮ 9 ⇒ 117 ⋮ 9

Ta có: 3 + 4  + 4 + 7 = 18 ⋮ 9 ⇒ 3 447 ⋮ 9

Ta có: 5 + 0  + 8 + 5 = 18 v 9 ⇒ 5 085 ⋮ 9

Ta có: 5 + 3  + 4 = 12  ⋮̸ 9 ⇒ 534  ⋮̸ 9

Xem thêm :  [TÓM TẮT] & [SOẠN BÀI] CỔNG TRƯỜNG MỞ RA

Ta có: 1 + 2  + 3 = 6  ⋮̸ 9 ⇒ 123  ⋮̸ 9

⇒ Tập hợp A = {117, 3 447, 5 085}.

b) Ta có: 5 + 3  + 4 = 12 ⋮ 3 nhưng 12  ⋮̸ 9 ⇒ 534 ⋮ 3 và 534  ⋮̸ 9.

Ta có: 1 + 2  + 3 = 6 ⋮ 3 nhưng 6  ⋮̸ 9 ⇒ 123 ⋮ 3 và 534  ⋮̸ 9.

⇒ Tập hợp B = {534, 123}.

Câu 2: Không thực hiện phép tính, em hãy giải thích các tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 hay không, có chia hết cho 9 hay không. (Trang 27 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

a) 1 206 + 5 306;                             

b) 436 – 324;                            

c) 2 . 3 . 4 . 6 + 27.

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 1 + 2 + 0 + 6 = 9 

  • Vì 9 ⋮ 3 ⇒ 1 206 ⋮ 3
  • Vì 9 ⋮ 9 ⇒ 1 206 ⋮ 9

Ta có: 5 + 3 + 0 + 6 = 14 

  • Vì 14  ⋮̸ 3 ⇒ 5036  ⋮̸ 3
  • Vì 14  ⋮̸ 9 ⇒ 5036  ⋮̸ 9

Vì 1 206 ⋮ 3 và 5 306  ⋮̸ 3 ⇒ Biểu thức 1 206 + 5 306  ⋮̸ 3.

Vì 1 206 ⋮ 9 và 5 306  ⋮̸ 9 ⇒ Biểu thức 1 206 + 5 306  ⋮̸ 9.

b) Ta có: 4 + 3 + 6 = 13  

  • Vì 13  ⋮̸ 3 ⇒ 436  ⋮̸ 3
  • Vì 13  ⋮̸ 9 ⇒ 436  ⋮̸ 9

Ta có: 3 + 2 + 4 = 9 

  • Vì 9 ⋮ 3 ⇒ 324 ⋮ 3
  • Vì 9 ⋮ 9 ⇒ 324 ⋮ 9

Vì 436  ⋮̸ 3 và 324 ⋮ 3 ⇒ Biểu thức 436 – 324  ⋮̸ 3.

Vì 436  ⋮̸ 9 và 324 ⋮ 9 ⇒ Biểu thức 436 – 324  ⋮̸ 9.

c) Ta có: 2 . 3 . 4 . 6 ⋮ 3

Ta có: 2 . 3 . 4 . 6 = 2 . 4 . 18 ⋮ 9

Ta có: 2 + 7 = 9 

  • Vì 9 ⋮ 3 ⇒ 27 ⋮ 3
  • Vì 9 ⋮ 9 ⇒ 27 ⋮ 9

Vì 2 . 3 . 4 . 6 ⋮ 3 và 27 ⋮ 3 ⇒ Biểu thức 2 . 3 . 4 . 6 + 27 ⋮ 3.

Vì 2 . 3 . 4 . 6 ⋮ 9 và 27 ⋮ 9 ⇒ Biểu thức 2 . 3 . 4 . 6 + 27 ⋮ 9.

Câu 3: Bạn Tuấn là một người rất thích chơi bi nên bạn ấy thường sưu tầm những viên bi rồi bỏ vào 4 hộp khác nhau, biết số bi trong mỗi hộp lần lượt là 203, 127, 97, 173. (Trang 27 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

a) Liệu có thể chia số bi trong mỗi hộp thành 3 phần bằng nhau được không? Giải thích. 

Xem thêm :  [TÓM TẮT] & [SOẠN BÀI] THUẾ MÁU

b) Nếu Tuấn rủ thêm 2 bạn cùng chơi bi thì có thể chia đều tổng số bi cho mỗi người được không? 

c) Nếu Tuấn rủ thêm 8 bạn cùng chơi bi thì có thể chia đều tổng số bi cho mỗi người được không? 

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 2 + 0 + 3 = 5 ⋮̸ 3 ⇒ số 203 ⋮̸ 3.

Ta có: 1 + 2 + 7 = 10 ⋮̸ 3 ⇒ số 127 ⋮̸ 3.

Ta có: 9 + 7 = 16 ⋮̸ 3 ⇒ số 97 ⋮̸ 3.

Ta có: 1 + 7 + 3 = 11 ⋮̸ 3 ⇒ số 173 ⋮̸ 3.

⇒ Kết luận: không thể chia số bi trong mỗi hộp thành 3 phần bằng nhau được.

b) Tổng số bi ở các hộp là: 203 + 127 + 97+ 173 = 600 (viên).

Nếu Tuấn rủ thêm 2 bạn cùng chơi thì tổng số người chơi là 3 người.

Ta có: 6 + 0 + 0 = 6 ⋮ 3 ⇒ số 600 ⋮ 3 ⇒ 600 viên bi chia đều cho 3 người.

Kết luận: Nếu bạn Tuấn rủ thêm 2 bạn nữa cùng chơi bi thì có thể chia đều tổng số bi cho mỗi người. 

c) Nếu bạn Tuấn rủ thêm 8 bạn nữa cùng chơi thì tổng số người chơi là 9 người.

Ta có: 6 + 0 + 0 = 6 ⋮̸ 9 ⇒ số 600 ⋮̸ 9 ⇒ 600 viên bi không thể chia đều cho 9 người.

Kết luận: Nếu bạn Tuấn rủ thêm 8 bạn nữa cùng chơi bi thì không thể chia đều tổng số bi cho mỗi người.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.