Giải Bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên

Create by : https://globalizethis.org

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Nhân hai số nguyên khác dấu

Hoạt động 1: Trang 65 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: (-4) . 3 

= (-4) + (-4) + (-4) 

= – (4 + 4 + 4) 

= -12.

b) Ta có: (-5) . 2 

= (-5) + (-5) 

= -10.

Ta có: (-6) . 3 

= (-6) + (-6) + (-6) 

= -18.

c) Dấu của tích hai số nguyên khác đều là mang dấu âm.

Thực hành 1: Trang 65 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: (-5) . 4 

= – (5 . 4) 

= -20.

b) Ta có: 6 . (-7) 

= – (6 . 7) 

= -42.

c) Ta có: (-14) . 20 

= -(14 . 20) 

= -280.

d) Ta có: 51 . (-24) 

= – (51 . 24) 

= -1224.

Vận dụng 1: Trang 65 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Số tiền mà chị Mai nhận được là: 20 . (50 000) + 4 . (-40 000) = 840 000 (đồng).

2. Nhân hai số nguyên cùng dấu

Hoạt động 2: Trang 66 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: (+3) . (+4) 

= 3 . 4 

= 12.

Ta có: (+5) . (+2) 

= 5 . 2 

= 10.

b) Ta có: (-1) . (-5) = 5.

Ta có: (-2) . (-5) = 10.

Thực hành 2: Trang 66 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Ta có: a = (-2) . (-3) = 2 . 3 = 6.

Ta có: b = (-15) . (-6) = 15 . 6 = 90.

Ta có: c = (+3) . (+2) = 3 . 2 = 6.

Ta có: d = (-10) . (-20) = 10. 20 = 200.

3. Tính chất của phép nhân các số nguyên

Hoạt động 3: Trang 67 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a b a.b b.a
4 3 12 12
-2 -3 6 6
-4 2 -8 -8
2 -9 -18 -18

Nhận xét: a. b = b . a.

Hoạt động 4: Trang 67 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a b c (a . b) . c a . (b . c)
4 3 2 24 24
-2 -3 5 30 30
-4 2 7 -56 -56
2 -9 -3 54 54

Nhận xét: (a . b) . c = a . (b . c)

Thực hành 3: Trang 68 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: P là số dương.

b) Ta có: Q là số âm.

Hoạt động 5: Trang 67 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a b c a(b+c) ab + ac
4 3 2 20 20
-2 -3 5 -4 -4
-4 2 7 -36 -36
2 -9 -3 -24 -24

Nhận xét: a. (b+c) = a. b + a. c.

Thực hành 4: Trang 68 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Ta có: (-2) . 29 + (-2) . (-99) + (-2) . (-30)

= (-2) . [29 + (-99) + (-30)]

= (-2) . (-100)

= 200.

4. Quan hệ chia hết và phép chia hết trong tập hợp số nguyên

Hoạt động 6: Trang 68 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Trung bình mỗi phút con tàu đó lặn được: (-12) : 3 = -4 m.

Thực hành 5: Trang 69 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: (- 2 020) : 2 = – 1 010.

b) Ta có: 64 : (-8) = -8.

c) Ta có: (-90) : (-45) = 2.

d) Ta có: (-2 121) : 3 = -707.

Vận dụng 2: Trang 69 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Trung bình trong một phút máy đó thay đổi được: (-12) : 6 = – 2°C.

5. Bội và ước của một số nguyên

Thực hành 6: Trang 69 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: – 10 là một bội của 2.

b) Ta có: Ư(5) = {-1; 1; 5; -5}.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính: (Trang 70 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

a) (-3) . 7;                  

b) (-8) . (-6);                  

c) (+12) . (-20);                  

d) 24 . (+50).

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: (-3) . 7 = – 21.

b) Ta có: (-8) . (-6) = 48.

c) Ta có: (+12) . (-20) = -240.

d) Ta có: 24 . (+50) = 1200.

Câu 2: Tìm tích 213 . 3. Từ đó suy ra nhanh kết quả của các tích sau: (Trang 70 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

a) (- 213) . 3;                                  

b) (- 3) . 213;                                   

c) (- 3) . (- 213).

Lời giải tham khảo:

Ta có: 213 . 3 = 639.

Vậy nên: 

  • a) (- 213) . 3 = – 639.
  • b) (- 3) . 213 = – 639.
  • c) (- 3) . (- 213) = 639.

Câu 3: Không thực hiện phép tính, hãy so sánh: (Trang 70 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

a) (+4) . (- 8) với 0;                      

b) (- 3) . 4 với 4;                         

c) (- 5) . (- 8) với (+5) . (+8).

Lời giải tham khảo:

a) Vì tích (+4) . (- 8) ra kết quả mang dấu âm.

⇒ (+4) . (- 8) < 0.

b) Vì tích (- 3) . 4 ra kết quả mang dấu âm. 

⇒ (- 3) . 4 < 4.

c) Vì tích (- 5) . (- 8) và tích (+5) . (+8) ra kết quả mang giá trị dương. 

⇒ (- 5) . (- 8) = (+5) . (+8).

Câu 4: Thực hiện phép tính (Trang 70 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

a) (- 3) . (- 2) . (- 5) . 4;                                             

b) 3 . 2 . (- 8) . (- 5).

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: (- 3) . (- 2) . (- 5) . 4 = – 120.

b) Ta có: 3 . 2 . (- 8) . (- 5) = 240.

Câu 5: Một kho lạnh đang ở nhiệt độ 8°C, một công nhân cần đặt chế độ làm cho nhiệt độ của kho trung bình cứ mỗi phút giảm đi 2°C. Hỏi sau 5 phút nữa nhiệt độ trong kho là bao nhiêu? (Trang 70 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Cứ mỗi phút giảm 2°C, vậy sau 5 phút nhiệt độ giảm: 5 . 2 = 10°C.

⇒ Sau 5 phút nữa nhiệt độ trong kho là: 8 – 10 = – 2°C.

Câu 6: Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy màn hình thông bảo nhiệt độ bên ngoài máy bay là -28°C. Máy bay đang hạ cánh, nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng lên 4°C. Hỏi sau 10 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ C? (Trang 70 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng lên 4°C, vậy sau 10 phút nữa nhiệt độ tăng là: 4 . 10 = 40°C.

⇒ Sau 10 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là: – 28 + 40 = 12°C.

Câu 7: Tìm số nguyên x, biết: (Trang 70 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

a) (- 24) . x = – 120;                                       

b) 6 . x = 24.

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: (- 24) . x = – 120

⇔ x = (- 120) : (- 24) 

⇔ x = 5.

b) Ta có: 6 . x = 24

⇔ x = 24 : 6

⇔ x = 4.

Câu 8: Tìm hai số nguyên khác nhau a và b thỏa mãn a ⋮ b và b ⋮ a. (Trang 70 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Hai số nguyên khác nhau a và b thỏa mãn a ⋮ b và b ⋮ a. ⇔ a và b là số đối của nhau.

Câu 9: Tìm tất cả các ước của các số nguyên sau: 6; -1; 13; -25 (Trang 70 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Ta có: Ư(6) = {1; -1; 2; -2; 3; -3; 6; -6}.

Ta có: Ư(1) = {1; -1}.

Ta có: Ư(13) = {1; -1; 13; -13}.

Ta có: Ư(-25) = {1; -1; 5; -5; 25; -25}.

Câu 10: Tìm ba bội của 5; -5 (Trang 70 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Ta có: B(5) = {0; 5; 25;…}.

Ta có: B(-5) = {0;  -5; -25;…}.

Câu 11: Nhiệt độ đầu tuần tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực là – 25°C. Sau 7 ngày nhiệt độ tại đây là – 39°C. Hỏi trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C? (Trang 70 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Sau 7 ngày nhiệt độ tại đây là – 39°C, vậy sau 7 ngày nhiệt độ thay đổi: – 25 + (– 39) = – 14°C.

⇒ Sau 7 ngày nhiệt độ giảm 14°C, vậy trung bình mỗi ngày nhiệt độ giảm: 14 : 7 = – 2°C

Đáp số: 2°C.

Câu 12: Sau một quý kinh doanh, bác Ba lãi được 60 triệu đồng, còn chú Tư lại lỗ 12 triệu đồng. Em hãy tính xem bình quân trong một tháng mỗi người lãi hay lỗ bao nhiêu tiền? (Trang 70 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Một quý sẽ gồm có 3 tháng.

Số tiền lãi của bác Ba là: 60 : 3 = 20 (triệu đồng)

Số tiền lỗ của bác Tư là: 12 : 3 = 4 (triệu đồng)

Vậy bình quân trong một tháng số tiền lãi/lỗ của mỗi người là:

  • Bác ba lãi: 20 triệu đồng (Có 20 triệu đồng).
  • Bác Từ lỗ: 4 triệu đồng (Có – 4 triệu đông).
Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.