Giải Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Create by : https://globalizethis.org

Ibaitap.com sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết cho các câu hỏi Toán lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống thuộc [Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên trong CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN thuộc sách Toán 6 tập 1 bộ Kết nối tri thức và cuộc sống]. Nội dung chi tiết bài giải mời bạn đọc tham khảo dưới đây:

PHẦN 1. GIẢI BÀI TẬP PHẦN LÝ THUYẾT

1. Phép chia hết

Luyện tập 1: Trang 73 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

1. Ta có: 135 : 9 = 15.

⇒ 135 : (-9) = -15, (-135) : (-9) = 15.

2. Ta có: (-63) : 9 = -7.

Ta có: (-24) : (-8) = 3.

2. Ước và bội

Luyện tập 2: Trang 74 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Các ước của -9 gồm có: -9; -3; -1; 1; 3; 9.

b) Các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20 gồm có: -16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16.

PHẦN 2: GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI SGK

Câu 3.39: Tính các thương: (Trang 74 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) 297 : (-3)

b) (-396) : (-12)

c) (-600) : 15

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 297 : (-3) = -99.

b) Ta có: (-396) : (-12) = 33.

c) Ta có: (-600) : 15 = -40.

Câu 3.40: Trang 74 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

a) Tìm các ước của mỗi số: 30; 42; -50

b) Tìm các ước chung của 30 và 42

Lời giải tham khảo:

a) Các ước của 30 gồm có: -30; -15; -10; -6; -5; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

Các ước của 42 gồm có: -42; -21; -14; -7; -6; -3; ; -2; -1; 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42.

Xem thêm :  ✅ Công nghệ web ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Các ước của -50 gồm có: -50; -25; -10; -5; -2; -1; 1; 2; 5; 10; 25; 50.

b) Các ước chung của 30 và 42 gồm có: -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6.

Câu 3.41: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: M = {x ∈ Z| x ⋮ 4 và -16 ≤ x < 20} (Trang 74 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Tập hợp M = {x ∈ Z| x ⋮ 4 và -16 ≤ x < 20} viết bằng cách liệt kê các phần tử là: M = {-16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16}.

Câu 3.42: Tìm hai ước của 15 có tổng bằng -4 (Trang 74 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Các ước của 15 gồm có: -15; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 15.

Vậy hai ước của 15 có tổng bằng -4 là: -5 và 1.

Câu 3.43: Giải thích tại sao: Nếu hai số cùng chia hết cho -3 thì tổng và hiệu của hai số đó cũng chia hết cho -3. Hãy thử phát biểu một kết luận tổng quát. (Trang 74 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Hai số cùng chia hết cho -3 được viết dưới dạng (-3).a và (-3).b (a, b ∈ Z)

Khi đó ta có:

  • Tổng 2 số sẽ là (-3)(a + b) chia hết cho (-3).
  • Hiệu 2 số sẽ là (-3).(a – b) chia hết cho (-3).
Xem thêm :  [TÓM TẮT] & [SOẠN BÀI] ĐI ĐƯỜNG (TẨU LỘ)

Tổng quát: Cho các số a, b, c ∈ Z, nếu a và b cùng chia hết cho c thì tổng hoặc hiệu của a và b cũng sẽ chia hết cho c.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.