Hướng dẫn

Giá Trị Hợp Đồng Tiếng Anh Là Gì, Dịch Song Ngữ, Mẫu Hợp Đồng Tiếng Anh Thương Mại Chuẩn Nhất

Create by : https://globalizethis.org

HIỆN NAY CHÚNG TÔI CÓ CUNG CẤP GÓI SOẠN THẢO VÀ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG KINH TẾ TIẾNG ANH: ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI ĐỘI NGŨ CTV LÀ CÁC LUẬT SƯ CHUYÊN SOẠN THẢO HĐ QUỐC TẾ VÀ CÁC CHUYÊN GIA NGÔN NGỮ.

Bạn đang xem: Giá trị hợp đồng tiếng anh là gì

Dịch thuật HANU hân hạnh được cung cấp mẫu dịch thuậtHợp đồng kinh tế Việt sang Anhcho Quý khách tham khảo. Mọi yêu cầu hỗ trợ về dịch vụdịch thuật hợp đồngcác ngôn ngữ như:Dịch thuật hợp đồng tiếng Anh,Dịch thuật hợp đồng tiếng Pháp,Dịch thuật hợp đồng tiếng Nga,Dịch thuật hợp đồng tiếng Hàn,Dịch thuật hợp đồng tiếng Thái,Dịch thuật hợp đồng tiếng Trung,Dịch thuật hợp đồng tiếng Nhật,Dịch thuật hợp đồng tiếng Lào,Dịch thuật hợp đồng tiếng Campuchia,Dịch thuật hợp đồng tiếng Đức.. Quý khách hãy liên hệ với Các văn phòng dịch thuật công chứng trên toàn quốc của chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn về dịch vụ dịch thuật hợp đồng các lĩnh vực một các hiệu quả, nhanh chóng nhất.

I. Bản gốc tiếng Việt

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: …. /

Hôm nay, ngày X, tháng X, năm 201X, chúng tôi gồm:

Đại diện : Ông Nghiêm Anh X Chức vụ : Giám Đốc

Mã số thuế : …………………..

Địa chỉ : X Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại : …………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN BÊN B(Bên nhận thiết kế):CASIN INDUSTRIAL CO.,LTD

Địa chỉ : X Building, Jin Yuan Industrial Zone, Sha Jing, Bao An, Shenzhen, China, 518125

Điện thoại :……………….

Fax : …………………….

Số tài khoản : ……………………

Mở tại : Standard Chartered Bank (China) Limited Shen Zhen Branch

Đại diện :………………………………………………………………….

Chức vụ :………………………………………………………………….

Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký kết Hợp đồng với các nội dung chi tiết như sau:

Điều 1: Nội dung giao dịch

1.1 Bên B nhận thiết kế và sản xuất sản phẩm mẫu cho bên A, cấu trúc tính năng được quy định cụ thể tại Bản dự kiến thiết kế và Phụ lục của Hợp đồng này

1.2 Các tài liệu sau đây là phần không thể tách rời của Hợp đồng:

– Phụ lục liên quan đến Hợp đồng .

– Báo giá thiết kế ra ngày tháng năm 201X.

1.3 Điều chỉnh khác theo yêu cầu trong quá trình thiết kế.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ của bên A

2.1 Bên A phải trả trước cho bên B 50% giá trị hợp đồng ngay khi ký kết, 50% còn lại sẽ thu ngay khi ký thanh lý hợp đồng .

2.2 Báo cho bên B biết các sự cố hay lỗi gặp phải trong quá trình vận hành.

2.3 Nếu có phát sinh các chức năng mới không có trong thỏa thuận ban đầu thì bên A có trách nhiệm soạn yêu cầu thành văn bản và gửi qua email cho bên B để tiến hành nâng cấp, bổ sung (có tính phí phát sinh).

2.4 Hai bên cùng nhau phối hợp giải quyết công việc nhanh và hiệu quả.

Điều 3: Quyền, nghĩa vụ của bên B

3.1.Cam kết làm đúng theo yêu cầu bên A

3.2.Sau khi thanh lý, Có trách nhiệm kiểm tra và bàn giao sản phẩm mẫu.

3.3.Chỉnh sửa kịp thời các lỗi hoặc sự cố một cách nhanh chóng theo yêu cầu bên A

3.4.Tiếp nhận các nội dung nâng cấp mới các chức năng do bên A gửi qua và đưa ra giá cả thời gian hoàn thành hợp lý.

3.5.Hai bên cùng nhau phối hợp giải quyết công việc nhanh và hiệu quả.

3.6.Có trách nhiệm bảo quản bí mật các thông tin sản phẩm.

Điều 5: Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng là: $ 4.035

(Bằng chữ : ……………………………………………………………………………)

Điều 6: Thanh toán

6.1 Giá trị hợp đồng này được bên B giao làm 02 đợt cụ thể như sau:

– Thanh toán 50% tổng giá trị hợp đồng ngay sau khi hai bên ký hợp đồng này.

– Thanh toán 50% tổng giá trị còn lại sau khi hai bên ký kết Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

6.2 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Điều 7: Bảng tiến độ thực hiện:

Tổng thời gian hoàn thành: 15 ngày, Sau ngày này bên B sẽ gửi biên bản bàn giao và nghiệm thu hợp đồng, sau khi đã kiểm tra và hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu của bên A.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng:

8.1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi sử đổi bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị sau khi các đại diện của hai bên ký kết thành văn bản tạo thành bộ phận thống nhất của hợp đồng.

8.2 Hợp đồng bao gồm 3 trang văn bản 1 trang phụ lục được làm thành 4 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

II. Bản dịch tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

…………………………………

SERVICES CONTRACT

No.: …. /

Today, day X, month X, 201X, we include:

PARTY A(Ordering party):PI-TECH SERVICES, TRADING AND PRODUCTION COMPANY XX

Representative: Mr. Nghiem Anh X Position: Director

Tax code: ……………….

Address: X Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, HCMC

Tel: …………………………………………………………….

PARTY B(Ordered party):CASIN INDUSTRIAL CO.,LTD

Address: X Building, Jin Yuan Industrial Zone, Sha Jing, Bao An, Shenzhen, China, 518125

Tel:…………….

Xem thêm: Vải Kate Thái Là Vải Gì – Phân Biệt Các Loại Vải Kate

Fax: …………………….

Account: ……………………

At: Standard Chartered Bank (China) Limited Shen Zhen Branch

Representative:………………………………………………………………….

Position:………………………………………………………………….

Both parties agree to enter into a contract with the details as follows:

Article 1: Transaction content

1.1 Party B designs and manufactures sample products for Party A. The functional structure is specified in the Design Draft and Annex of this Contract.

1.2 The following documents are an integral part of the Contract:

– Annex to the Contract.

– Quotation dated …/…/ 201X.

1.3 Other adjustments as required during the design process.

Article 2: Rights and obligations of Party A

2.1 Party A must advance Party B 50% of the contract value at the time of signing. The remaining 50% will be paid immediately after the liquidation of the contract.

2.2 Party A must inform Party B about any problems encountered during operation.

2.3 If any new functions are not included in the original agreement, then Party A is responsible for writing the request and sending it via email to Party B for further upgrades (with additional fees).

2.4 The two parties shall work together to quickly and efficiently solve the issues.

Article 3: Rights and obligations of Party B

3.1. Party B must meet the requirements of Party A

3.2. After liquidation, Party B is responsible for checking and handing over samples.

3.3. Party B must quickly correct errors or problems as required by Party A

3.4. Party B shall receive new content upgrade functions sent by Party A and give reasonable price and completion time.

3.5. The two parties shall work together to quickly and efficiently solve the issues.

3.6. Party B must keep confidentiality of product information.

Article 5: Value of contract

Total contract value is $ 4,035

(in words : ……………………………………………………………………………)

Article 6: Payment

6.1 The value of this contract is paid by Party B in 02 specific installments:

– Payment of 50% of the contract value immediately after the two parties sign this contract.

– Payment of the remaining 50% after the signing of the minutes of acceptance and liquidation of the contract.

6.2 Form of payment: Transfer

Article 7: Implementation schedule:

Total time to complete is 15 days. After 15 days, Party B will send the minutes of handing over and acceptance of the contract after checking and completing the product at the request of Party A.

Article 8: Validity of the contract:

8.1 The contract takes effect from the date of signing. All amendments to this contract will be valid only after the representatives of the two parties sign the amendments forming the integral part of the contract.

8.2 The contract consists of 3 pages and an one-page annex. This contract is made into 4 originals of equal validity. Each party keeps 02 originals.

REPRESENTATIVE OF PARTY A REPRESENTATIVE OF PARTY A

DỊCH THUẬT hợp đồng uy tín chuyên nghiệp

Cả thế giới đang chạy đua để đẩy mạnh toàn cầu hóa. Hiệp tác cùng lớn mạnh trở nên khuynh hướng vượt trội của rất nhiều tất cả quốc gia, đơn vị và tổ chức trên toàn cầu . Câu chuyện về các doanh nghiệp mới liên tiếp được thành lập, các tập đoàn trong khoảng khắp các quốc gia liên tục mở mang hiệp tác , giao thương đã làm phát sinh nhu cầu rất cao về nhà sản xuất Dịch thuật hiệp đồng cho công ty .

hợp đồng với tính ràng buộc về mặt pháp lý, là dòng tài liệu chủ yếu tồn tại để đảm bảo rằng tất cả các bên được đối xử công bằng và đồng đẳng trong các mối quan hệ kinh doanh . Độ xác thực là đặc trưng quan trọng khi nhắc đến việc dịch hợp đồng . Nhiệm vụ đối với bản dịch hợp đồng là phải biểu thị chuẩn xác và giỏi ý nghĩa của tài liệu gốc trong tiếng nói đích.

Dịch thuật hợp đồng là 1 lĩnh vực rất khó, đòi hỏi biên dịch viên chẳng những phải sở hữu khả năng tiếng nói phải thật rẻ mà còn phải mang tri thức chuyên môn cao về pháp luật, kinh tế và ngành chuyên ngành nghề can dự, ví như không sẽ gây ra hậu quả và những thất thoát hiểm nguy .

Dịch thuật hợp đồng tiếng Anh chính xác nhanh chóng

Tại Dịch Thuật Hanu, chúng tôi thường xuyên thực hành các bản dịch hiệp đồng song ngữ Anh – Việt và Việt – Anh như là một phần của nhà sản xuất dịch thuật tài liệu pháp lý toàn diện của chúng tôi. Sở hữu phương pháp tiếp cận nhiều năm kinh nghiệm để kiểm soát chất lượng, nhất quán và xác thực trên văn bản, bởi thế, cho dù bạn cần phải chuẩn bị hợp đồng của mình cho thị trường quốc tế, hoặc dịch giao kèo sang tiếng Anh để ký kết với một quý khách ở nước ngoài, nhà cung cấp dịch thuật giao kèo tiếng Anh của chúng tôi sở hữu thể viện trợ bạn.

Dịch thuật hiệp đồng tiếng Anh nhiều năm kinh nghiệm tại Hanu

Giao kèo sở hữu tính ràng buộc về mặt pháp lý, là cái tài liệu chính yếu còn đó để đảm bảo rằng phần lớn các bên được đối xử công bằng và đồng đẳng trong các mối quan hệ kinh doanh. Độ xác thực là đặc biệt quan yếu lúc đề cập đến việc dịch những giao kèo. Nhiệm vụ đối mang bản dịch hiệp đồng kinh tế tiếng Anh là để diễn đạt ý nghĩa của tài liệu gốc xác thực và nhiều năm kinh nghiệm trong tiếng nói đích.

Điều quan trọng là bạn đảm bảo rằng bạn và đối tác quốc tế chia sẻ cộng một phương pháp hiểu sở hữu các điều khoản của hiệp đồng . Ngay cả những khác biệt nhỏ hay dị đồng sở hữu thể gây ra vấn đề to . Bản dịch hiệp đồng phải trung thực , chính xác , và bộc lộ rõ ràng và ngắn gọn càng phải chăng . Để cung cấp nhà sản xuất chính xác , chúng tôi chỉ tiêu dùng biên dịch viên mảng giao kèo là người bản ngữ của ngôn ngữ mục tiêu, và các người có kinh nghiệm trong việc thực hiện các bản dịch chất lượng cao, xác thực của hợp đồng trong ngôn ngữ gốc.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button