Lý thuyết đối xứng qua một điểm, đối xứng qua tâm

1. Hai điểm đối xứng qua một điểm

Định nghĩa: Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Hai điểm A và [{A}’] gọi là hai điểm đối xứng với nhau qua điểm O.

2. Hai hình đối xứng qua một điểm

Định nghĩa: Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với một điểm thuộc hình kia qua điểm O và ngược lại.

Điểm O gọi là tâm đối xứng của hai hình đó.

3.Hình có tâm đối xứng

Định nghĩa: Điểm O gọi là tâm đối xứng qua hình H nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình H qua điểm O cũng thuộc hình H.

Định lí: Giao điểm hai đường chéo của hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó.

Ví dụ :

Vẽ điểm [{A}’] đối xứng với A qua B, vẽ điểm C đối xứng với C qua B

Lý thuyết đối xứng qua một điểm, đối xứng qua tâm

Lời giải chi tiết

Lý thuyết đối xứng qua một điểm, đối xứng qua tâm

Cách vẽ:

Danh mục: Tin tức

Nguồn: https://globalizethis.org
  • Vẽ đoạn thẳng AB kéo dài về phía B. Chọn điểm [{A}’]sao cho B là trung điểm [A{A}’].Ta được điểm [{A}’] đối xứng với A qua B.
  • Vẽ đoạn thẳng CB và kéo dài về phía B. Chọn điểm[{C}’], Sao cho B là trung điểm [C{C}’]. Ta được điểm [{C}’]đối xứng với C qua B.

Bài viết gợi ý:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.