Tin tức

Cách Lập Sổ kinh phí Sản Xuất, Kinh Doanh Mẫu Sổ kinh phí Sản Xuất Kinh Doanh 642

>> Mẫu số S01-DN: Nhật ký – Sổ chiếc

>> Mẫu số S02a-DN: Chứng từ ghi sổ

>> Mẫu số S02b-DN: Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ

>> Mẫu số S02c1-DN: Sổ chiếc (sử dụng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)

>> Mẫu số S02c2-DN: Sổ chiếc (sử dụng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)

>> Mẫu số S03a-DN: Sổ Nhật ký chung

>> Mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật ký thu tiền

>> Mẫu số S03a2-DN: Sổ Nhật ký chi tiền

>> Mẫu số S03a3-DN: Sổ Nhật ký mua hàng

>> Mẫu số S03a4-DN: Sổ Nhật ký bán hàng

>> Mẫu số S03b-DN: Sổ chiếc (sử dụng cho hình thức Nhật ký chung)

>> Mẫu số S04a1-DN: Nhật ký Chứng từ số một: Ghi với tài khoản 111 – Tiền mặt

>> Mẫu số S04a2-DN: Nhật ký Chứng từ số 2: Ghi với tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

>> Mẫu số S04a4-DN: Nhật ký Chứng từ số 4: Ghi với những Tài khoản 311 – Vay dài hạn, 315 – Nợ dài hạn dến hạn trả, 341 – Vay dài hạn, 342 – Nợ dài hạn, 343 – Trái phiếu phát hành

>> Mẫu số S04a5-DN: Nhật ký Chứng từ số 5: Ghi với Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

>> Mẫu số S04a6-DN: Nhật ký Chứng từ số 6: Ghi với Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

>> Mẫu số S04a7-DN: Nhật ký Chứng từ số 7: Phần I: Tập hợp kinh phí sản xuất, kinh doanh toàn doanh nghiệp – PHẦN II: kinh phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố – PHẦN III: Số liệu khía cạnh phần “luân chuyển nội bộ ko tính vào kinh phí sản xuất, kinh doanh”

>> Mẫu số S04a8-DN: Nhật ký Chứng từ số 8: Ghi với những TK: 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 641, 642, 711, 811, 911

>> Mẫu số S04a9-DN: Nhật ký Chứng từ số 9: Ghi với Tài khoản 211 – TSCĐ hữu hình, Tài khoản 212 – TSCĐ thuê tài chính, Tài khoản 213 – TSCĐ vô hình, Tài khoản 217 – Bất động sản thêm vốn

>> Mẫu số S04a10-DN: Nhật ký Chứng từ số 10: Ghi với Tài khoản 121, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466.

>> Mẫu số S04b1-DN: Bảng kê số một: Ghi Nợ Tài khoản 111 – Tiền mặt

>> Mẫu số S04b2-DN: Bảng kê số 2: Ghi Nợ Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

>> Mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính giá thành thực tiễn Nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ ( TK 152, 153)

>> Mẫu số S04b4-DN: Bảng kê số 4: Tập hợp kinh phí sản xuất theo phân xưởng, sử dụng cho những tài khoản: 154, 621, 622, 623, 627, 631

>> Mẫu số S04b5-DN: Bảng kê số 5: Tập hợp: – kinh phí thêm vốn XDCB( TK 241), – kinh phí bán hàng (TK 641), – kinh phí quản lý doanh nghiệp (642)

>> Mẫu số S04b6-DN: Bảng kê số 6: Tập hợp: – kinh phí trả trước ( TK 142, TK 242 ), – kinh phí phải trả ( TK 335), – Dự phòng phải trả ( TK 352).

>> Mẫu số S04b8-DN: Bảng kê số 8: Nhập, xuất, tồn kho: – Thành phẩm (TK 155), – Hàng hóa (TK 156), – Hàng hóa kho bảo thuế (TK 158).

>> Mẫu số S04b9-DN: Bảng kê số 9: Tính giá thực tiễn thành phẩm, hàng hóa, hàng hóa kho bảo thuế

>> Mẫu số S04b10-DN: Bảng kê số 10: HÀNG GỬI BÁN (TK 157)

>> Mẫu số S04b11-DN: Bảng kê số 11: PHẢI THU KHÁCH HÀNG (TK 131)

>> Mẫu số S06-DN: Bảng cân đối số phát sinh

>> Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt

>> Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán khía cạnh quỹ tiền mặt

>> Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

>> Mẫu số S10-DN: Sổ khía cạnh vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

>> Mẫu số S11-DN: Bảng tổng hợp khía cạnh vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

>> Mẫu số S12-DN: Thẻ kho (Sổ kho)

>> Mẫu số S21-DN: Sổ tài sản cố định

>> Mẫu số S22-DN: Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

>> Mẫu số S23-DN: Thẻ Tài sản cố định

>> Mẫu số S31-DN: Sổ khía cạnh thanh toán với người mua (người bán)

>> Mẫu số S32-DN: Sổ khía cạnh thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ

>> Mẫu số S33-DN: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

>> Mẫu số S34-DN: Sổ khía cạnh tiền vay

>> Mẫu số S35-DN: Sổ khía cạnh bán hàng

>> Mẫu số S36-DN: Sổ kinh phí sản xuất, kinh doanh

>> Mẫu số S37-DN: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

>> Mẫu số S38-DN: Sổ khía cạnh những tài khoản

>> Mẫu số S41-DN: Sổ kế toán khía cạnh theo dõi những khoản thêm vốn vào nhà hàng liên kết

>> Mẫu số S42-DN: Sổ theo dõi phân bổ những khoản chênh lệch phát sinh lúc mua khoản thêm vốn vào nhà hàng liên kết

Chuyên mục: Kinh Doanh

Nguồn : sưu tầm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button