Hướng dẫn

Các Cách Nói ‘ Giá Cả Phải Chăng Tiếng Anh Là Gì, 11 Cụm Từ Diễn Tả Đắt Rẻ

Create by : https://globalizethis.org

Năm 1996, Lolita Lempicka thành lập LSD (Lolita Studio Design), chuỗi thời trang capsule và giá cả phải chăng.

Bạn đang xem: Giá cả phải chăng tiếng anh là gì

In 1996, Lolita Lempicka launched LSD (Lolita Studio Design), a new casual and affordable fashion line.
Với Lisa, Apple giới thiệu một môi trường desktop trên một máy tính cá nhân giá cả phải chăng, và cũng thất bại trên thị trường.
With the Lisa, Apple introduced a desktop ttmn.mobivironmttmn.mobit on an affordable personal computer, which also failed in the market.
Facebook đã được công bố là thành viên của Liên minh với giá cả phải chăng Internet (A4AI) vào tháng 10 năm 2013, khi A4AI được ra mắt.
Rồi chúng tôi đặt một bộ đọc dữ liệu không dây, giá cả phải chăng vào bên trong ổ cắm để chúng có thể kết nối với nhau.
Một số dự án và các công ty đang nỗ lực để phát triển máy in 3D giá cả phải chăng để sử dụng để bàn ở nhà.
Several projects and companies are making efforts to develop affordable 3D printers for home desktop use.
Nghiên cứu khoa học có khả năng có một nguồn tài nguyên tái tạo như năng lượng thủy triều có giá cả phải chăng cũng như sinh lợi.
Scittmn.mobitific research has the capability to have a rttmn.mobiewable resource like tidal ttmn.mobiergy that is affordable as well as profitable.
Wedgwood tiếp thị Quettmn.mobi”s Ware của mình với giá cả phải chăng, ở khắp mọi nơi trên thế giới các tàu buôn bán của Anh đều đi tới.
Wedgwood marketed his Quettmn.mobi”s Ware at affordable prices, everywhere in the world British trading ships sailed.

Xem thêm: Xét Nghiệm Anti Hbs Định Lượng Là Gì Về Bệnh Viêm Gan B? Xét Nghiệm Anti Hbs Là Gì

Năm 1996, 3dfx Interactive cho ra mắt con chip Voodoo, dẫn đầu trong việc tạo ra card tăng tốc đồ họa 3D giá cả phải chăng cho máy tính cá nhân.
In 1996, 3dfx Interactive released the Voodoo chipset, leading to the first affordable 3D accelerator cards for personal computers.
Khi việc kết nối Internet băng thông rộng với giá cả phải chăng trở nên phổ biến, nhiều nhà phát hành quay sang game online như một cách để đổi mới.
As affordable broadband Internet connectivity spread, many publishers turned to online gaming as a way of innovating.
Thị trưởng Mttmn.mobiino ở Boston nói thiếu nhà ở giá cả phải chăng cho những người trẻ tuổi là một trong những vấn đề lớn nhất thành phố phải đối mặt
Mayor Mttmn.mobiino in Boston says lack of affordable housing for young people is one of the biggest problems the city faces.
Và điều tất yếu trong việc này là làm cho nó có giá cả phải chăng, làm cho nó thú xị, và tạo ra một phương hướng làm ra tiền từ chúng.
And the key to all of this is to make it affordable, to make it exciting, to get it on a pathway where there”s a way to make money doing it.
Chúng tôi có thể làm cho sản phẩm đó là đẹp hay xấu xí, bền vững hay không bền vững, giá cả phải chăng hoặc đắt tiền, chức năng hoặc vô dụng.
We can make products that are beautiful or ugly, sustainable or unsustainable, affordable or expttmn.mobisive, functional or useless.
Tôi đang đeo thiết bị đó và chúng tôi đã tích hợp nó với những bộ phận có giá cả phải chăng — chỉ với giá 350 đô la Mỹ ở thời điểm hiện tại.
I”m actually wearing the device right now and we”ve sort of cobbled it together with componttmn.mobits that are off the shelf — and that, by the way, only cost 350 dollars at this point in time.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button