Bài 9: Căn bậc ba Sgk Toán 9 tập 1| Lời giải hay chi tiết | Soạn Giải Toán 9

[ad_1]

Ibaitap.com đưa ra lời giải chi tiết cho các bài 67, 68, 69 trang 36 sgk toán 9 tập 1 thuộc [ §9: Căn bậc ba trong chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba] cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải mời các bạn xem dưới đây:

1. BÀI TẬP 67 TRANG 36 SGK TOÁN 9 TẬP 1:

Hãy tìm

 (sqrt[3]{512})    ;  (sqrt[3]{-729}) 

(sqrt[3]{0.064}) ;   (sqrt[3]{-0,216})

(sqrt[3]{-0,008})

Giải:

  • (sqrt[3]{512}) = (sqrt[3]{8^3}) = 8
  • (sqrt[3]{-729})  = (sqrt[3]{(-9)^3})  = -9
  • (sqrt[3]{0.064}) = (sqrt[3]{(0,4)^3}) = 0,4
  • (sqrt[3]{-0,216}) = (sqrt[3]{(-0,6)^3}) = -0,6
  • (sqrt[3]{-0,008}) = (sqrt[3]{(-0,2)^3}) = -0,2

2. BÀI TẬP 68 TRANG 36 SGK TOÁN 9 TẬP 1:

Tính

a) (sqrt[3]{27}) – (sqrt[3]{-8}) – (sqrt[3]{125})

b) (frac{sqrt[3]{135}}{sqrt[3]{5}}) – (sqrt[3]{54}).(sqrt[3]{4})

Giải:

a) (sqrt[3]{27}) – (sqrt[3]{-8}) – (sqrt[3]{125})

=  (sqrt[3]{3^3}) – (sqrt[3]{(-2)^3}) – (sqrt[3]{5^3})

= 3 – (-2) – 5 = 3 + 2 – 5 = 0

b) (frac{sqrt[3]{135}}{sqrt[3]{5}}) – (sqrt[3]{54}).(sqrt[3]{4})

=  (sqrt[3]frac{135}{5}) – (sqrt[3]{54.4})

= (sqrt[3]{27}) – (sqrt[3]{27.2.4}) = 3 – (sqrt[3]{27.8})

= 3 – 3.2 = 3 – 6 = -3

3. BÀI TẬP 69 TRANG 36 SGK TOÁN 9 TẬP 1:

So sánh

a) 5 và (sqrt[3]{123}) 

b) 5 (sqrt[3]{6}) và  6(sqrt[3]{5})

Giải:

a) 5 và (sqrt[3]{123}) 

Ta có: (5^3) = 125

((sqrt[3]{123})^3) = 123

Mà 125 > 123 nên (5^3)  > ((sqrt[3]{123})^3)

Vậy 5 > (sqrt[3]{123})

b) 5 (sqrt[3]{6}) và  6(sqrt[3]{5})

Xem thêm :  Bọ ú lông xù

Ta có: ((5 sqrt[3]{6})^3) = (5^3).((sqrt[3]{6})^3) = 125.6 = 750

 ((6 sqrt[3]{5})^3) = (6^3).((sqrt[3]{5})^3) = 216.5 = 1080

Mà 750 < 1080 nên ((5 sqrt[3]{6})^3) < ((6 sqrt[3]{5})^3)

Vậy 5 (sqrt[3]{6}) <  6(sqrt[3]{5})

[ad_2]

Trả lời

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.